Правові аспекти інклюзії

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Мета.

На основі права та за допомогою соціальних і педагогічних методик оволодіти процесом визнання і реагування на різноманітність потреб всіх тих, хто навчається. Розроблення і застосування юридичних позицій, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті.

Предмет.

Правові аспекти надання можливостей для рівної участі дітей з інвалідністю (фізичною, соціальною, емоційною) в загальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору і отримання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.

Завдання.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомлення студентів з юридичними особливостями процесу інклюзивної освіти в системі національної освіти;

опанування провідними правовими завданнями і способами інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у навчально-виховний процес загальноосвітньої  школи;

конкретизація законодавчо визначених форм і методів співпраці педагога з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

Зміст курсу:

 • Стратегія розвитку інклюзії в Україні.
 • Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.
 • Концепція «бар’єрів» на шляху навчання та участі в навчально-виховному процесі.
 • Пріоритети розвитку навчальних закладів за результатами проведеного самооцінювання.
 • Захист прав дитини на отримання освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих за місцем проживання.
 • Ресурси спрямовані на підтримку навчання та повноцінну участь у шкільному житті.
 • Соціальна модель розуміння інвалідності й особливих освітніх потреб.
 • Підходи до створення та розвитку інклюзивного навчального середовища.
 • Професійний розвиток персоналу з метою введення понять різноманітності в навчальні види діяльності.
 • Організація діяльності асистентів педагогів.
 • Покращення доступності навчального закладу для усіх дітей та дорослих з фізичними обмеженнями.
 • Посилення співпраці навчального закладу з місцевою громадою та соціальними партнерами.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

 знати:

 • основні правові положення інклюзивної освіти;
 • особливості законодавчо встановленого процесу спілкування з різними категоріями дітей з порушенням психофізичного розвитку;
 • побудову правових стратегій взаємодії з батьками учнів та спеціалістами;
 • принципи командної роботи;
 • професійно важливі та процесуально сформовані властивості особистості педагога;
 • зміст та завдання колекційної та розвиваючої роботи;
 • основи диференційованого викладання.

 вміти:

 • ефективно визначати правові аспекти взаємодії з іншими педагогами, спеціалістами, батьками учнів з особливими освітніми потребами;
 • створювати індивідуальні навчальні програми для дітей з особливостями психофізичного розвитку на основі діагностики їхніх потреб;
 • здійснювати правовстановлюючі та правозастосовчі адаптації, модифікації й методики викладання;
 • реалізовувати з використанням нормативних актів підходи диференційованого викладання у класі;
 • використовувати ефективні стратегії спілкування у взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу;
 • вдосконалювати методики інклюзивного навчання;
 • опрацьовувати правову інформацію інклюзивного освітнього змісту.

 

Місце дисципліни у структурі курсу: магістри вивчають на першому році навчання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Борщевська Л.B., Зіброва A.B., Іванова І.Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особовими потребами. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 1999, – 79 с.
 2. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности // Основы дефектологи. – С-П., М.: Изд-во «Лань» 2003. – С.101-106.
 3. Гриценюк Л.І., Обухівська А.Г.,Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та психолого- медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) – К.: «Ніка -Центр», 2005. – 30 с.
 4. Даніельс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів: Т-во «Надія», 2000. – 255 с.
 5. Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», – 287 с.
 6. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.
 7. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К., 2004. – 152 с.
 8. Елен Р. Даніелс, Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів: Товариство «Надія», 2000. – 256 с.
 9. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах / Е.Ервін,  Д.Кугельмас. –  К: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2000. – ­ 203 с.
 10. Закон України «Про загальну середню освіту»//Відомості Верховної Ради, 1999.- № 28.- С.230-235.
 11. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради, 1991. – №34. – С. 45 – 48. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради, 1991. – № 2. – С. 252 – 258.
 12. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради, 2001. – № 30. – С. 142 – 150.
 13. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради, 2006. – № 2 – 3. – С. 36 – 42.
 14. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки України // mongov.ua
 15. Засенко В. В. До проблеми особистісного підходу у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної 1 роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8 /- К.: Наук. світ, 2006. – С. 85 – 88.
 16. Зотова A.M. Интеграция ребёнка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации. // Дефектология, – 1997, – №6 – с.21 – 25.
 17. Інтегроване навчання дітей з особливими потребами у просторі загальноосвітньої школи. «Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр».- Дніпропетровськ, 2005.–128 с.
 18. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с.
 19. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Інклюзивна освіта. Посібникдля батьків: посібник / Укладачем матеріалу є неурядова організація «Проживання в громаді» (м. Манітоба, Канада).- К:Паливода А.В., 2012 -120 с.
 20. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний посібник / кол. авторів: А.А.Колупаєва, Н.3.Софій, Ю.М.Найда [та ін.];під заг.ред. Л.І.Даниленко.– К.,2007.–128 с.
 21. Кизимович Д.С. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Д. Кизимович, І. Ніжаща, Н. Герасимів // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – №3. – 2003. – липень-вересень. – с.103 – 109.
 22. Колупаєва А.А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Науково-методичний журнал. «Нова педагогічна думка». – Рівне. – № 1. – 2004.
 23. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія./ А.А. Колупаєва. – К.: «Самміт- Книга», 2009. – 272с.
 24. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами // Дефектологія. – 1999. – №4. – С. 2 – 4.
 25. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі:навчально-методичний посібник.- К.:Видавнича група «А.С.К.»,2012. – 197 с.
 26. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.
 27. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та на перспективу. – К.: 2003. – 36 с.
 28. Нижник О.М. Допомога дітям з особливими потребами: Психолог. Бібліотека. – К.: Главник, 2004.– 206 с.
 29. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005.­ 124 с.
 30. Проект Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. – К., 2002. – 16 с.
 31. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., 2010. – 363 с.
 32. Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегрованепланування послуг, їх надання та фінансування в Канаді:посібник/ Дж.Блейз, Е.Чорнобой, Ш.Крокер, Е.Страт,О.Красюкова-Еннз.- К:Паливода А.В., 2012 – 46 с.
 33. Софій Н. З., Кузьменко В.І.Про сто і один метод активного навчання.- К.: Крок за кроком,2003.–116 с.
 34. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.
 35. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименко – К.: Главник, 2005. – 112с. (Психологічний інструментарій).
 36. Ткачева В. В.: К вопросу о концепции психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – № 1. – 2004. – С. 46 – 51.
 37. Токіна Л. Організація психологічного супроводу дітей із відхиленнями у розвитку // Дефектолог. – 2007. – № – С.7-11.
 38. Шнайдер В.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. Організація індивідуального навчання (Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів, реабілітаційних центрів, фахівцям психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогам, психологам, батькам). – Кам’янець-Подільський, «Абетка-Нова», 2007. – 148с.

 

Додаткова література

 

 1. Архітектурна доступність шкіл: навчально-методичний посібник/за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальский Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. – К., – 88 с.
 2. Борщевська Л.І., Вавіна Л.В., Висоцька А.М., Засенко В.І. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга – К., 2004. – 232 с.
 3. Вавіна, Л., Висоцька, А., Жук, В., В., Колупаєва, А., Кравець, Н., Кульбіда, С., Сак, Т., Тарасун, В., Тищенко, В., Хохліна, О., Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. Книга – К., 2006. – 212 с.
 4. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. М.: ООО» Аспект», 2005.-448 с.
 5. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.-75 с.
 6. Деніелс, Е.Р., Стаффорд, К. Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів (переклад з англійської), – 256 с.
 7. Дюквіт, Ч., Дьюрікс-Смит, А., Олдс, Дж., Фітцпатрік, Е., Ерікс-Брофі, А., і Вайтінгем, Д. (2002) Перспективи батьків щодо їхньої ролі у просуванні інклюзії дітей з порушеннями слуху. Exceptionality Education Canada, 12(1), С.19-36.
 8. Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011.- 164 с.
 9. Засенко В. Сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами. http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_Vhtm
 10. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової – Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., – 216 с.
 11. Колупаєва А.А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими1 потребами в Україні. http://canada-ukraine .org/ukr_Journal _V1.htm
 12. Колупаєва А., Найда Ю., Таранченко О., Єфімова С., Слободянюк Н., Луценко І., Будяк Л. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Л. Даниленко, Колупаєва А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. – К., – 458 с.
 13. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, – 96 с.
 14. Лупарт, Д., і Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем
 15. освітидоінклюзивнихшкіл. Exceptionality Education Canada, 12(2), С.7-52.
 16. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків: посібник/ Авторське право на цю публікацію належить Міністерству освіти, громадянства.
 17. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. — М.: АР-КТИ, 2000. – 208 с.
 18. Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / За заг. ред. О.Красюкової-Енз, М.Сварника, О.Софій. – Канадсько-український проект „Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні” – К., 2011. – 282 с.
 19. Софій, Н., Сварник, М., і Троханіс, П. Права дітей з особливими освітніми потребами на
 20. рівний доступ до якісної освіти. – К.: Міжнародний Фонд «Відродження», 2006.– 392 с.
 21. Andrews, J., Lupart, J. (2000) The Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children. (2nd
 22. Edition). Scarborough, ON: Nelson Canada, 25-48. Chapters 2, 7, 8.
 23. Deppeler, J., Loreman, T., & Sharma, U. (2005). Reconceptualising specialist support services in inclusive classrooms, Australasian Journal of Special Education, 29(2), 117-127.
 24. Efimova, S., & Sofiy, N. (200). Inclusive education: The Step-by-Step program influencing children, teachers, parents, and state policy in Ukraine. (Єфімова С., Софій Н. (200) Інклюзивна освіта: результати реалізації програм Фонду „Крок за кроком” для дітей, вчителів, батьків та наслідки для державної політики в Україні) In R. Stake (Ed.). Multiple case study analysis. New York: The Guilford Press. pp. 119-192.
 25. Giangreco, M.F., Dennis, R., Cloninger, C., Edelman, S., Schattman (1993). «I’ve counted Jon»: Transformational experiences of teachers educating students with disabilities. Exceptional Children, 59(4), С.359-372.
 26. Loreman, T. (2007). Seven pillars of support for inclusive education: Moving from “Why?” to “How?” International Journal of Whole Schooling, 3(2),С. 22-38.
 27. Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: A practical guide to supporting diversity in the classroom. (Лорман Т., Деппелер Дж.М., Харві Д. Х. Р. (2005) Інклюзивна освіта. Підтримка відмінності на уроці: практичний посібник) Sydney: Allen & Unwin.
 28. McGhie-Richmond, D., Underwood, K., Jordan, A. (2007). Developing Effective Instructional Strategies for Teaching in Inclusive classrooms. Exceptionality Education Canada, 17(1/2), 27­52 http://canada-ukraine.org/Articles.htm
 29. Polloway, E.A., Patton, J. R., Smith, J. D., & Smith, T. E. C. (1996). Historic Changes in Mental Retardation and Developmental Disabilities. Education & Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 31(1),С. 3-12.
 30. Spedding, S. (2001). Teachers as agents of change. In P.J. Foreman, (Ed.). Integration and inclusion in action, (2nd Ed.). Sydney: Harcourt Australia. С. 391-429.

 

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. Нью-Йорк, 13 грудня 2006р. osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages
 2. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=4
 3. Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: minjust.gov.ua/udhra/udhr.html
 4. Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm
 5. Закон України “Про охорону дитинства” (прийнятий 26 квітня 2001 року №2402-III) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14

 1. Декларація про права інвалідів (проголошена ООН 9 грудня 1975 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117

 1. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_306

 1. Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими потребами (7-10 июня 1994 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
 2. Закон “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

 1. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (21 березня 1991 року N 875-XII) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12

 1. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15

 1. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.uazakon.com/document/fpart15/idx15806.htm

 1. Державна типова програма реабілітації інвалідів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. №1686) [Електронний ресурс] – Режим доступу: gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3311&god=2006
 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (від 12 жовтня 2000 р. N 1545) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 2.znz.edu-ua.net/storage/95.txt
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”(прийнята 5 липня 2004 р. N 848) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.uazakon.com/document/fpart68/idx68267.htm

 1. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю” (02.12.2002 № 1112/2002) [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1112%2F2002
 2. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005) [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900%2F2005
 3. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” (від 4 липня 2005 року N 1013/2005) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005

 1. Указ Президента України “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” (від 18 грудня 2007 року N 1228/2007) [Електронний ресурс] – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1228%2F2007
 2. Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.education-inclusive.com/uk/index.php

 1. Офіційний сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.clientcenter.youcandothat.com/www-dev/ccds/uk/components.php

 1. Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки, розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.canada-ukraine.org/
 2. Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.isp-2006.narod.ru/
 3. Сайт інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 4. Партнери заради кращої політики: посібник із включення (доступний на десяти мовах) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=335&pages

 1. Технологія індивідуального планування: посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.education-inclusive.com

 

Матеріали

аналіз з.д.

Концепція громадянського виховання

стратегія м.п.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму