Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в установах та закладах)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1114

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114ФПС-51

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в установах та закладах)» складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня спеціальності 231 – «Соціальна робота», кваліфікація: магістр соціальної роботи.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є освоєння здобувачами освіти практичної складової соціально-педагогічної роботи соціального працівника в установах та закладах.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, соціальна педагогіка, соціальна робота, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в установах та закладах)» є : ознайомлення здобувачів освіти з практичним аспектом, основними напрямами соціально-педагогічної роботи в установах та закладах, володіння професійними функціями соціального працівника, закріплення на практиці здобутих психолого-педагогічних, теоретичних знань та формування умінь щодо організації соціально-виховної, профілактичної та корекційно-реабілітаційної діяльності з учнями, колективом здобувачів освіти установ та закладів .
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в установах та закладах)» є:
– формування емоційно-позитивного відношення здобувачів до здійснення майбутньої професійної діяльності з суб’єктами закладів та установ;
– набуття здобувачами досвіду соціально-педагогічної роботи з учнями, за діагностичним, профілактичним, реабілітаційним, адаптаційним, профорієнтаційним напрямами роботи соціального педагога;
– формування у здобувачів професійних комунікативних умінь спілкування з учнями, їх батьками, педагогічним колективом, удосконалення педагогічних умінь (комунікативних, організаторських, аналітичних тощо), розвиток творчого підходу до вибору форм та методів соціально-педагогічної взаємодії, нестандартного вирішення соціально-педагогічних ситуацій;
– оволодіння майбутніми фахівцями соціально-педагогічними технологіями індивідуальної, групової, колективної роботи з людьми різного віку;
– формування вмінь роботи з документацією, яка відображає соціальну роботу в установах та закладах;
– навчання майбутніх соціальних працівників проектуванню соціально-педагогічної роботи, відповідно до проблем;
– створення умов для удосконалення професійно значущих особистісних якостей (толерантності, емпатії, доброзичливості, відповідальності, педагогічного такту тощо) та здібностей, що сприятиме закладанню основ індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх соціальних працівників.

Рекомендована література

1. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Проблеми педагогічних технологій. Випуск 2. Луцьк, 2002. 15 с
2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. К .: Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.
3. Василенко О.М., Малько А.О. Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти. Х.: Крок, 2003. 53с.
4. Галагузова А..Социальная педагогіка : лекции. М.: ВЛАДОС, 2003. 490 с.
5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. / за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2-12. 536 с.
6. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Й. Капська. – К., 2001. – 218 с.
7. Коваль І., Звєрєва С., Хлебік Р. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота. К., 2000. 370 с
8. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота (теорія і практика): підручник. К.: Каравела, 2011. 368 с.
9. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: учеб. для студ. высших учеб. заведений. – М.: Академический проект, 2004. – С. 225-234
10. Рассказова О.І. Документація соціального педагога в закладах загальної середньої освіти. Харків: «ІНРО», 2015. 60 с.
11. Соціальний супровід сімей, що опинились у складних життєвих обставинах: Метод. посіб. / Автор.-упорядн. І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко та ін. К.: ДЦССДМ, 2007. 84 с.

Допоміжна
1. Закони України Права дитини в закладах освіти в Україні : Спеціальна доповідь з питань захисту дітей в ЮНІСЕФ / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : Офіційне видання. К., 2018. 110 c.
2. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної. К.: Четверта хвиля, 2004. 216 с.
3. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Наук.- метод. посіб. / Г. М. Бевз, В. О.Кузьміж О. І. Нескучаєва та ін. К: Центр стратегічної підтримки, 2003. 92 с.
4. Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб. / за ред. І. Д. Звєрєвої, В. О. Кузмінського, І. Саммон. К.: ПБО «Кожній дитині» в Україні, 2006. 34 с.
5. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / за ред. І. Д. Звєрєвої. К.: Центр навчальної літ-ри, 2006. 316 с.
6. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. Кн. 4. К.: ДЦССМ, 2006. 536 с.
7. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. К.: Наук. світ, 2009. 233 с.
8. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України − Режим доступу: http://mon.gov.ua
9. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України − Режим доступу: http://www.msp.gov.ua
10. Закон Україну Про освіту. Режим доступу: http://rada.gov.ua
11.Закон України Про повну середню освіту Режим доступу: http://r https://24tv.ua/education/reforma_shkoli_2020_ukrayina_zakon_pro_osvitu_shho_zminilosya_n12
12. Базовий компонент. Режим доступу: http:// https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyatonovij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv.