Основи викладання спеціальної педагогіки

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кашуба Л. В.
1024доцент Кашуба Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932
1024

Опис курсу

Мета курсу — ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами, комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.

Основні завдання дисципліни:

 • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб із порушеннями психофізичного розвитку; готовність фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу навчання, виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в Україні; сформувати у студентів навички та вміння творчо застосовувати професійні знання на практиці;
 • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами.

Результати навчання.

Студенти мають знати:

 • загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання спеціальної педагогіки і спеціальної психології; види порушень психофізичного розвитку та їх причини; комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб із проблемами в психофізичного розвитку та їх комплектування;
 • психолого-педагогічна характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;
 • зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку.

Студенти мають вміти:

 • здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у навчанні, та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі спричиняють;
 • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти;
 • формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Рекомендована література

Тема 1.

 1. Бородулина C. Ю. Коррекционная педагогика: психолого- педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников /
  Ю. Бородулина. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 c.
 2. Выготский Л. C. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Л. C. Выготский / под ред. T. А. Власовой. — M. : Педагогика, 1983. — T. 5. Основы дефектологии. — 368 c.
 3. Ефимова Л. K. Почему болеет ребенок / Л. K. Ефимова. — K. : Здоров’я, 1984. – 70 c.
 4. Лапшин В. А. Основьі дефектологии : учеб. пособие для студ. гіед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. — M. : ГІросвещение, 1991. — 143c.
 5. Петрова В. Г. Кто они, дети c отклонениями в развитии? 2-е изд. /
  В. Г. Петрова, И. В. Белякова. — M. : Флинта ; Moc- ковский социально-психологический институт, 2000. – 104 c.
 6. Синьов В. M. Основи дефектології : навчальний посібник / В. M. Синьов, Г. M. Коберник. K. : Вища школа, 1994. 143c.
 7. Специальная педагогика : учебное пособие / под ред. H. M. Назаровой. — M. : Академия, 2000. — 400 c.
 8. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В. I. Бондаря. Луганськ : Альма- матер, 2003. — 436 c.

Тема 2.

 1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», – ВВР., від 21.03.1991.
 2. Лапшин В.А. Основы дефектологии. / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.
 3. Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : Вища школа, 1994. – 143 с.
 4. Специальная педагогіка  / За ред. Н. М. Назарової.  –  М. : Academia, 2000.  –
  400 с.
 5. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології / Н. Ю. Максимова,
  К. Л. Мімотіна, В. М. Піскун. – К. : Перун, 1996. – 128 с.
 6. Петрова В. П.  Психология умственно отсталых школьников /
  В. П. Петрова, И. В. Белякова. –  М. : Академия, 2002. – 240 с.
 7. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4307&Itemid=-5
 8. http://galsite.24ua.com/books/sped7.html

Матеріали

Теми практичних занять 1-2

Теми практичних занять 3-4

Теми практичного заняття 5

Теми практичного заняття 6

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму