Наукові засади та методика діяльності практичного психолога

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61Немає
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
610Сулятицький І. В.ФПС-31
710Сулятицький І. В.ФПС-41
88Сулятицький І. В.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
610ФПС-31Сулятицький І. В.
710ФПС-41Сулятицький І. В.
88ФПС-41Сулятицький І. В.

Опис курсу

Основною метою викладання дисципліни “Наукові засади та методика діяльності практичного психолога” для студентів спеціальності “Практична психологія” є формування систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології, про законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики.

Метою вивчення студентами цієї навчальної дисципліни є оволодіння узагальненою характеристикою професії практичного психолога, знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі практичної психології, основними вимогами до особистості практикуючого психолога, а також про можливі шляхи формування особистісних якостей майбутніх фахівців.

Вивчення даного курсу дозволить сформувати у студентів загальне уявлення про професію практичного психолога та створить передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у навчальний план, а також забезпечить мотивацію до формування та розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов’язків.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова. – М. : Изд. Центр «AKADEMIA», 2006. – 224с.
 2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев // Избранные психологические труды: В 2-х т. – М. : Педагогика, 2000. – Т. 1. – С.16-178.
 3. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Ганс Юрген Айзенк ; [пер. с англ. О.Исакова]. — М. : КСП+, — 463с.
 4. Бажутина С.Б. и др. Практическая психология в вузе и школе / С.Б.Бажутина, Г.Г.Воронина, И.П.Булах. – Луганск: Янтарь, 2000. – 113 с.
 5. Біла О.Г. Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення психолога-практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2003. – Т.V. – Ч.6. – С.18-22.
 6. Блудов В.М. Личность в спорте / В.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 241 с.
 7. Бочелюк В.Й. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. Посібник / В.Й. Бочелюк, В.В. Зарицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с.
 8. Буткевич Т.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності: 2-ге вид. Навч. посіб. / Т.В. Буткевич, О.В. Савицька. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 256с.
 9. Верко С.С. Психолог в організації: „за” і „проти” / С.С. Верко // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Т.4. – К. : Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 2002. – С.207-211.
 10. Годфруа Ж. Что такое психология / Ж. Годфруа. – В 2-х кн. – Т.1. – М. : Мир, 1996. – С.64-128.
 11. Григорович Л.А. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие / Л.А. Григорович. – М. : Гардарики, 2004. – 192 с.
 12. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической службы / Ю.М. Забродин // Тенденции развития психологической науки / Отв. Ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анциферова. – М. : Наука, 2009. – С.255-269.
 13. Игры – обучение, тренинг, досуг / Под ред В.В. Петрусинского. – М. : Новая школа, 1999. – 368 с.
 14. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования / Ф.С.Исмагилова [науч. ред. Э.Ф.Зеер]. – М. : Воронеж, 2003. – 205 с.
 15. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В.Н. Карндашев. – 3-е изд. стер. – М. : Смысл, 2005. – 382 с.
 16. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А.Климов. – М. : Педагогика, 1996. – 216 с.
 17. Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб для молоді // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С.43-46.
 18. Кратний психологический словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского. – М. : Изд-во полит. Литературы, 1995. – 430 с.
 19. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке / Б.Ф. Ломов // Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. – М. : Педагогика, 2001. – С.30-50.
 20. Лобова Н.Т. Спрямованість на людину в структурі особистості практичного психолога / Н.Т. Лобова // І Всеукраїнський конгрес з практичної психології / Тези доповідей і повідомлень. – Херсон: Айлант, 1994. – С.133-134.
 21. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №1. – С.2-6.
 22. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – В 3-х кн. – М. : Владос, 2001. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с.
 23. Основи практичної психології / В.Панок, Н.Чепелєва, Т.Титаренко. – К. : Либідь, 2001. – 534с.
 24. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі / В.Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.14-17.
 25. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / В.Г. Панок // Педагогіка і психологія. – 1994. – №2. – С.3-10.
 26. Пов’якель Н.І. Акмеологія становлення регулятивних компонент професійної діяльності практичного психолога / Н.І. Пов’якель // Психологія. Збірник наукових праць. – К. : НПУ ім. М.Драгоманова. – 1999. – Вип. 3. – С.224-230.
 27. Повякель Н.И. Развитие средств саморегуляции профессионального мышления будущего практического психолога / Н.И. Повякель // Психологічна освіта в системі вищої школи. – К. : Класс, 1997. – С. 118-122.
 28. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та методики / За ред. В.Г.Панка. – К. : Либідь, 1995. – 204 с.
 29. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник; 3-тє вид./ Ю.О.Приходько. – К. : Каравела, 2012. – 248 с.
 30. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та соціальна робота. – №2. – 2000. – С.43-58.
 31. Права дитини: Від витоків до сьогодення: Збірник текстів методичних та інформаційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002. – 280 с.
 32. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К. : Наукова думка, 2002. – 198 с.
 33. Рабочая книга практического психолога. Технология эффективной профессиональной деятельности / Под общ. Ред. А.А. Деркача. – М. : Издательский дом «Красная площадь», 1996. – 397с.
 34. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие / Е.И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с.
 35. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы / Е.С.Романова. – СПб., 2003.
 36. Сидоренко І.С. Актуальні напрямки роботи психолога в організаціях малого бізнесу / І.С. Сидоренко // Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Т.4. – К. : Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 2002. – С.211-213.
 37. Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України / С.І. Скоков // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №6. – С.54-58.
 38. Чепелєва Н.В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога / Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов’якель // Психологія: Збірник наукових праць – Вип. 3. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. – С.35-41.
 39. Чепелева Н.В. Проблемы личностной подготовки психолога-практика в условиях вуза / Н.В. Чепелева, Л.И. Уманец // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика. – Одесса, 2002. – С.111-112.
 40. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. Посібник / Т.С. Яценко. – К. : Либідь, 2006. – 264 с.

Додаткові джерела:

 1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, М. : Изд. Центр «AKADEMIA», 2005. – 128 с.
 2. Аминов Н.А. Социально-психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов / Н.А. Аминов, М.В. Молоканов // Вопросы психологии. – №1. – 2005. – С.74-83.
 3. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи / Е.И.Головаха. – К. : Наука, 2008. – 165 с.
 4. Гозман Л.Я. Психология в политике – от объяснений к воздействию / Л.Я. Гозман // Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьёвой. – 3-е изд. – М. : Смысл, 1999. – С.129-150.
 5. Горбунов Г.Д. Практический психолог в спорте / Г.Д. Горбунов. – СПб. : Изд. ГАФК, 2005. – 394 с.
 6. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика / Э.Ф.Зеер, А.М.Павлова, Н.О.Садовникова. – М. : Екатеринбург, 2004.
 7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб., 2000. – 368с.
 8. Права людини: основні міжнародно-правові документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – К. : Вища школа, 2009. – 198с.
 9. Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала / Е.И.Рогов. – М. : Смысл, 2003. – 360 с.
 10. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н.В.Самоукина. – М. : Наука, 1999. – 430 с.
 11. Современная психология: Справочное руководство. – М. : ИНФРА_М, 1999. – 688с.
 12. Твоя профессиональная карьера: учебник //под ред. С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. – М. : Смысл, 2000. – 150 с.
 13. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект / А.В.Филиппов. – М. : Наука, 1990. – 230 с.

Інформаційні ресурси:

 1. www.pidruchniki.ws
 2. www.ebooktime.net
 3. www.bookzone.com.ua

Матеріали

Робоча навчальна програма

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення та проведення практичних занять

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи

Перелік питань на екзамен

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму