Психологія дитяча

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324
424

Опис курсу

Мета: розкрити основні закономірності психічного розвитку, показати основні надбання дитини від народження до вступу в школу.

Завдання курсу:

 • розкрити взаємозв’язок формування конкретних структурних компонентів особистості з навчанням, вихованням та активністю дитини різного віку;
 • з’ясування логіки, закономірностей становлення психічних процесів, якостей та властивостей особистості дошкільника;
 • формування у студентів прикладних умінь застосовувати знання з різних розділів дитячої психології в практиці педагогічної діяльності та в житті в цілому;
 • сприяти професійному становленню вихователя дошкільного навчального закладу, активізувати особистий та творчий потенціал майбутнього фахівця;

Вивчаючи курс дитяча психологія, студент повинен знати:

 • предмет, завдання і методи дитячої психології;
 • загальну характеристику психічного розвитку дитини від народження до шести-семи років;
 • основні напрями розвитку сучасної дитячої психології;
 • шляхи розвитку діяльності дошкільника;
 • особливості розвитку пізнавальних процесів у дошкільника;
 • закономірності розвитку особистості дошкільника.

На основі вивчення курсу дитячої психології студент повинен уміти:

 • самостійно аналізувати психологічну літературу;
 • планувати, організовувати та проводити дослідження психічних процесів та психологічних властивостей особистості, здійснювати педагогічну взаємодію з урахуванням соціальної ситуації розвитку окремих дітей та мікроклімату групи, забезпечувати м’які корегуючи (психотерапевтичні) впливи щодо окремих напрямів розвитку особистості;
 • використовувати методи кількісної та якісної обробки результатів психологічного дослідження;
 • розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів;
 • визначати особливості міжособистісної взаємодії в групі дітей дошкільного віку та характер стосунків між її членами.

Рекомендована література

 1. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа,1976.
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
 3. Коломинский Я. Л., Панько Е. А Детская психология. – Мн.: Университетское, 1988. – 350 с.
 4. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 356 с.
 5. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.
 6. Смирнов Е.О. Детская психология: Учеб. для студ. выс. пед. учеб. заведений.-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-368с.
 7. Урунтаева Г.А. Детская психология: учебник для студ. сред.учеб. заведений/ Г.А.Урунтаева.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-368 с.
 8. Допоміжна
 9. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.
 10. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском воздаете. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
 11. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. / Под ред. Л. А .Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 12. Воспитание гуманных чувств у детей / Под. ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. – К.: Рад. школа, 1987. – 174 с.
 13. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Про-колиенко. – К.: Рад. школа, 1991. – С. 208-245.
 14. Выготский Л. С. Детская психология: Собр соч. В 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.
 15. Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. – М., 1976.
 16. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
 17. Дьяченко О. М. Воображение дошкольника. – М., 1986.
 18. Завтра в школу / Під заг. ред В. К. Котирло. – К.: Рад. школа, 1977. – 128 с.
 19. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.
 20. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К.: Рад.школа, 1971. – 196 с.
 21. Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. – К.: НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2005. – 354 с.
 22. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с.
 23. Одаренные дети: Пер с англ. / Общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. Прогресс, 1991. – 376 с.
 24. Отношения между сверстниками в группе детского сада / Под ред. Т. А. Репиной. – М., 1978.
 25. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.
 26. Развитие и воспитание ребенка от рождения до трех лет / Под ред. Н. М. Щелованова. – М., 1965.
 27. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика, 1988. – 232 с.
 28. Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду / Под ред. А. П. Усовой, Н . П. Сакулиной. – М., 1965.
 29. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред Н. Н. Поддъякова. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с.
 30. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
 31. Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А. Д. Кошелевой. – М.: Педагогика, 1985.

Матеріали

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Самостійна робота студента: (денна форма навчання)

ЗАВДАННЯ 1. Предмет та завдання дитячої психології. (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

У чому виявляється зв’язок дитячої психології з іншими психологічними науками?

Як науковий і життєвий досвід може прислужитися дитячій психології?

Розкрийте суть зв’язку розвитку, навчання і виховання.

 1. Підготувати реферат на тему: «Історичні нариси становлення дитячої психології».

ЗАВДАННЯ 2. Методологія та методи психології дитячої. (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Які методи дослідження використовують у вивченні психічного розвитку дитини дошкільного віку? Розробіть план дослідження на основі одного з них.

 1. Підготувати реферат на тему: «Основні методи дослідження розвитку психіки дитини у ДНЗ».

ЗАВДАННЯ 3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини 14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Розкрийте суть основних класичних теорій психічного розвитку дитини.

Обґрунтуйте значення у психічному розвитку малюка розвивального навчання

У чому виявляється історичний характер вікових періодизацій дітей дошкільного віку?

 1. Підготувати реферат на тему: «Проблеми соціалізації дитини в сучасному українському суспільстві».

ЗАВДАННЯ 4. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості та періоду немовля (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

У чому полягає своєрідність ситуації розвитку новонародженого? Охарактеризуйте кризу новонародженості.

Обґрунтуйте роль дорослого у немовлячому віці.

Прокоментуйте, як моторика дитини впливає на її психічний розвиток.

Як відбувається розвиток самосвідомості у немовлячому віці?

У чому полягають особливості когнітивного розвитку дитини першого року життя?

 1. Підготувати реферат на тему: «Батьківство як психологічний феномен», «Психологія формування батьківства», «Розвиток дитини до народження».

ЗАВДАННЯ 5. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку (14 год.). 

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Доведіть, що ранній вік є сенситивним періодом для засвоєння мовлення. Розкрийте небезпеки автономного мовлення дитини.

Назвіть основні напрями розвитку предметної дії дитини.

Назвіть і охарактеризуйте психологічні передумови ігрової діяльності у ранньому віці.

Назвіть симптоми кризи 3-х років життя дитини. Чим вона зумовлена і у чому проявляється?

 1. Підготувати реферат на тему: «Формування предметної діяльності та зародження нових видів діяльності у ранньому віці».

ЗАВДАННЯ 6. Психологічна характеристика діяльності дитини у дошкільному віці (14 год.)

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Обґрунтуйте чотири рівні розвитку ігрової діяльності за Д. Ельконіним.

Назвіть і дайте характеристику іграм дошкільника. Елементи якої діяльності формуються у цих іграх?

Проаналізуйте причини розвитку пізнавальних інтересів у дошкільника.

Охарактеризуйте рівні розвитку навчальної діяльності дошкільника (за О. Усовою).

У чому полягають особливості спілкування дошкільника з однолітками та дорослими.

 1. Підготувати реферат на тему: «Конфлікти між дітьми і їх причини».

ЗАВДАННЯ 7. Розвиток пізнавальних процесів дошкільника (16 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Назвіть і обґрунтуйте способи управління увагою дошкільників у процесі ігрової і навчальної діяльності.

Прокоментуйте особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

Проаналізуйте розвиток наочно-дійового мислення дітей дошкільного віку.

У чому полягають особливості розвитку пам’яті дітей дошкільного віку?

У чому полягають особливості формування уяви дошкільника?

 1. Підготувати реферат на тему: «Умови формування творчої уяви дошкільника», «Розвиток мотивації учіння дітей старшого дошкільного віку».

ЗАВДАННЯ 8. Емоційно-вольова сфера у дошкільному віці (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Доведіть взаємозв’язок розвитку почуттів дошкільника з розумовим розвитком.

Назвіть причини конкретних і символічних страхів. За допомогою яких методів можна нейтралізувати цей негативний емоційний страх?

Доведіть взаємозв’язок розвитку волі з розвитком особистості дошкільника.

2. Підготувати реферат на тему: «Емоційні порушення дітей дошкільного віку».

ЗАВДАННЯ 9. Формування особистості дошкільника (16 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Розкрийте умови, які впливають на розвиток особистості дитини у суспільстві.

Як відбувається процес статевої само ідентичності дошкільника? Які теорії домінують у тлумаченні цієї проблеми?

У чому суть розвитку самосвідомості і самооцінки дошкільника?

У чому виявляється специфіка пізнавальних практичних і спеціальних здібностей дошкільника?

Охарактеризуйте основні новоутворення у психічному розвитку дітей 6-річного віку.

Як виявляється психологічна готовність дитини до школи?

 1. Підготувати реферат на тему: «Виховання характеру дитини», «Суперечності психічного розвитку дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку»

_____________________________________________________________

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа,1976.
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
 3. Коломинский Я. Л., Панько Е. А Детская психология. – Мн.: Университетское, 1988. – 350 с.
 4. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 356 с.
 5. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.
 6. Смирнов Е.О. Детская психология: Учеб. для студ. выс. пед. учеб. заведений.-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-368с.
 7. Урунтаева Г.А. Детская психология: учебник для студ. сред.учеб. заведений/ Г.А.Урунтаева.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-368 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму