Моделі та технології корекції, габілітації та реабілітації

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПЛ-11Ковний Ю. Є.
ФПЛ-11зКовний Ю. Є.

Опис курсу

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Моделі та технології корекції, габілітації та реабілітації» спрямовані на формування навичок самостійної роботи, використання отриманих знань у подальшому вивченні фахових дисциплін, володіти засобами находження та використання інформації про сучасні дослідження у галузі корекції та реабілітації, розширення теоретичних та практичних знань психореабілітації, формування у студентів навичок діагностичної, профілактичної та реабілітаційної допомоги людям з особливими можливостями. Отримані знання допомагають розвити практичні вміння, що забезпечує творчість та ініціативу в професійній діяльності. Курс передбачає формування стійких навичок та формування поглиблених знань технологій та моделі корекції, габілітації та реабілітації в екстремальних ситуаціях у відповідності з сучасними науковими уявленнями, умінь використовувати набуті знання під час вирішення питань наукового та професійного характеру. Набуті знання також формують особистість майбутнього практика та науковця.

Рекомендована література

 1. Архипова Є. Ф. Корекційно-логопедична робота у дітей /Є. Ф. Архипова. – М.: Астрель, 2008.
 2. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / Акатов Л. И. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 447 с.
 3. Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., – 2-е вид., дрпов. -К.: Каравела, 2009. – 400 с.
 4. Вернер Д. и др. Реабилитация детей-инвалидов. М., 1995.
 5. Гридковець Л., Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.
 6. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навчальний посібник / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2013. – 301 с.
 7. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 284 с.
 8. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. М.: МЕДпрессинформ, 2005.– 328 с.
 9. Пророк Н., Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. Київ, 2018. 208 с.
 10. Логопедія: підручник / за редакцією М.К. Шеремет. – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 776 с.
 11. Рібцун Ю.В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс / Ю.В. Рібцун. Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 272с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму