Психологія загальна, вікова та педагогічна

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1
2

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія загальна та вікова» є формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, формування у студентів уміння аналізувати факти дитячого розвитку; розрізняти стратегії, методи й методики дослідження розвитку дитини, сенситивні періоди, нормативні вікові кризи, психологічне новоутворення вікового періоду, а також основні вікові особливості людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія загальна та вікова» є:

 • ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами, методами досліджень загальної і вікової психології;
 • ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;
 • сформувати уявлення про місце загальної та вікової психології серед інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами
 • представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції діяльності та їх вікових змін;
 • вироблення вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології в поясненні вікової психічної динаміки людини та практики поведінки;
 • сформувати практичні навички та вміння при застосуванні діагностичних методик, навчити інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні психологічні терміни;
 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку;
 • орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки;
 • предмет і завдання загальної та вікової психології;
 • методологічні принципи і методи дослідження психіки;
 • вікову періодизацію психічного розвитку розрізняти свідомі та несвідоміформи прояву психіки людини та знати їх вікові особливості;
 • зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості, самосвідомості людини та неусвідомлюваних психічних явищ;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер,здібності) та можливості впливу на їх розвиток;
 • основні закономірності вікових змін психіки людини;
 • психологічні особливості новонароджених, немовлят, дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку;
 • суть вікових криз особистості та шляхи їхнього подолання;
 • центральні психологічні новоутворення кожного вікового періоду;
 • специфіку діагностичної та корекційної роботи з особами різного віку.

вміти:

 • пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і розвитку різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і неусвідомлюваних психічних явищ);
 • формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження психічних явищ;
 • формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • добирати психологічні методи та методики дослідження, враховуючи вік досліджуваного;
 • вивчати особливості людини, закономірності психічної діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності;
 • здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резервів її розвитку;
 • розробляти та надавати рекомендації щодо розвитку основних психічних властивостей та функцій, подолання вікових криз особистості.

Рекомендована література

Базова

Психологія загальна

 1. Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
 3. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
 4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
 6. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.
 7. Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.
 8. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.
 9. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск: Харвест, 1997.

Психологія вікова

 1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159.
 2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.
 4. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.
 5. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., 1996.
 6. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1979.
 7. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1990.
 8. Выготский Л.С. Мышление и речь. Гл. 2. Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже (любое изд.).
 9. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994.
 10. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.
 11. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.
 12. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.
 13. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.
 14. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Допоміжна

Психологія загальна

 1. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наукова думка, 1999.
 2. Марков Г.Н. Справочник по конфликтологии, общению и менеджменту. – СПб.: «Альфа», 2000. – 174 с.
 3. Общая психология / Под. ред. А.В. Петровського. – М.: Прасвещение, 1986.
 4. Опитувальники визначення психологічних якостей особистості. Методичний посібник // Упор. Лозинський О.М., Гавриш З.С., Карпенко Н.А., Христук О.Л. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2006. – 58 с.
 5. Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2007. – 35
 6. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
 7. Партико Т. Б Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30с.
 8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: «Бахрах», 2002.
 9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999.
 10. Психологія / Під. ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1986.
 11. Савчин М.В. Загальна психологія. Навч. посіб. У 2 ч. – Дрогобич, В-ча фірма «Відродження», 1998.
 12. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. – М.:, 1984.
 13. Соціально-психологічні опитувальники. Методичний посібник // Упор. Лозинський О.М., Басюк Л.Б., Гавриш З.С., Карпенко Н.А., Ортинська Р.Р., Христук О.Л. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2006. – 26 с.
 14. Страхов И.В. Психология внимання. – Саратов: Изд-во СГПИ, 1992.
 15. Фрейд 3. Психология бессознательного. – М.: Прогресе, 1990.
 16. Фром 3. Душа человека. – М.: Республіка, 1992.
 17. Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.П. Гиппенрейтер и др. – М.: Изд-во МГУ, 1975.
 18. Хъолл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.
 19. Юнг К.Г. Структура психики и процесе индивидуализации. – М.: Наука. 1996.
 20. Юнг К.Г. Проблеми души нашого времени. – М., 1993.

Психологія вікова та педагогічна

 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. М., 1983.
 2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1996.
 3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
 4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.
 5. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова психологія”. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.
 6. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.
 7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

Інформаційні ресурси

http://www.twirpx.com/file/200154/

http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/

http://www.reflist.ru/predmet/20-32-0-1.shtml

http://westudents.com.ua/knigi/491-vkova-psihologya-savchin-mv-.html

http://www.twirpx.com/file/257937/

Матеріали

Самостійна робота студента: (денна форма навчання)

ЗАВДАННЯ 1. Предмет та завдання психології. (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

У чому виявляється зв’язок дитячої психології з іншими психологічними науками?

Як науковий і життєвий досвід може прислужитися дитячій психології?

Розкрийте суть зв’язку розвитку, навчання і виховання.

 1. Підготувати реферат на тему: «Історичні нариси становлення дитячої психології».

ЗАВДАННЯ 2. Методологія та методи психології . (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Які методи дослідження використовують у вивченні психічного розвитку дитини ? Розробіть план дослідження на основі одного з них.

 1. Підготувати реферат на тему: «Основні методи дослідження розвитку психіки ».

ЗАВДАННЯ 3. Сутність і закономірності психічного розвитку людини. (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Розкрийте суть основних класичних теорій психічного розвитку дитини.

Обґрунтуйте значення у психічному розвитку малюка розвивального навчання

У чому виявляється історичний характер вікових періодизацій дітей дошкільного віку?

 1. Підготувати реферат на тему: «Проблеми соціалізації дитини в сучасному українському суспільстві».

ЗАВДАННЯ 4. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку (14 год.). 

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Доведіть, що ранній вік є сенситивним періодом для засвоєння мовлення. Розкрийте небезпеки автономного мовлення дитини.

Назвіть основні напрями розвитку предметної дії дитини.

Назвіть і охарактеризуйте психологічні передумови ігрової діяльності у ранньому віці.

Назвіть симптоми кризи 3-х років життя дитини. Чим вона зумовлена і у чому проявляється?

 1. Підготувати реферат на тему: «Формування предметної діяльності та зародження нових видів діяльності у ранньому віці».

ЗАВДАННЯ 5. Психологічна характеристика діяльності і (14 год.)

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Обґрунтуйте чотири рівні розвитку ігрової діяльності за Д. Ельконіним.

Назвіть і дайте характеристику іграм дошкільника. Елементи якої діяльності формуються у цих іграх?

Проаналізуйте причини розвитку пізнавальних інтересів у дітей.

Охарактеризуйте рівні розвитку навчальної діяльності дошкільника (за О. Усовою).

У чому полягають особливості спілкування дошкільника з однолітками та дорослими.

 1. Підготувати реферат на тему: «Конфлікти між дітьми і їх причини».

ЗАВДАННЯ 6. Розвиток пізнавальних процесів людини. (16 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Назвіть і обґрунтуйте способи управління увагою дошкільників у процесі ігрової і навчальної діяльності.

Прокоментуйте особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

Проаналізуйте розвиток наочно-дійового мислення дітей дошкільного віку.

У чому полягають особливості розвитку пам’яті дітей дошкільного віку?

У чому полягають особливості формування уяви дошкільника?

 1. Підготувати реферат на тему: «Умови формування творчої уяви дошкільника», «Розвиток мотивації учіння дітей старшого дошкільного віку».

ЗАВДАННЯ 7. Емоційно-вольова сфера людини (14 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Доведіть взаємозв’язок розвитку почуттів дошкільника з розумовим розвитком.

Назвіть причини конкретних і символічних страхів. За допомогою яких методів можна нейтралізувати цей негативний емоційний страх?

Доведіть взаємозв’язок розвитку волі з розвитком особистості дошкільника.

2. Підготувати реферат на тему: «Емоційні порушення дітей дошкільного віку».

ЗАВДАННЯ 9. Формування особистості  (16 год.).

 1. Підготувати відповіді на запитання.

Розкрийте умови, які впливають на розвиток особистості дитини у суспільстві.

Як відбувається процес статевої само ідентичності дошкільника? Які теорії домінують у тлумаченні цієї проблеми?

У чому суть розвитку самосвідомості і самооцінки дошкільника?

У чому виявляється специфіка пізнавальних практичних і спеціальних здібностей дошкільника?

Охарактеризуйте основні новоутворення у психічному розвитку дітей 6-річного віку.

Як виявляється психологічна готовність дитини до школи?

 1. Підготувати реферат на тему: «Виховання характеру дитини», «Суперечності психічного розвитку дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку»

_____________________________________________________________

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа,1976.
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
 3. Коломинский Я. Л., Панько Е. А Детская психология. – Мн.: Университетское, 1988. – 350 с.
 4. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 356 с.
 5. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.
 6. Смирнов Е.О. Детская психология: Учеб. для студ. выс. пед. учеб. заведений.-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-368с.
 7. Урунтаева Г.А. Детская психология: учебник для студ. сред.учеб. заведений/ Г.А.Урунтаева.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-368 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму