Новітні комунікативні технології

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212

Опис курсу

Використання новітніх комунікаційних технологій – актуальна проблема сучасного освітнього процесу в ЗДО. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначили міжнародні експерти у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», яка підготовлена ЮНЕСКО. За останні роки в Україні відбулася низка подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в ЗДО.
Курс «Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті» розраховано на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня У курсу спеціальності «Дошкільна освіта». Вивчення цієї дисципліни надає їм унікальну можливість оволодіти основами науки використання комуніктивних технологій у педагогічній діяльності.
Тож, основною метою курсу слід вважати створення у здобувачів вищої освіти теоретичної і методологічної основи оволодіння знаннями, вміннями і навичками у галузі освітньої комунікації.
Курс складається з таких розділів:
-загальна характеристика новітніх комунікативних технологій в дошкільній освіті;
– використання НКТ у освітній роботі ЗДО;
– мультимедійні технології у ЗДО;
– організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»);
– особливості використання мультиплікаційного фільму в освітньому процесі ЗДО;
– медіатворчість в межах освітнього процесу ЗДО.
Завдання курсу:
-ознайомити здобувачів вищої освіти із методологічними засадами дисципліни «Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті»;
-ознайомити здобувачів вищої освіти із термінологічним апаратом дисципліни «Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті»;
-дослідити рівень обізнаності на тему комунікативних технологій в дошкільній освіті;
-ознайомити із системою новітніх комунікативних технології, які застосовуються в дошкільній освіті;
-формувати у здобувачів вищої освіти аналітичне та критичне мислення;
-ознайомити із методиками використання новітніх комунікативних технології, які застосовуються в дошкільній освіті.

Рекомендована література

Базова література:
1.Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А.М.Богуш. – К.: Освіта, 2012.
2.Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. – К. : Українська видавнича спілка, 1997. – 441 с.
3. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій
у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та
громадськістю : тематичний збірник праць / упоряд.: А. А. Волосюк; за
заг. редакцією Л. А. Шишолік. – Рівне : РОІППО, 2015. – 85 с.
4. Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття”. – К., 1994.-61 с
5.Дементієвська Н.П. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. – 238 с.
6. Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. –К.: Атіка, 2005. – 272 с.
7. Дьяконов В. Мультимедиа–ПК. // Домашній комп’ютер, №1 1999р.
8. Гиркин И.В. Нові підходи до організації навчального процесу з використанням сучасних комп’ютерних технологій / И.В. Гиркин // Інформаційні технології – № 6. – 1998.
9. ГЛОСАРІЙ. Інформаційно-комунікаційні технології: основні терміни та поняття [текст] / ГЛОСАРІЙ // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2013. – №7. – С. 77 – 78.
10. Домрачев В. Про класифікації комп’ютерних освітніх інформаційних технологій / В.Г. Домрачев, И.В. Ретинская // Інформаційні технології – № 6. – 1998.
11.Жебровський Б.М. Інформатизація навчального процесу столиці: крок в 21
століття / Б.М. Жебровський, Г.В. Ломаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї
– № 4 – 1998.
12. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій [текст] / Олег Єресько // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 4 – 6.
13.Кутеньова Н.Б. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами [текст] / Наталія Кутеньова // Вихователь-методист дошкільного закладу.– 2012. – № 10. – С. 44 – 52.
14.Махоніна О. В. Методичні рекомендації «Використання мультимедійних презентацій як ефективного засобу в навчанні дітей дошкільного віку», – http://arzgirrono.narod.ru/new_page_12.htm.
15. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаціних технологій / Н.В. Морзе – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.
16. Мотурнак Є.В. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
дошкільному навчальному закладі [текст] / Євген Потурнак // Практика управлінням дошкільним закладом. – 2012. – № 5. – С. 30 – 35.
17.Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. -23 квітня
Петрова О.Ю. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу [текст] / Олена Петрова, Лариса Погорєлова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 5. – С. 71 – 77.
18.Свириденко О.С. Навчання ХХІ століття: ІКТ – компетентність педагогів [текст] / Олена Свириденко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 7 – 10.
19.Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft PowerPoint, ВопросыИнтернет-образования, №41, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm

Допоміжна література:
Андріянова І.Ю. Проект «Медиаобразование дошкольников как новый социальный приоритет» // Образовательные проекты «Совѐнок» для до-школьников. 2013. № 3.
2. Кино: Энциклопедический словарь / [гл. ред. С. И. Юткевич.] – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 640 с.
3. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації/ Б. М. Крижаніський. – К.: Рад. школа, 1981. – 118 с.
4.Матеріали обласної науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: навчання основ медіаграмотності» (29 листопада 2017 року, м. Харків). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 686 с.
5. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф.Іванов, О.В.Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.
6. Немирич А.А. Современная мультипликация и дошкольники: к вопросу о медиаграмотности // Молодежь и медиа. Цели и ценности: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Москва (28-29 апреля 2011 г.). М.: РИЦ Моск. гос. гуман. ун-та им. М.А.Шолохова, 2011. С. 230 – 235.
7. Основи медіаграмотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк, О.П. Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с.
8. Поплавський М. М. Мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 13. — С. 140-146.
9. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред. упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 447 с.
10. Федоров А.В. Медіаосвіта і медіаграмотність. Таганрог, 2004. 340 с.
11. Хомська Ю. Вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/ – Назва з екрану. – Мова: укр. – Дата звернення: 04.03.2017

Матеріали

Новітні комунікативні технології _Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму