Соціальні технології протидії насильству

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118ArrayФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118ФПС-51

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Соціальні технології протидії насильству» складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня спеціальності 231 – «Соціальна робота», кваліфікація: магістр соціальної роботи.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є стимулювання до активної громадянської та службової протидії насильству та організації на базі закладу освіти та у територіальній громаді діяльності щодо запобіганню насильства.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, соціальна педагогіка, соціальна робота, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальні технології протидії насильству» є : формування гуманістичного світогляду фахівця вищої освіти; особистісних якостей активного небайдужого громадянина; знань змісту Закону «Про запобігання та протидію насильству»; стимулювання до активної громадянської та службової протидії домашньому насильству та організації на базі закладу освіти та у територіальній громаді діяльності щодо запобіганню насильства у родині.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна підтримка осіб похилого віку» є:
– вивчення основних категорій, понять та методів навчального курсу;
– формування уявлень про основні причини, фактори виникнення та розвитку домашнього насильства та руху протидії; про наближені та віддалені прояви та наслідки домашнього насильства;
– формування готовності до громадянської та службової протидії насильству, до надання первинної невідкладної допомоги жертві; до співпраці з фахівцями та уповноваженими органами у протидії та запобіганню проявам насильства у родині;
– формування переконань щодо неприпустимості будь-яких проявів домашнього насильства у суспільстві.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– теоретичні засади та зміст понять «насильство», «протидія насильству», «види насильства», «жертва насильства», «кривдник» тощо;
– зміст форм та методів протидії та профілактики насильства.
вміти:
– розрізняти види насильства, його прояви, розпізнавати первинні (найближчі) наслідки;
– надати першу невідкладну допомогу жертві насильства.

Рекомендована література

1. Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї (схвалено для використання в закладах освіти Комісією з виховної роботи у вищих навчальних закладах Науково-методичної ради Міністерства від 25.01.2013, протокол № 1).
2. Програма тренінгових занять «СТОП-Булінг». Укладачі: Кацалап В. В., практичний психолог Чернівецької гімназії № 7, Савкова І. О., соціальний педагог Чернівецької гімназії № 7 (схвалено рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППО ЧО від 01.03. 2017, протокол № 30).
3. Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей: методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів (рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди від 24.06.2016, протокол № 5 та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 07.07.2016, протокол № 6).
4. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період (рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 29.04.2014, протокол № 3). 24. Корекційно-розвивальна програма: «Корекція поведінки дітей, які перебувають на обліках» (схвалено експертною комісією при обласному центрі практичної психології і соціальної роботи ПОІППО, 2013, протокол № 13).
5. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту (рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди від 12.06.2015, протокол №3 та вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 30.04.2015, протокол № 6).
6. Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні (рекомендовано до друку вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 02.10.2014, протокол № 9).
7. Захист прав дитини в діяльності соціального педагога навчального закладу (рекомендовано до друку вченою радою Українського науковометодичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 13.10.2016, протокол № 8).
8. Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах (рекомендовано вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України від 17.11.2016, протокол № 9).
9. Шляхи подолання дитячої психотравми в діяльності працівників психологічної служби (рекомендовано до друку вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 25.05.2017, протокол № 4).
10. Навчальний посібник Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах (схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (лист від 78 27.06.2017 № 21.1/12/Г/301), ухвалено до друку за рекомендацією вченої ради НаУКМА від 25.05.2017, протокол № 7).
11. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» (схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (лист від 08.06.2017, № 21.1/12-Г-300), ухвалено до друку за рекомендацією вченої ради НаУКМА від 25.05.2017, протокол № 7).
12. Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення (схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 16.06.2017, протокол № 3).

Допоміжна

1. Методичний посібник «Особливості здійснення соціальнопедагогічного супроводу сім’ї в закладах освіти» (затверджено на засіданні вченої ради Черкаського ОІПОПП від 25.12.2012, протокол № 5).
2. Методичний посібник «Навчіть дитину захищатися» автори посібника: Цюман Т. П., Нагула О. Л., схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науковометодичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015, протокол № 4.
3. Методичний посібник «Формування навичок безпечної поведінки дітей» автори посібника: Цюман Т. П., Нагула О. Л., схвалено Міністерством освіти і науки України від 14.02.2017, протокол № 1 та рекомендованого Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка від 14.12.2016, протокол № 3.
4. Методичний посібник «Насильство над дітьми в сім’ї: причини та напрямки протидії» Шевчук В. В. (затверджено науково-методичною радою Закарпатського ШПО).
5. Методичний посібник «Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства» Копосович М. Г. (затверджено науково-методичною радою Закарпатського ІППО). 3
6. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : методичний посібник / Кісарчук З. Г., Омельченко Я. М., Біла І. М., Лазос Г. П.; за ред. Кісарчук З. Г. – К. :, рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України від 02.06.2015, протокол № 7.
7. Програма тренінгових занять «Не смійся з мене»: Навча.-метод. пос. для соціальн. педагогів, практич. Психлогів та вихователів / За ред. Т.Л. Лях. – К.:Четверта хвиля, 2015. – 96 с, (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 14.1/12-Г-744, протокол від 03.12.2013, № 3).
8. Методичний посібник «Особливості впровадження програми «Рівнийрівному» у загальноосвітній навчальний заклад на засадах формування в учнів почуття відповідальності за своє здоров’я та поведінку» (схвалено науковометодичною радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 80 післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 10.12.2015, протокол № 1).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус