Психотерапія можливостей

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ФПЛ-51

Опис курсу

Курс «Психотерапія можливостей» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із особами з порушенням мовлення. у дошкільних, загальноосвітніх, загальноосвітніх закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах, навчально-реабілітаційних центрах, амбулаторіях, освітньо-консультативних центрах різної форми власності Навчальна програма з дисципліни «Психотерапія можливостей» представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки спеціаліста. Основним завданням дисципліни є дати майбутнім вчителям-логопедам розуміння необхідності роботи з невротичним рівнем проявів в динаміці хвороби, пов’язаної з порушенням мовлення, чіткого зв’язку порушень мовлення з вегетативними дисфункціями, впливу психогенних чинників на виникнення порушень.

 

Метою дисципліни «Психотерапія можливостей» є формування у студентів системи знань про допомогу особам з порушенням мовлення при наявності у них станів, які межують з нормою розвитку і відділяють її від власне патологічних психічних станів, які значно відхиляються від норми. Отримання поглиблених медичних і психологічних знань та навичок для успішної професійної діяльності, формування у студентів сучасного системного, комплексного способу мислення у практиці роботи з особами з порушенням мовлення.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів з основними теоретичними уявленнями про психологічне консультування та психотерапію, ресурснорієнтованими напрямками психотерапії, психотерапією можливостей;
 • допомогти оволодіти понятійним і термінологічним апаратом дисципліни, сформувати уявлення про клієнта консультації, адекватних науковим психологічним знанням.
 • сприяти вивченню основних методів, прийомів і технік ресурсноорієнтованого психологічного консультування та психотерапії; форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в психологічному консультуванні та психотерапії можливостей;
 • сприяти розвитку і поглибленню навичок рефлексивного аналізу (в т.ч. консультативної бесіди);
 • ознайомити студентів із завданнями психолога у контексті психотерапевтичної взаємодії; з методами діагностики, психометричним інструментарієм, з методиками психотерапії можливостей, які працюють на зменшення проявів симптомів неврастенії у осіб з порушенням мовлення, подолання небажаних проявів поведінки;
 • розвивати у студентів вміння нав’язувати і підтримувати міжособистісні взаємини із клієнтами, незалежно від їх віку та ступеня порушення психічних функцій, зокрема. мовлення;
 • розвивати у студентів вміння доводити ефективність застосування методик психотерапії можливостей у клієнтів;
 • вихововувати в студентів такі важливі професійні риси фахівця спеціальної освіти, як доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до вихованців, професійна чесність та порядність;
 • розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію
 • сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

 1. Глива Є. Вступ до психотерапії. – К.: Кондор, 2004. – 530 с.
 2. Основи психотерапії: навчальний посібник // За ред.. К. В. Седих, О. О. Фільц – К.: Академвидав, 2016.- 192.с.
 3. Католик Г. Дитяча та юнацька психотерапія. – Львів: Астролябія, 2009. – 216 с.
 4. Дуткевич Т. В. Дитяча психологіяю. – К.:Центр навч. літератури, 2019. – 424 с.
 5. Ільїна Н. М. Клінічна психологія. – Суми: університетська книга, 2020. – 163 с.
 6. Корнещук В. В. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків / В. В. Корніщук, М. о. Волошенко, В. П. Олло – К.: Олді-Плюс, 2021. -136.с.
 7. Островська К., Сулятицький І., Островський І., Сайко Х., Сікорська Л. Розвиток психотерапевтичних технологій, реабілітація та консультування учасників операцій Об’єднаних сил – звіт про дослідницький проект Raport z projektu badawczego „Rozwój technologii psychoterapeutycznych, rehabilitacji i poradnictwa uczestników operacji Sił Połączonych” // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne(Online). – Tom 6,nr 2, 3, 4, czerwiec2020 (Vol. 6 No. June2020. – https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/przykladowa-strona
 8. Тітов І. Г. Елементи практичної психометрики. – К.:кондор, 2018. – 128 с.
 9. Abbagńańo, N. (1952). Egżysteńcjaliżm jako filożofia moż liwos ci. Nowa Krytyka (Nk On-line). (2008, 24 cżerwca). Pobrańo ż: http://www.ńowakr ytyka.pl/pl/artykuly/Nk_oń-lińe/id – 621 s.
 10. Bartoszewski, J (2018). Psychoterapia możliwości:teoria i praktyka. Konin
 11. Bartosżewski, J. (2011a). Filozofia człowieka. Skrypt dla studentów studiów humanistycznych i społecznych. Sieradż: Wydawńictwo WSHE
 12. Ekmań, P., Davidsoń, J. (1998). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia.Gdań sk: GWP.
 13. Ellis, A. (1999). Terapia krótkoterminowa – lepiej, głębiej, trwalej. Gdań sk: GWP.
 14. Grasha, A. F., Dańiel, S. K. (1980). Psychology of adjustment and competence:Social isolation and loneliness. Cambridge.

Khańafer, S. (2012). Sensory integration during goal directed reaches: The effects of manipulating target availability. Ottawa: Uńiversity of Ottawa.

Силабус: Психотерпія можливостей

Завантажити силабус