Основи соціально-правового захисту особистості

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
834ФПЛ-41Ковний Ю. Є.
ФПЛ-41зКовний Ю. Є.

Опис курсу

Мета курсу – допомогти студентам глибше засвоїти сутність понять та теоретичні основи соціально-правового захисту населення, сім’ї, молоді дитинства і материнства, соціально-правові документи та акти.

Основні навчальні компетенції. Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • історію розвитку соціально-правового захисту в Україні і в світі;
 • методологію вивчення соціально-правового захисту населення;
 • філософське підгруття соціально-правового захисту особи;
 • завдання, що потрібно вирішувати при здійсненні соціально-правового захисту населення;
 • яким чином здійснюються завдання соціально-правового захисту населення;
 • якими документами забезпечується соціально-правовий захист населення;
 • закон, яким закріплені права учнів, студентів, вихованців та визначате їх.

уміти:

 • аналізувати та оцінювати потреби клієнтів у соціально-правовій допомозі;
 • виокремлювати проблеми адаптації людини до соціального середовища і знаходити шляхи допомоги у даній проблемі будь-якій особі.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В. П. Національна доктрина розвитку освіти: потреба, принципи, пріоритети. Управління якістю професійної освіти : збірник наукових праць. – Донецьк : ТОВ “Лебідь”, 2001. – 372 с.
 2. Андреева И. Н. Антология по истории и теории социальной педагогіки : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр “Академия”, 2000. – 176 с.
 3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М. : “Academia-центр” “МЕДИУМ”, 1995. – 323 с.
 4. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика : підручник / Г.І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів ; за ред. Г. І. Волинки. – К. : Вища шк., 1999. – 624 с.
 5. Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці : дис. … канд. пед. наук: 00.05 – соціальна педагогіка. – Київ, 2001. – 261 с.
 6. Выготский Л. С. Переживание как единицы личности и среды. Психология социальных ситуацій / cост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб : Питер, 2001. – 416 с.
 7. Гаєвський Б. А. Суспільні науки в сучасних умовах. Питання соціально-політичних наук : Респ. між від. наук. збірник. Вип. 85. Проблеми демократії та соціальної справедливості в сучасному світі. – К. : Либідь, – 85 с.
 8. Головатий М. Ф. Навчи себе сам : навч.-метод. розробка. – К. : МАУП, 2002.– 120 с.
 9. Головатый Н. Ф. Социология молодежи : курс лекцій. – К. : МАУП, 1999.
 10. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності : навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 176 с. – С. 145.
 11. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1977. –376 с.
 12. Гельвецій Клод Адріан. Про людину, її розумові здібності та її виховання / перекл. з французької Валер’яна Підмогильного. – К. : Основи, 1994. –416 с.
 13. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования. –М. : издательская корпорация “Логос”, 2000. – 224 с.
 14. Давидович В. О. Професійна адаптація випускників профтехучилищ на виробництві : автореферат дис. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Тернопіль, 2003. – 20 с.
 15. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина 1. – К. : АТ “Видавництво “Столиця”, 1998. – 248 с.
 16. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. І. – К. : АТ “Видавництво “Столиця”, 1998. – 292 с.
 17. Домашенко А. В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської молоді України. Автореферат дис…канд. пед. наук: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних групп населення. – Львів, 2003, – 20 с.
 18. Діти та засоби масової інформації. – К., ЮНІСЕФ. Видання здійснене в рамках проекту “Діти та ЗМІ”, який проводила Міжнародна організація “Дитячий культурно-просвітницький центр” (FYCE) за підтримки Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), 2002. – 28 с.
 19. Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка : підручник. – К. : МАУП, – 232 с.
 20. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарлупа В. К. Основи держави і права : навчальний посібник. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2002. – 3-е вид. доп. та перероб. – 384 с.
 21. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р. Вісник Верховної Ради України. 1996. – № 21. – ст. 84.
 22. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. № 2402-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2001. – № 30. – ст. 142.
 23. Закон України “Про професійно-технічну освіту” № 103/98-ВР від 02.1998 Відомості Верховної Ради, 1998, – № 32, ст. 215.10. Закон України “Про загальну середню освіту” № 651-ХІV від 13.05.1999 р.Відомості Верховної Ради, 1999. – № 28, ст. 230.
 24. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (нова редакція) від 23 березня 2000 р. № 1613-Ш. Офіційний вісник України. 2000. – № 16. – ст. 662.
 25. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 року із змінами та доповненнями // збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / І. К. Туркевич, В. П. Пастухов, І. І. Куцим та ін. – К. : “Юнісеф”, 2000. – С. 32-37.
 26. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей / М-во юстиції України; Редкол. : С. Р. Станік (голова) та ін. – 2-ге вид., допов. – К., Логос, 2001. –595 с.
 27. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : дис. … д-ра пед. наук (13.00.05) / Інститут педагогікиАПН України. – К., 1999. – 451 с.
 28. Іванов В. М. Педагогические условия социализации городских старшекласников : дис. … канд. пед. наук (13.00.05) / Луганский гос.педагогический ин-т. – Луганск, 1998. – 217 л.
 29. Іванова Т. В. Методичні аспекти виховного процесу у вищій школі. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : ІЗМН, 1988. – Вип. 13. – 272 с.
 30. Ковчина І. М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 345 с.
 31. Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / за ред. : І. Г. Тараненко, Б. Ф. Мельниченка, Г. В. Степенко. – К. : ІСДО. –
 32. Картавих О. В. Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : автореферат дис.канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харків,2002.
 33. Кіяшко О. О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах 1-П рівнів акредитації :автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Луганськ, 2001. – 20 с.
 34. Кізь О. Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернат них закладів до створення сім’ї : автореферат дис. … канд. психол. наук :19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київ, 2003. – 20 с.
 35. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – 4-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.
 36. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 136 с. – С. 113-114.
 37. Молчан О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія, методика та організація культурно-просвітницької діяльності. – К., 2003. –20с.
 38. Мустафаева Ф. А. Основы социальной педагогики : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2002. – 418 с. – (Серия “Gaudeamus”).
 39. Науково-практичний коментар : Закон України “Про вищу освіту” / за загальною редакцією В. Г. Кременя : М-во освіти і науки України. – К. : СДМ-Студіо, 2002. – 323 с.
 40. Оржеховська В. М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів : дис. … д-ра пед. наук (13.00.01) / АПН України, Інститут педагогіки. – К., 1995. – 440 с.
 41. Ольхович О. В. Становище біженців в Україні та шляхи їх соціальної інтеграції. Соціально-правовий захист молоді : збірник наукових статей / заг. ред. І. В. Козубовська, В. М. Великий. – Ужгород, 2002. – 319 с.
 42. Оцінка ефективності програми “Здоров’я та розвиток молоді” 1997-2001 / О. О. Яременко, О. Т. Сакович, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К. : ТОВ “ІМГ “АртБат”, ТОВ “Видавництво “ЛІТТОН”, 2002. – 96 с.
 43. Педагогика как культура : материалы в помошь студентам заочного отделения, изучающим педагогику и культурологию / автор-составитель Н. Ф. Золотухина. – СПб. : ИВЭСЭП, “Знание”, 2000. – 95 с.
 44. Пича В. М. Свободное время: Тенденции и проблемы развития : дис. … д-ра социол. наук (22.00.02) / Украинский полиграфический ин-т имени И. Федорова. – Львов, 1992. – 353 с.
 45. Правознавство : навч. посібник / А. М. Колодій, І. В. Опришко (керівники авт. кол.), С. Є. Демський та ін. ; за ред В. В. Копєйчикова. – 3-е вид., переробл. та допов. – К., Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
 46. Правознавство : навч. посібник / А. М. Колодій, І. В. Опришко (керівники авт. кол.), С. Є. Демський та ін. ; за ред В. В. Копєйчикова. – 3-е вид., переробл. та допов. – К., Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
 47. Правознавство / за ред. Михайла Настюка. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 1995. –272 с.
 48. 48. Платонов Н. М. Основы социальной педагогіки : учеб. пос. – СПб : Изд-во С. Петерб. ун-та, 1997. – 120 с.
 49. Проблеми демократії та соціальної справедливості в сучасному світі. – К. : Либідь, 1991. – 85 с.
 50. Правознавство : навч. посібник А. М. Колодій, І. В. Опришко (керівники авт. кол.), С. Є. Демський та ін. ; за ред В. В. Копєйчикова – 3-е вид., переробл. та допов. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
 51. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року № 660. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – – № 9: Законодавство України про загальну середню освіту. – К. : ЮРінком, 1999. – 448 с. – С. 100-101.
 52. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку. Затверджено наказом Міністерства освіти України від 13 травня 1993 р. № 136. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 9: Законодавство України про загальну середню освіту. – К. : ЮРінком, – 448 с. – С. 162.
 53. Пундик Л. Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховної діяльності в умовах оздоровчого табору : автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Київ, 2000. – 17 с.
 54. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді : науково-методичний збірник статей / В. П. Пастухов (ред.); Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 248 с.
 55. Правознавство : навч. посібник / А. М. Колодій, І. В. Опришко (керівники авт. кол.), С. Е. Демський та ін. ; за ред В. В. Копейчикова – 3-е вид., переробл. та допов. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 640 с. – С. 608-609.
 56. Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном воздасте / под ред. И. В. Дубровиной. – 3-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр “Академия”, 1998. – 128 с. – С. 25-27.
 57. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. Вакуленко та ін. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 111 с. – С. 74-75.
 58. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. проф. А. Й. Капської. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
 59. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Г.Городяненка. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 560 с.
 60. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. – В 5-ти т. – Т. 1. – К. : “Рад. школа”, – 654 с.
 61. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Издание второе. – Киев : Издательство “Радянська школа”, 1972. – 243 с.
 62. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.
 63. Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник. – К. : ДЦССМ, – 536 с. // Соціальна робота. Книга 4.
 64. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / укладачі : В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін. ; за заг. ред. В. М. Пічі. – К. : “Каравела”, Львів: “Новий світ-2000”, 2002. – 480 с.
 65. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Г.Городяненка. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 560 с.
 66. 66. Социология : учебное пособие. / общая ред. Э. В. Тадевосяна. – М. : Знание, 1995. – 272 с.
 67. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. – Т. 1. – К. : “Рад. школа”, – 654 с.
 68. Суворова Т. І. Система контролю фізичного стану дівчат 11-17 років у процесі фізичного виховання : автореферат дис. … канд. пед. наук: 00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львів, 2003. – 20 с.
 69. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. – К. : – 264 с. – С. 123-124.
 70. Савчин М. В. Соціальна психологія: підручник. Видавнича фірма “Відродження”, 2000. – 274 с.
 71. Словник іншомовних слів / за заг. ред. Л. О. Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М. Сюта, Т. В. Цимбалюк. – К. : Видавництво “Довіра” УНВЦ “Рідна мова”, 2000. – 990 с.
 72. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. – К., – 264 с.
 73. Сімейний кодекс України: Від 10 січня 2002 р. – К. : Велес, 2003. – 75 с.
 74. Терегулов Ф. Ш. Материя и ее сознание. – М. : Народное образование, 2002.– 304 с.
 75. Терещенко В. І. Система профілактики правопорушень серед дітей і підлітків засобами гуманізації сучасної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.01 / АПН України. Інститут педагогіки. – К., 1997. – 23 с.
 76. Трухін І. О., Шпак О. Т. Психолого-технологічні основи шкільного виховання : навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Дрогобич : Вимір, – 406 с.
 77. Тарасов К. Е., Черненко Е. К. Социальная детерменированность биологии человека. – М. : Мысль, 1979. – 366 с.
 78. Трухін І. О., Шпак О. Т. Психолого-технологічні основи шкільного виховання : навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Дрогобич : Вимір, – 406 с.
 79. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. Затверджено наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 9: Законодавство України про загальну середню освіту. – К. : ЮРінком, 1999. – 448 с. – С. 90.
 80. Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад / М. В. Васильчик, М.К. Медвідь, Л. С. Сачков / збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К. : Фенікс, 2000. – 896 с. – С. 434-435.
 81. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2-х т. пер. з рос. / редкол. : В.М. Столетов (голова) та інші. – К. : Рад. школа, 1983. – (Пед. б-ка). Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. / Склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров ; за ред О. І. Пискунова (відп. ред.) та інших. – 488 с.
 82. Федірко П.П. Особливості формування соціальної активності молоді. Питання соціально-політичних наук : Респ. міжвід. наук. збірник. Вип. 85. Проблеми демократії та соціальної справедливості в сучасному світі. – К. : Либідь, 1991. – 85
 83. Філософський словник соціальних термінів. – Х. : “Корвін”, 2002. – 672 с.
 84. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.
 85. Харченко С. Я. Социально-педагогические основы подготовки учителя к работе с детскими общественными объединениями : дис. … д-ра пед. Наук (13.00.01) / РАО, Институт развития личности. – М., 1993. – 335 с.
 86. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения : в 2-х т. – Т. 1 / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, В. Н. Шацкой. – М. : Педагогика, 1980. – 304 с.
 87. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз) : навч. посіб. – К. : МАУП, 2000. – 152 с.
 88. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1984. – С. 358.
 89. Ярмаченко Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С.Макаренко : кн. для учителя. – К. : Рад. шк., 1989. – 191 с.

Матеріали

Плани практичних занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму