Основи професійної творчості у соціальній сфері та методика роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПС-41

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи творчості у професійній діяльності соціального педагога та методика роботи з обдарованими дітьми.

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Соціальна педагогіка», «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Соціально-педагогічна робота у закладах освіти».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Педагогіка творчості як фундаментальна наука

Змістовий модуль 2. Методика роботи з обдарованими дітьми

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування професійної компетентності студентів, зокрема її творчої складової, змісту роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітньої школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • усвідомлення особливостей роботи соціального педагога, важливості творчого мислення у процесі розв’язання соціально-педагогічних проблем;
 • оволодіння студентами основами знань про природу обдарованості дитини, види і типи;
 • розуміння основних закономірностей й умовам сприятливого психолого-педагогічного розвитку обдарованих школярів молодших класів;
 • формування умінь і навичок діагностики здібностей, творчого потенціалу, сфери розвитку обдарованості дитини;
 • оволодіння методами та прийомами роботи з обдарованими дітьми.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст та структуру соціально-педагогічної діяльності;
 • зміст понять «творчість», «інноваційність», «обдарованість»;
 • творчі основи соціально-педагогічної діяльності;
 • види обдарованості;
 • психологічні особливості обдарованих дітей;
 • методи діагностики дитячої обдарованості, методи розвитку дитячих інтересів та здібностей.

вміти:

 • творчо підходити до вирішення соціально-педагогічних проблем;
 • будувати взаємостосунки з обдарованими дітьми та їхніми батьками;
 • діагностувати дитячу обдарованість;
 • надавати консультації дітям, батькам щодо виховання та розвитку обдарованих дітей.

Рекомендована література

Базова література

 1. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : навч. посібн. Для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навч. закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
 2. Роменець В.А. Психологія творчості : навчальний посібник / В.А. Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 228 с.
 3. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя : навч. посібник / С.О. Сисоєва. – К. : ІСДОУ, 1994. – 112 с.
 4. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість : монографія / С.О. Сисоєва. – Харків, Київ : Каравела, 1998. – 150 с.
 5. Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : монографія / С.О. Сисоєва. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – 400 с.

Допоміжна література

 1. Кан-Калик В.А. Педагогическая дефтельность как творческий прцес / В.А. Кан-Калик. – Грозный, 1976. – 288 с.
 2. Капська А.Й. Словник – довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К. : «Аспект», 2000. – 260 с.
 3. Ковальчук О. Основи педагогічної майстерності. : навчальний посібник / О. Ковальчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 543 с.
 4. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Камушенко, І.В. Кривонос та ін. ; за ред. І.А. Зязюн. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Вища школа, 2004. – 422с.

Інтернетресурси

 1. http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/1988_0148770_54BBB_bezpalko_o_v_socialna_pedagogika_shemi_tablici_komentari.pdf
 2. http://subject.com.ua/pdf/73.pdf
 3. http://www.ebooktime.net/book_156.html
 4. http://ebooktime.net/book_157.html
 5. http://eprints.zu.edu.ua/3558/1/11.pdf

Матеріали

Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів

Методика для виявлення обдарованості

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму