Соціальна підтримка осіб похилого віку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
190Саламон О. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190

Опис курсу

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна підтримка осіб похилого віку» є нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою спеціальної освіти та соціальної роботи на основі освітньо-професійної програми.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня відповідно алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціальна підтримка осіб похилого віку», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Соціальна підтримка осіб похилого віку» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу.
Мета: познайомити студентів із біосоціальними аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками демографічних процесів, зумовлених старінням населення; із особливостями психосоматичних, матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших проблем людей похилого віку; із дискусійними питаннями та проблемами соціальної політики і пенсійного забезпечення у контексті різних характеристик процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей пенсійного віку, житлові питання тощо).
Завдання:
– дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві;
– виявлення психосексуальних особливостей старіння;
– установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини;
– ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні фактори;
– виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в різному оточенні;
– дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого віку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні поняття геронтології;
ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект);
основні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної опіки літніх людей;
соціально-гігієнічні та психофізіологічні прояви старіння; особливості адаптації до пенсійного періоду життя;
особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома; особливості та організація догляду за перестарілими немічними і хворими людьми;
технологію соціальної роботи з літніми людьми. вміти: проводити аналіз демографічної ситуації в районі (на території) дії закладу соціальної роботи;
виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем людей похилого віку;
використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з літніми людьми; проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення похилого та старечого віку;
здійснювати догляд за немічними та хворими людьми цієї вікової категорії;
володіти основними прийомами невідкладної допомоги у випадках раптового порушення життєдіяльності організму;
проводити консультування з різних питань для людей похилого віку. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Соціальна підтримка осіб похилого віку»завершується заліком.

Рекомендована література

Основна
1. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : [навч. посіб.] / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Тсмрук. – К. : Каравела, 2011. – 280 с.
2. Дубовская Л. Н. Социальная геронтология : [учебно-метод. пособ. по практическим занятиям и самостоятельной работе / Дубовская Л. Н. – М. : Акадеиздат, 2012. – 21 с.
3. Дутксвич Т. В. Вікова і педагогічна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Дуткевич, В. А. Яцюк. – Кам’янсць-Подільський : ФО-П Буйнітький O. A., 2006. – 208 с.
4. Соціальна робота : навч. посіб. : у 2–х ч. / К. М. Левківський, В. Л. Кулініченко, В. Є. Слушаєнко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. 2. – 384 с.
5. Социальная геронтология : [учеб. пособ. / под. ред. О. А. Нор-Аревян]. – М. : Дашков и К`, 2012. – 309 с.
6. Социальная геронтология : [учеб.- методич. комплекс] / – М. : Основа, 2010. – 328 с.
7. Сурнина О. Е. Геронтология (медико-биологический и психологический аспекты) : [учеб. пособ.] / Сурнина О. Е. – Екатеринбург : Изд-во ФГАОУ ВПО „Росс.гос. проф.-пед. унт”, 2009. – 234 с.
8. Титов Д. С. Социальная геронтология : [учебное пособ.] / Титов Д. С. – Томск : Томский филиал Академии права и управления ФСИН России, 2009. – 106 с.
9. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.

Додаткова
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология : [учебник для студентов вузов] / Абрамова Г. С. – 2-е. изд., исп. и доп. – М. : Академический Проект, 2001. – 704 с.
2. Василенко Н. Ю. Социальная геронтология : [учебное пособ.] / Василенко Н. Ю. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 140 с.
3. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посіб.] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 344 с.
4. Александрова М. Д. Особенности субъектности человека на поздних этапах онтогенеза / М. Д. Александрова // Развитие личности. – 2002. – №3-4. – С. 101–125.
5. Альперович В. Д. Проблемы старения : демография, психология, социология / В. Д. Альперович. – М. : ООО „Изд-во Астрель”, 2004. – 352 с.
6. Анциферова Л. И. Архетипическая теория развития личности Карла Густава Юнга : [Статья вторая : Вторая половина жизни человека. Этапы индивидуализации, проблемы призвания, судьбы, смысла жизни] / Л. И. Анциферова // Психологический журнал : [Т. 21]. – № 3. – 2000. – С. 10–20.
7. Долинська Л. В. Тренінг особистісно-профссійної зрілості / Л. В. Долинська, О. В. Темрук. – К. : Марич, 2010. – С. 89-99.
8. Карплюк В. О. До проблеми зайнятості літніх працівників [Електронний ресурс] / В. О. Карплюк // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 57. – С. 245- 250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_57_35.pdf
9. Краснова О. В. Социальная психология старения : [учеб. пособ. для студ. висш. учеб. завед.] / О. В. Краснова, А. Г. Лидере. – М., 2002. – 288 с.
10. Лазарева Л. П. Геронтология : [курс лекций] / Лазарева Л. П. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2002. – 167 с.
11. Ніколенко О. С. Вихід на пенсію як психологічна проблема [Електронний ресурс] / О. С. Ніколенко // Психологія і соціологія.– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Psihologia/45926.doc.htm.
12. Павелків Р.В. Вихід на пенсію: особливості адаптації [Електронний ресурс] / Р. В. Павелків // Вікова психологія. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072037047/psihologiya/vikova_psihologiya.
13. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / [укл : І. В. Козубовська, І. І. Мигович, В. В. Сагарда та ін.]. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – 152 с.
14. Робак В. Психосоціальні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної опіки літніх людей [Електронний ресурс] / В. Робак // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua.
15. Словарь-справочник по социальной работе / [под ред. Е. И. Холостовой]. – М. : Юристь, 2000. – 424 с.
16. Смолькин А. А. Медицинский дискурс в конструировании образа старости / А. А. Смолькин // Журн. социол. и соц. антропологии. – 2007. – 10, № 2. – С. 134–141. 17. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред.. А.Й. Капської. – К. : ДЦССМ, 2004. – 364 с.
18. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми : [учебное пособие] / Е. И. Холостова. – М. : „Дашков и К”, 2002. – 296 с.
19. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость : [учеб. пособие / О. В. Хухлаева]. – М . : Академия, 2005. – 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус