Психологія загальна

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324
424

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
320
420

Опис курсу

МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни полягає у наданні студентам систематизованих знань із загальної психології, у вивченні та засвоєнні ними основних методологічних та теоретичних засад психологічної науки, оволодінні методами наукового дослідження психологічних явищ.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичними та методологічними засадами психології, методами психологічного дослідження, формування вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Дисципліна «Загальна психологія» викладається студентам на 1 та 2 курсі (I-IV семестрах), тобто на початковому етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і має завданням закладення базових знань та формування навичок, що будуть пізніше вихідними для засвоєння всіх інших вузько-специфічних психологічних дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з  н  а  т  и:

 • місце сенсорно-перцептивних процесів в структурі психічного;
 • типологію сенсорно-перцептивних процесів та структурні моделі й класифікації, що їх описують;
 • основні психологічні теорії стосовно рівнів та форм психічного відбиття;
 • термінологію, що вживається для опису функціонування психічного та психологічного відбиття;
 • фізіологічні основи функціонування сенсорно-перцептивних процесів.

Підготовлений фахівець повинен в м і т и:

 • надати загальну характеристику всіх вивчених в рамках курсу типів психічного відбиття;
 • визначити шляхи та засоби вимірювання та діагностики сенсорно-перцептивних процесів, уявлення, мовно-мисленого рівня психічного відбиття;
 • орієнтуватись у розумінні функціонального навантаження певного процесу відбиття в рамках пізнавальної діяльності.

Курс «Загальна психологія» має сприяти формуванню у студента інтегральних та професійно-орієнтованих рис, культури гуманного відношення до людини, вихованню активної життєвої позиції.

Курс «Загальна психологія» розвиває логічне й аналітичне мислення студентів, уважність та уяву, їх професійні здібності, вдосконалює навички самостійної роботи з психологічним матеріалом тощо.

Рекомендована література

НАВЧАЛЬНА ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека: системно-деятельностный подход к изучению памяти человека. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 80 с.
 2. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. – М.: Когито-Центр; Высшая школа психологии, 2006. – 240 с.
 3. Брунер Дж. Психология познания. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с.
 4. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник для педагогічних спеціалізованих вузів / М.Й.Варій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.
 5. Введение в психологию: учебник для студентов университетов / Р.Л.Ат-кинсон, Р.С.Аткинсон, Э.Е.Стим и др. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 672 с.
 6. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.– Т.1. – 334 с.
 7. Восприятие: механизмы и модели / Под. ред. Л.Я.Белопольского, Н.Ю.Алексеенко. – М.: «Мир», 1974. – 368с.
 8. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посіб. для вузів / Глухівський держ. пед. унів-т. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 9. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посіб. для вузів. – Львів: «Світ», 2001. – 280 с.
 10. Естественнонаучные основы психологии / Под ред. А.А.Смирнова, А.Р.Лурия, В.Д.Небылицына. – М.: Педагогика, 1978. – 368 с.
 11. Загальна психологія: Підруч. для вузів / За заг. ред. С.Д.Максименка. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 688 с.
 12. Загальна психологія: Підруч. для вузів / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
 13. Зинченко В.П., Величковский Б.М., Вучетич Г.Г. Функциональная структура зрительной памяти. – М.: Изд-во Моск. унив-та, 1980. – 272 с.
 14. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 159 с.
 15. Когнитивная психология: Учеб. для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 480с.
 16. Корольчук М.С. Психологія: схеми, таблиці, опорні конспекти, методики: Навч. посіб. для вузів / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко. – К.: Ельга, 2005. – 320 с.
 17. Кузнецов М.А. Эмоциональная память. – Х.: Крок, 2005. – 568 с.
 18. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 584с.
 19. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.
 20. Лурия А.Р. Внимание и память. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 104 с.
 21. Лурия А.Р. Речь и мышление. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 120 с.
 22. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: Навч. посіб. для вузів / Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.
 23. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2000. – 480 с.
 24. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Владос, 1999. – Кн. 1. – 688 с.
 25. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение 1986. – 464 с.
 26. Основи психології: Навч. посіб. / А.І.Веракіс, Ю.І.Завалевський, К.М.Левківський. – К.: Видавництво навчальної літератури, 2005. – 416 с.
 27. Основи психології: Підруч. / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1999. – 632 с.
 28. Петухов В.В. Психология мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 90 с.
 29. Познавательные процессы: ощущения, восприятие / Под ред. А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова, В.П.Зинченко. – М.: Педагогика, 1982. – 336с.
 30. Психология / Под ред. А.А.Крылова. – М.: Проспект, 1999. – 584 с.
 31. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.
 32. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1989. – Т. I. – 328 с.
 33. Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М.: Просвещение, 1974. – 208 с.
 34. Смирнов А.А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. – М.: Педагогика, 1975. – 352 с.
 35. Солсо Р.С. Когнитивная психология. – М.: Тривола, 1996. – 600 с.
 36. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 272 с.
 37. Фресс П. Экспериментальная психология / П.Фресс, Ж.Пиаже. – М.: Прогресс, 1975. – Вып. 4. – 284 с.
 38. Хрестоматия по вниманию / Под ред. А.Н. Леонтьева и др. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 296 с.
 39. Ушакова Т.Н. Проблема внутренней речи // Вопросы психологии. – 1985. – №2. – С. 39-51.
 40. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
 41. Хрестоматия по общей психологии. Ощущение и восприятие / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.Б.Михалевской. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 400 с.
 42. Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 400 с.
 43. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред.  Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 272 с.
 44. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. для вузів / І.М.Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с.
 45. Элькин Д.Г. Восприятие времени. – М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1962. – 312 с.
 46. Gleitman Basic Psychology / J.Jonides, P.Rozin. – NY: Norton & Company, 1992. – 280 p.
 47. Ellis H.C., Hunt R.R. Fundamentals of Cognitive Psychology. – Boston: McGraw Hill, 1993. – 403 p.
 48. Eysenck M.W., Flanagan C. Psychology for A2 level. – Philadelphia: Taylor & Francis Inc. ltd., 2001. – 898 p.
 49. Morris C.G., Maisto A.A. Understanding Psychology. – upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. – 532 p.
 50. Myers D.G. Psychology. – NY: Worth Publishers, 1992. – 636 p.

 

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: пізнавальні процеси. Учбово-методичні вказівки для студентів факультету психології. – Харків: ХНУ, 2001. – 26 с.
 2. Ілюстративні та додаткові матеріали (додаток 2).
 3. Картки з індивідуальними тестовими завданнями (додаток 3).
 4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД).
 5. Методические указания к выполнению лабораторных и практических работ по курсу «Общая психология». – Д.: ДГУ, 1992. – 64 с.
 6. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов по психологии. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 1993. – 24 с.
 7. Пальм Г.А. Загальна психологія: психологія мислення та інтелекту. Тексти лекцій. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – 38 с.
 8. Пальм Г.А. Загальна психологія: психологія пізнання. Тексти лекцій. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. – 48 с.
 9. Плани семінарських занять і методичні поради до вивчення курсу «Загальна психологія» (укладач Г.А. Пальм). – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – 32 с.
 10. Рекомендації до написання та оформлення курсових та дипломних робіт із психології / укл. Л.М.Самошкіна, І.С.Самошкіна. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 28с.
 11. Элькин Д.Г. Конспект лекций по общей психологии. Внимание и панять. – Одесса: Одесская городская типография, 1970. – 102 с.
 12. Элькин Д.Г. Конспект лекций по общей психологии. Психология ощущения и восприятия. – Одесса: Одесская городская типография, 1968. – 104 с.
 13. Элькин Д.Г. Психология речи. Текст лекций для студентов филологического факультета. – Одесса: Одесская городская типография, 1971. – 92 с.

Матеріали

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ >>>

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму