Педагогіка з історією (заоч.)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Педагогіка з історією»:

забезпечити засвоєння студентами закономірностей історичного розвитку школи й освіти у провідних державах світу та в Україні, особливостей становлення та суті основних педагогічних теорій на різних етапах суспільного поступу.

Завдання викладання дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • – провідні ідеї європейської педагогічної думки;
 • – особливості формування та сутність педагогічної теорії і шкільної практики в Україні від найдавніших часів до наших днів;
 • – положення педагогічної спадщини найвідоміших зарубіжних, вітчизняних та донедавна замовчуваних теоретиків і практиків українського шкільництва;
 • – умови та шляхи розбудови національної системи освіти й виховання в незалежній Українській державі.

вміти:

 • – конкретно-історично підходити до аналізу педагогічних явищ і фактів;
 • – визначати положення педагогічної теорії та практики, які сприяють розвитку педагогічного мислення, підвищенню педагогічної культури, зростанню педагогічної майстерності;
 • – критично переосмислювати та творчо реалізувати традиції зарубіжної та української педагогічної думки в практиці самостійної педагогічної (психолого-педагогічної) діяльності та розбудови національної системи освіти й виховання.

Мета проведення лекцій.

– ознайомити студентів із провідними тенденціями в розвитку зарубіжної та української школи й педагогічної думки, особливостями їх формування, з теоретико-методичними засадами українського шкільництва в різні періоди його функціонування, з положеннями педагогічної спадщини найвидатніших представників європейської й української педагогіки.

Завдання проведення лекцій.

У результаті проведення лекцій студенти повинні:

знати:

 • – закономірності становлення і розвитку зарубіжної та української школи й педагогічної думки;
 • – специфіку формування теорії та практики освіти й виховання на різних етапах розвиту українського суспільства;
 • – провідні положення європейської та української педагогіки і практики освіти й виховання; – особливості педагогічного процесу в умовах відродження та розбудови національної системи освіти в Україні.

вміти:

 • – визначати основні закономірності та специфіку суспільно-педагогічного процесу в зарубіжних державах і в Україні у різні періоди розвитку;
 • – виявляти провідні положення педагогічної теорії та освітньої практики;
 • – відбирати позитивні педагогічні ідеї та виявляти можливості їх використання в практиці розбудови сучасної національної школи.

Мета проведення практичних занять:

 • – озброєння студентів уміннями та навичками практичного застосування набутих у ході теоретичного курсу знань;
 • – підготовка до застосування прогресивних педагогічних ідей у практиці самостійної педагогічної (психолого-педагогічної) діяльності;
 • –  ознайомлення з прогресивними ідеями, передовим досвідом практичної педагогічної діяльності педагогів України, української діаспори та зарубіжжя на сучасному етапі історичного розвитку.

Завдання проведення практичних занять.

У результаті проведення практичних занять студенти повинні:

знати :

 • – спадщину минулого та досягнення сучасної педагогічної теорії та практики освіти й виховання;
 • – зміст, провідні педагогічні ідеї зарубіжної та української педагогіки і школи від найдавніших часів до сучасності;
 • – найефективніші педагогічні системи;
 • – найбільш доцільні шляхи та способи розбудови національної освіти й виховання, методи, засоби національного виховання дітей.

вміти :

 • – трансформувати теоретичні знання в практичні уміння та навички педагогічної діяльності;
 • – аналізувати й узагальнювати кращі здобутки зарубіжної та національної освіти й педагогічної думки;
 • – вибирати з минулого й сучасного педагогічного досвіду найбільш доцільні, такі, що відповідають традиціям, особливостям і умовам роботи навчальних закладів різних регіонів України, форми, методи та прийоми освітньо-виховної діяльності;
 • – самостійно працювати над основною й додатковою літературою, системою завдань і контрольних запитань з різних тем курсу.

Рекомендована література

Основна

 1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 420с.
 2. Демченко О. П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. [для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ під час самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять] / Олена Петрівна Демченко. К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.
 3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
 4. Дроб’язко П. Українська національна школа: витоки і сучасність / П.Дроб’язко. – К., 1997.
 5. Елькін М.В. Історія педагогіки: [навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни] / М.В.Елькін, М.М.Головкова, А.А.Коробченко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 204 с.
 6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / голов. ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 7. Завгородня Т.К. Теорія і практика навчання в Галичині (1919-1939 рр.) / Т.К.Завгородня. – Івано-Франківськ, 2007.
 8. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. І : Історія зарубіжної педагогіки. – 2010. – 624 с.
 9. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – 1032 с.
 10. Закон України про освіту// Голос України. – 1996. – 25 квітня.
 11. Історія української школи і педагогіки: [хрестоматія / упоряд. проф. О.О.Любар / за ред. В.Г.Кременя]. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 12. Концепція національного виховання // Освіта, 1994. – 26 грудня.
 13. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: [навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] / В.Кравець. – Тернопіль, 1996. – 290 с.
 14. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва: [навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] / В.Кравець. – Тернопіль, 1996. – 436 с.
 15. Кравець В.Історія української школи і педагогіки: [навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] / В.Кравець. – Тернопіль,1994.- 360 с.__ 16. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.
 16. Любар О. О. Історія українськї школи і педагогіки : навч. посіб. / Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. ; за ред. О. О. Любара. К. : «Знання», КОО, 2003. – 450 с.
 17. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Людмила Андріївна Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
 18. Мешко О. І., Янкович О. І. та ін. . Історія зарубіжної школи і педагогіки / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г.М. Мешко. — Тернопіль, 1997. – 81 с.
 19. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1999 –
 20. Нариси історії українського шкільництва /За ред.О.Сухомлинської. – К., 1996.
 21. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.): [нариси / за ред. М.Д.Ярмаченка]. – К.: Радянська школа, 1991. – 381 с.
 22. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. / Дмитро Скільський. – К. : Смолоскип, 2011. – 376 с.
 23. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстр. навч. посіб. / Дмитро Михайлович Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 340 с.
 24. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: [навчально-метод. посібник] / М.Г.Стельмахович . – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
 25. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К.: ІСДО, 1996. – 286 с.
 26. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення / Б.М.Ступарик. – К., 1998. – 336 с
 27. Сухомлинська О.В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск «До витоків становлення української педагогічної науки» / О.В.Сухомлинська. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 31-40
 28. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / [за ред. О. В. Сухомлинської]. – [в 2-х т.]. – К. : Либідь, 2005. – Т. 1. – 624 с.
 29. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / [за ред. О. В. Сухомлинської]. – [в 2-х т.]. – К. : Либідь, 2005. – Т. 2. – 552 с.
 30. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – 456 с.
 31. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. –Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 2.– 524 с.
 32. Ярощук Л Історія педагогіки : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ, 2013. – 392 с.