Соціально-педагоігчна робота з лдьми похилого віку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820

Опис курсу

Навчальний курс “Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку” розроблений для студентів ІV року навчання спеціальності “Соціальна педагоігка”, з урахуванням попереднього засвоєння ними таких навчальних дисциплін: “Психологія”, “Соціальна педагогіка”, “Основи міжособистісного спілкування”, “Конфліктологія” “Технології соціально-педагогічної роботи”, “Соціально-правовий захист особистості”. Знання із названих дисциплін є потрібними для розуміння суті процесу надання соціально-педагогічної допомоги людям похилого віку.
Цей курс має на меті познайомити студентів із біосоціальними аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками демографічних процесів, зумовлених старінням населення; із особливостями психо-соматичних, матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших проблем людей похилого віку; із дискусійними питаннями та проблемами соціальної політики і пенсійного забезпечення у контексті різних характеристик процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей пенсійного віку, житлові питання тощо). Багато уваги приділено вивченню психології та психопатології похилого і старечого віку, питанням охорони здоров’я і медико-соціального обслуговування цієї групи клієнтів, розумінню деонтологічних питань у соціальній роботі з людьми похилого віку.
Основними завдання курсу є: дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві; виявлення психосексуальних особливостей старіння; установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини; ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні фактори; виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в різному оточенні; дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння нас самих на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого віку.
Вивчення курсу дасть змогу студентам отримати знання у таких ділянках:
1) ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект);
2) соціально-гігієнічні та психо-фізіологічні прояви старіння;
3) особливості адаптації до пенсійного періоду життя;
4) особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома, на прийомі, у спеціалізованих стаціонарних і амбулаторних закладах;
5) юридичні, медичні, етичні та інші аспекти роботи соціальних служб із геронтологічною групою населення;
6) питання, пов’язані зі смертю та вмиранням;
7) особливості та організація догляду за перестарілими немічними і хворими людьми.
Після закінчення навчального курсу студенти оволодіють такими уміннями: проводити аналіз демографічної ситуації в районі (на території) дії закладу соціальної роботи; виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем людей похилого віку; використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з літніми людьми; проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення похилого та старечого віку; здійснювати догляд за немічними та хворими людьми цієї вікової категорії; володіти основними прийомами невідкладної допомоги у випадках раптового порушення життєдіяльності організму; проводити консультування з питань соціально-правової політики держави стосовно людей похилого віку.

Рекомендована література

1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.1. Гендерные различия и социализация. – С.29-82.
2. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Метод. матеріали для тренера / Упоряд.: В.В. Лях, Т.Л. Лях. – / Під заг. Ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М.Лактіонової/ – К., 2001. – 50 с.
3. Основы геронтологии: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 160 с.
4. Реформування пенсійної реформи в Україні. – К., 2000. – Випуски 1-4.
5. Технологии социальной работы с пожилыми людьми: Учеб.пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С.А.Шахова, О.В.Джигкаева, Н.Б.Соловьева. – Иваново, 2003. – 270 с.