Основи інклюзивної освіти (231)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
914Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
914

Опис курсу

Мета викладання дисципліни «Основи інклюзивної освіти» полягає у формуванні системи знань, умінь, навичок з корекційної діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на корекційного педагога у цілому, здійснення майбутніми фахівцями — дефектологами навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення.

Завдання вивчення дисципліни «Основи інклюзивної освіти»:

 • надання студентам знань теоретичних положень основ педагогіки інклюзивного навчання;
 • озброєння прийомами і уміннями відбору необхідних форм організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби дітей з вадами у розвитку;
 • практичне оволодіння спеціальними освітніми і фаховими техніками керівництва процесом навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • формування професійно-педагогічної позиції, потреби у самовдосконаленні;
 • формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя, корекційного педагога, здатного створити позитивний клімат в шкільному середовищі та поза його межами.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • специфіку предмета, його роль в системі спеціальної педагогіки;
 • становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки;
 • умови психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи;
 • основні принципи діяльності інклюзивної школи;
 • характерні особливості інклюзивного навчання;
 • основні документи, які лежать в основі інклюзії;
 • сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища, дидактичного матеріалу тощо;
 • основні принципи, методи спеціальної педагогіки.

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:

 • володіти собою, позбавлятися емоційного напруження;
 • бути впевненими у собі як в учителі;
 • позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами;
 • встановлювати контакт з дітьми;
 • організовувати певний освітній простір;
 • реалізовувати принцип диференційованого підходу;
 • упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку;
 • створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;
 • підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально-психологічний клімат у колективі;
 • попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення педагогічних конфліктів.

Рекомендована література

 1. Байда Л.Ю. Інвалідність та суспільство:[навч.-метод. посіб.] / Л.Ю. Байда, О.В. Красюкова-Еннс, С.Ю. Буров та ін. / За заг. ред. Л.Ю. Байди, О.В. Красюкової-Еннс. – К., 2012. – 216 с.
 2. Данілявічутє Є.А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – №1 (65). – 2013. – С. 2-8.
 3. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта: [навч.-метод. посіб.] / С.М. Єфімова, С.В. Королюк / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2011. – 164 c. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 4. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /[Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
 5. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с. – (Серія Інклюзивна освіта»).
 1. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання: [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 273 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 2. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – К.: «АТОПОЛ», 2010. – 96 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 3. Колупаєва А.А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Е.А. Данілявічутє, С.В. Литовченко. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 197 с. – Серія «Інклюзивна освіта»).
 1. Колупаєва А.А.Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посіб.]/А.А.Колупаєва, Н.З.Софій, Ю.М.Найда – К.: 2007. – 128 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/ieeditions/?page_nom – Назва з екрану
 1. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 – Назва з екрану
 2. Лорман Т. Сім стовпів інклюзивної освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до запитання «Як?» // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – №3 (57). – 2010. – С. 3-11.
 3. Мартинчук О.В. Діти з особливими освітніми потребами / Дитина. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років / Наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 94-99, 162-165, 239-243, 399-406.
 4. Мартинчук О.В. Діти з особливими освітніми потребами / О.В. Мартинчук, В.М. Вертугіна // Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. кол. Е.В. Бєлкіна, Н.І., Богданець-Білоскаленко, О.Л.   Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко та [ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 291-307.
 5. Мартинчук О.В.  Основи  корекційної  педагогіки:  [навч.-метод.  посіб.   для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.
 1. Найда Ю.М. Соціальна інклюзія. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія [метод.посіб.]/Ю.М.Найда, Ткаченко Л.М.- К: ТОВ «Видавничий Дім «Плеяди», 2012.- 68с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/iearticles/72 – Назва з екрану
 2. Основи інклюзивної освіти: [навч.-метод. посіб.] / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: «А.С.К.», 2012. – 307 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 1. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: [навч.-метод. посіб. у 9 книгах] / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ», 2010. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 2. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня – К., 2000. – 21 с.
 3. Сак Т. Контроль та оцінювання соціальної компетентності учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – №4 (58). – 2010. – С. 8-11.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму