Методика розвитку мовлення та навчання грамоти в спеціальному дошкільному навчальному закладі

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
514доцент Кашуба Л. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
54

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
510

Опис курсу

Мета: навчальної дисципліни полягає в формуванні у студентів знань з методики навчання розвитку мовлення та навчання грамоти у спеціальному дошкільному навчальному закладі; оволодіння методами та прийомами корекції  мовлення  дітей з порушеннями мовлення.

Завдання курсу: 

 • Подолати недоліки мовленнєвого розвитку дітей, надати їм практичну мовленнєву підготовку;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами навчання зв’язного мовлення та граматики;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Формування у дітей мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);
 • Розвивати та збагачувати уявлення дітей про навколишній світ, підвищувати рівень їх загального розвитку.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • Теоретичні основи методики розвитку мовлення та навчання грамоти (методики формування вимови, навчання грамоти, зв’язного мовлення), технологію їх впровадження у навчальний процес;
 • Діагностичні методики вивчення стану мовленнєвого розвитку, а також знань, умінь та навичок з рідної мови;
 • Базові поняття і стратегії навчання розвитку мовлення та грамоти;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Правильно структурувати та організовувати процес навчання розвитку мовлення та грамоти у спеціальному дошкільному навчальному закладі;
 • Проводити різні типи занять з розвитку мовлення та навчання грамоти, індивідуальні та групові заняття;
 • Діагностувати стан навчальних досягнень дітей з предмету «Розвиток мовлення та навчання грамоти»;
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії розвитку мовлення.

Рекомендована література

Основна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Наук. кер. А.М. Богуш / Дошкільне виховання. – 2012. – № 7.
 2. Білан О.І. Мовленнєвий розвиток. Середній дошкільний вік. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛОІППО, 2015. – 88 с.
 3. Білан О.І. Навчання розповідання з використанням наочності / О. І. Білан. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 128 с.
 4. Білан О.І. Організація роботи і планування з навчання дошкільників розповідання засобами ілюстрації. / О. І. Білан. – Львів, 2003.
 5. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку / А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 344 с.
 6. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя, 2000.
 7. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма / А. М. Богуш. – Тернопіль, 1999.
 8. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку / А. М. Богуш. – К., 1988.
 9. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум / А. М. Богуш. – К., 1995.
 10. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія / А.М. Богуш. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 374 с.
 11. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 1998. – №3.
 12. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя, 2000.
 13. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / За ред. А. М. Богуш. – К., 1992.
 14. Богуш А. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі / А. Богуш, Н. Шиліна – Одеса, 2003
 15. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А. М. Богуш. – К., 1997.
 16. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят / Н. Гавриш. – К., 2006.
 17. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. – К., 2005.
 18. Дошкільна лінгводидактика. – Хрестоматія у 2-х част. / Укл. А.М. Богуш. – К., 1999.
 19. Кашуба Л.І. Підготовка до школи дітей шестирічного віку / Л. І. Кашуба. – Тернопіль, 2001.
 20. Крутій Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції / Л. Крутій. – Запоріжжя, 1998.
 21. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко» (Керівник авт. колективу З.П. Плохій). – К., 2000.
 22. Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення. Навчально-методичний посібник / І. С. Марченко. – К.: ВД «Слово», 2010. – 285 с.

Додаткова:

 1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. – 3-е изд., стереотип / М. М. Алексеева, Б. И. Яшина. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.
 2. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе / А. М. Богуш. – К., 1984.
 3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. – Т. 5: Основы дефектологии // Под ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
 4. Заплатна С.М. Сучасний підхід до проблеми логопедичного обстеження дітей з недорозвитком мовлення / С. М. Заплатна // Педагогіка та спеціальні методики: Зб.наукових статей. Вип.ІІ. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 8-13.
 5. Левина Р.Е. Разграничение аномалий речевого развития у детей / Р.Е. Левина // Дефектология. – 1975. –  № 2. – С. 12-16.
 6. Манько Н.В. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей раннього віку / Н. В. Манько // Дефектологія. – 2006. – №1. – С. 41-44.
 7. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Автор. колект.: Н.М. Стадненко, Т.Д. Ілляшенко, Л.В. Борщевська, А.Г. Обухівська. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1988. – 170 с.
 8. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях / С. А. Миронова. – М.: Просвещение, 1991.
 9. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника / Т. О. Пироженко. – К., 1999
 10. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови у дітей / М.А. Савченко. – К. – 1983.
 11. Соботович Є. Особливості засвоєння дітьми із НЗНМ узагальненого лексичного значення слова та його понятійної співвіднесеності / Є. Соботович, Л. Трофименко // Дефектологія. – 2000. – № 1. – С. 16-19.
 12. Шеремет М.К. Логопедія. Підручник. Третє видання перероблене та доповнене / За ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2014. – 672 с.

Матеріали

Семестровий план

Навчальна програма