Спеціальні методики псиxотерапії та псиxокорекції у роботі з особами з порушенням розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Ковний Ю. Є.ФПЛ-61 д

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ФПЛ-61 дКовний Ю. Є.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни «Професійна комунікація спеціального педагога» полягає в оволодінні фахівцями системою комунікативних знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на спеціального педагога, здійснення майбутніми фахівцями професійної педагогічної комунікації на високому рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення учнів через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки зору діяльності спеціального педагога.

Завданням вивчення дисципліни «Професійна комунікація спеціального педагога» є:

 • надання студентам знань теоретичних положень професійно-педагогічної комунікації;
 • практичне оволодіння технікою керівництва педагогічною комунікацією;
 • оволодіння ефективними шляхами впливу на співрозмовника – суб’єкта комунікації.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • історичні витоки професійної педагогічної комунікації;
 • сутність, види, функції, моделі комунікації;
 • сутність, структуру, сферу, динаміку педагогічного конфлікту;
 • конфлікт у взаємодії «педагог-учень», «педагог-батьки», «педагог-керівник»;
 • шліхи альтернативної комунікації як засобу соціальної реабілітації дітей з особливими навчальними потребами;
 • шляхи подолання конфліктів професійно-педагогічної комунікації;
 • сутність, функції мови й мовлення спеціального педагога, його/її індивідуальний стиль;
 • види, особливості вербальних засобів професійно-педагогічної комунікації;
 • культуру мови і мовлення педагога, техніку мовлення спеціального педагога;
 • мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «педагог-учень»;
 • сутність, класифікацію невербальних засобів комунікації;
 • співвідношення вербальних і невербальних засобів комунікації;
 • особливості зовнішнього вигляду, поведінки педагога.

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:

 • використовувати багатство мови у професійній педагогічній комунікативній діяльності;
 • реалізувати основні різновиди мовлення у педагогічній комунікативній діяльності;
 • моделювати процес професійної педагогічної комунікації, враховуючи його структурні елементи;
 • організовувати альтернативне комунікативне середовище, організовувати в ньому процес прийому й передачі інформації;
 • управляти процесом в системі «педагог-учень»;
 • установлювати суб’єкт-суб’єктні стосунки з суб’єктом комунікації;
 • установлювати комунікативні зв’язки в колективі;
 • використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації навчально-виховного процесу.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович,
  М. Ю. Чікарькова: Підручник. – К. : Центр навч. л-ри, 2004.
 2. Андреев А.А. Дидактические возможности средств информационных и телекоммуникационных технологий в системе дистанционного обучения // Материалы XII международной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-98-99): httр://іtо.еdu.ru/1998-99/h/аndreev-t.html).
 3. Андрианов М. С. Анализ процессов невербальной коммуникации как паралингвистики // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 5.
 4. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология, – М. : Юнити, 2000.
 5. Бадмаев В. Ц., Малышев А. А. Психология обучения речевому мастерству. – М. : Гуманитарный центр «ВЛАДОС», 1999.
 6. Битянова М. Особенности человеческой коммуникации // Школьный психолог. – – № 30.
 7. Бодалев, А. А. Психологические условия педагогического общения /
  А. А. Бодалев // Психология педагогического общения : сб. научных трудов. – Кировоград : КГПИ, 1991. – Т. 1. – С. 4–14.
 8. Васильева Е. С. Использование методики Блисс для формирования элементарной коммуникации у безречевых детей / Е. С. Васильева // Дефектология. – 2006. – № 5. – С. 41-44.
 9. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. – СПб., 2000.
 10. Волкова Н. П. Педагогічні комунікації: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002.
 11. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учеб. для вузов / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М. : ИНФРА, 1997.
 12. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Харків : ОВС, 2002.
 13. Дюкен Ф. Альтернативные средства коммуникации с неговорящими детьми : [учеб. пособие] / Ф. Дюкен, Л. В. Лопатина. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – 80с.
 14. Женева Н. А. Возможности применения Веб-форумов в учебном процессе // Материалы XI международной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-2001) (http:// іtо.еdи.ґи/2001/іtо/ІІІ/1/111-1-9.htm1).
 15. Журавлев В. Й. Основы педагогической конфликтологии. – М. : Российское педагогическое агентство, 1995.
 16. Иващенко Ф. И. Особенности установлення психологического контакта с учащимися // Педагогика. – 1999. – № 2.
 17. Кандинский Б. С. Техника устной коммуникаций. – М. : МГПИ, 1988.
 18. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М. : Просвещение, 1987.
 19. Крутова Н. Внеречевое общение – средство педагогического воз-действия // Народное образование.- 2001. – № 8.
 20. Кушнірик Т. Д. Подолання конфліктності серед педагогів. Соціально-педагогічний аспект // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. –
  № 9 -10.
 21. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1986.
 22. Леонтьев, А. А. Педагогическое общение / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 48 с.
 23. Мелибруда Е. Я. Я – Ты – Мы. Психологические возможности улучшения общения. – М.: Просвещение, 1986.
 24. Миккин X. X. Невербальные коммуникаций в диадах // Труды по психологии. – Вып. 335. – № 3. – Р. на/Д. : Ростов. гос. ун-т, 1986.
 25. Мусатов С. Педагогічна комунікація: Психологічні витоки та особ­ливості // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3. – № 3.
 26. Носенко Е. Л., Чернишенко С. В. Методологічні аспекти забезпечення запам’ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів: Метод. посібник.- Д. : РВВ ДНУ, 2003.
 27. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком : руководство для родителей / Сара Ньюмен ; [пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой]. – М. : Теревинф, 2004. – 236 с.
 28. Петрова Е. А. Жесты в педагогическом процессе: Учеб. пособие. – М.: Моск. город. пед. об-во, 1998.
 29. Почепцов, Г. Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К. : Видавничий центр “Київський університет”, 1999. – 308 с.
 30. Рогинский, В. М. Азбука педагогического труда / В. М. Рогинский. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 37.
 31. Сансон П. Психопедагогика и аутизм : опыт работы с детьми и взрослыми/ Патрик Сансон ; [пер. с франц.]. – М. : Теревинф, 2006. – 206 с.
 32. Семиченко В. А. Психология общения. – К. : Центр «Магістр-S», 1997.
 33. Семиченко В. А. Психология речи: Учеб. пособие. – К. : Магистр-S, 1998.
 34. Сердюк О. П. Основи управління комунікативним процесом: Під­ручник. – К.: ІЗМН, 1998.
 35. Сопер П. Основы искусства речи; Пер. с англ. – 2-е испр. изд. – М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992.
 36. Шипицына Л. М. Невербальное общение у детей при нормальном и нарушенном интеллекте / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская. – СПб. : Речь, 2009. – 128 с.

Матеріали

Теми лекцій

Теми практичних занять

Теми завдань для самостійної роботи

Теми індивідуальних завдань

Питання до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму