Невропатологія з неврологічними основами логопедії

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Матвієнко Ю. О.ФПЛ-21, ФПЛ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПЛ-21доцент Матвієнко Ю. О.
ФПЛ-21доцент Матвієнко Ю. О.

Опис курсу

Враховуючи специфічні особливості сучасного стану професійної підготовки та активізацію науково-інформаційних процесів, подвоєння обсягів наукової інформації, складність навчальної програми, зростання темпів навчання, програма курсу невропатології з основами нейрологопедії для студентів 1-2-го курсу факультету педагогічної освіти підготована з урахуванням вищевказаних сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь і навичок, необхідних майбутнім корекційним педагогам та логопедам при роботі із хворими з неврологічною і комунікативною патологією.

Вивчення неврології, в т. ч. нейрологопедії, здійснюється впродовж 2-го року навчання в університеті. Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом семестру. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів неврології і нейрологопедії.

Головною метою курсу є навчання студентів теоретич­ним основам, навичкам обстеження неврологічних хворих, методології поста­новки діагнозу неврологічного захворювання.

Метою даного курсу є вивчення особливостей структури та функціонування нервової системи, основ неврологічної пропедевтики та семіотики, розуміння механізмів, клінічної картини та діагностики різних захворювань нервової системи, котрі супроводжуються як когнітивним дефіцитом, так і різноманітними порушеннями мовлення.

Завдання – навчання студентів теоретич­ним основам, навичкам обстеження неврологічних хворих, методології поста­новки діагнозу неврологічного захворювання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • клінічну анатомію і фізіологію нервової системи, симптоми ураження різних відділів нервової системи;
 • інтерпретувати реалізацію довільних рухів; пояснювати симптоми центрального і периферичного парезів;
 • аналізувати анатомо-фізіологічні особливості стріо-палідарної системи, мозочка та синдроми ураження;
 • інтерпретувати поняття про чутливість, види чутливих розладів, топічні типи чутливих порушень;
 • інтерпретувати синдроми ураження окорухових, трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів та патологію I–XII пар черепних нервів;
 • бульбарний і псевдобульбарний синдроми; визначити патологію;
 • анатомію і фізіологію вегетативної нервової системи; аналізувати синдроми ураження кори головного мозку;
 • розуміти механізми і клінічну картину порушень кровообігу у головному мозку, епілептичного статусу, неврологічних больових синдромів, уражень нервової системи при патології внутрішніх органів, порушень функцій вегетативної і периферичної нервової систем, інфекційних уражень нерво­вої системи.

вміти:

 • оволодіти практичними навичками дослідження стану неврологічного статусу хворого, вивчення рухової, сенсорної систем, черепних нервів, вегетативної нервової системи, кори головного мозку;
 • інтерпретувати зміни спинномозкової рідини і менінгеальний симптомокомплекс;
 • трактувати нейровізуалізаційні, ультразвукові, електрофізіологічні методи обстеження неврологічних хворих;
 • поставити діагноз неврологічного захворювання, провести диференціальний діагноз та лікування хворих на судинні, інфекційні, демієлінізуючі, спадково-дегенеративні захворювання, епілепсію, захворювання периферичної та вегетативної нервових систем та інше;
 • верифікувати, диференціювати та розуміти основні нейрологопедичні синдроми, з котрими стикаються логопеди, корекційні педагоги чи соціальні працівники – афазії, дизартрії, мутизм, мовні порушення при ураженні специфічних зон головного мозку.

В межах занять детально обговорюватимуться окремі діагностичні критерії, а також буде представлений процес топічної і клінічної діагностики.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Скочій П.Г. Нервові хвороби (част. 1). – Львів, 2000. – 795 с.
 2. Краткий справочник врача-невролога / Под ред. А.А. Скоромца. – СПб.: Сотис, 1999. – 352 с.
 3. Нервові хвороби / Під ред. С.М. Віничука. – Київ: Здоровя, 2001. – 694 с.
 4. Шевага В.М., Паєнок А.В., Задорожна Б.В. Невропатологія. – Київ: Медицина, 2009. – 655 с.
 5. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору / Под ред. Н.Н. Яхно. – М.: Медицинское информационное агенство, 2006. – 680 с.
 6. Лоран А. Ролак. Секреты неврологии / Под ред. О.С. Левина. – М.: БИНОМ, 2008. – 584 с.
 7. Классификации болезней нервной системы. Пособие для врачей / Под ред. Н.Г. Дубовской. – Москва: Триада, 2002. – 255 с.
 8. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. – Москва: МИА, 2006. – 519 с.

Додаткова література

 1. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей. – 2-е изд. – СПб., 1996. – 320 с.
 2. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Неврологический статус и его интерпретация. – М., 2009. – 239 с.
 3. Шевага В.М., Паєнок А.В. Захворювання нервової системи. – Львів: Світ, 2004. – 519 с.
 4. Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – 298 с.
 5. Винницький О. Р. Аналітична невропатологія. – Здоров’я, 1972. – 240 с.
 6. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Клиника / Пер. А. Белова и др. – М.: ИПЦ “Вазар-Ферро”, 1996. – 381 с.
 7. Віничук С.М., Ілляш Т.І. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для Вищих медичних закладів. – Київ; 1994. – 137 с.
 8. Бондаренко Л.П., Семенова О.В. Топическая диагностика поражений нервной системы. – К.; 2010. – 167 с.
 9. Квалификационные тесты по неврологии / Под ред. проф. В.Н. Штока. – М.; МЕДпрессИнформ, 2007. – 208 с.
 10. Морис Виктор, Аллан Х. Роппер. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору. – МИА, 2006. – 671 с.
 11. Карлов В.А. Терапия нервннх болезней. – М.: Шаг, 1996. – 653 с.
 12. Болезни нервной системи (Руководство для врачей), т. І. Под редакцией М.М. Яхно, Д.Р. Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – 744 с.
 13. Заболевания вегетативной нервной системи // А.М.Вейн и др. – М.: Медицина, 1991. – 624 с.
 14. Браславец А.Я. Неотложная неврология. – Х.: Факт, 2005. – 150 с.
 15. Виленский Б.С. Неотложные состояния в неврологии. – Санкт-Петербург: Фолиант, 2004. – 509 с.
 16. Вінничук С.М., Прокопів М.М. Гострий ішемічний інсульт. – К.: Наукова думка, 2006. – 279 с.
 17. Л.А. Дзяк, Л.Р. Зенков, А.Г. Кириченко. Эпилепсия (руководство для врачей). – Киев: Книга плюс, 2001. – 168 с.
 18. Л.Б. Мар’єнко, К.М. Мар’єнко. Епілепсія в питаннях і відповідях. – Львів, 2011. – 110 c.
 19. Т. Броун, Г. Холмс. Эпилепсия. Клиническое руководство. – М.: Бином, 2006. – 288 с.
 20. Яхно Н.Н. Боль. – М.: Медпресс-информ, 2009. – 302 с.
 21. Хмелин А.В., Игнатов Ю.Д., Скоромец А.А. Мигрень. – СПб.: Санкт-Петербургское медицинское издательство, 2001. – 200 с.
 22. Мачерет E.JI., Самосюк И.3., Гаркуша JI.Г. Церебральные арахноидиты. — K.: Здоров’я, 1985. – 196 с.
 23. Цукер М.Б. Клиническая невропатология детского возраста. – М., 1986. – 464 с.
 24. Неврология / Под ред. М. Самуэльса. – М., 1997. – 640 с.
 25. Никифоров А.С., Коновалов А.Н. Клиническая неврология: Учебник. В трех томах. – Т. 2. – М.: Медицина, 2002. – 792 с.
 26. Завалишин И.А., Бойко А.Н. Хронические нейроинфекции. – Москва, 2011. – 553 с.
 27. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания / Е.И. Гусев, И.А. Завалишин, А.Н. Бойко. – Москва, 2004. – 540 с.
 28. Рассеянный склероз. Избранные вопросы теории и практики. Под редакцией И.А. Завалишина, В.И. Головкина. – Москва, 2000. – 639 с.
 29. Алиферова В.Ф. Патология черепных нервов.— К.: Здоров’я, 1990.— 192 с.
 30. Гелли Р.Л., Спайт Д.У., Симон Р.Р. Неотложная ортопедия. Позвоночник: Пер. с англ.. – М., 1995. – 428 с.
 31. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. – М., 1989. – 464 с.
 32. Булахова Л.А. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2008. – 497 с.
 33. Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных: Острый период и поздние осложнения. – 2-е изд. — М.: БИНОМ, 2005. — 368 с.
 34. Шток В.Н., Иванова-Смоленская И.А., Левин О.С. Экстрапирамидные расстройства. – М.: «МЕДПресс-информ», 2002. – 608 с.
 35. Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн А.М. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. – М.: «МЕДПресс-информ», 1999. – 416 с.
 36. Хосе Биллер. Практическая неврология: лечение. Пер. с англ. – М.: «Медицинская литература», 2005. – 400 с.
 37. Хосе Биллер. Практическая неврология: диагностика. Пер. с англ. – М.: «Медицинская литература», 2008. – 488 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму