Соціальна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6
7

Опис курсу

Мета вивченняданоїдисципліни:

 • отримати уявлення про психологічну природу людських взаємовідносин, особливостей проявів психіки людини в соціальному середовищі, про те, як відбувається усвідомлення людиною навколишнього світу й оцінка себе та іншого;
 • навчитися давати психологічну характеристику групи, її колективному темпераменту, характеру, проявам настроїв і намірів;
 • навчитися пояснювати власні психічні процеси, властивості, стани, а також опанувати найпростіші прийоми їхньої психічної саморегуляції;
 • навчитися усвідомлювати особливості взаємодії людей у процесі спілкування й спільної діяльності;
 • опанувати прийоми, що підвищують ефективність спілкування;
 • розвитипрактичнівміння, щозабезпечуютьтворчістьтаініціативу в різних видах діяльності.

Завдання дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями й проблемами соціальної психології, закласти фундамент їхніх психологічних знань.

Основними завданнями є вивчення законів психічної діяльності, сприяти оволодінню теоретичними знаннями про соціальну психологію як культурно-історичне явище і як науку;

 • розкрити методологічну основу соціально-психологічних досліджень, спряти оволодінню найпростішими способами збору, обробки й інтерпретації соціально-психологічної інформації, виробити практичні навички проведення соціально-психологічного дослідження відповідно до стандартних вимог;
 • виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціально-психологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; •сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як науку, що вивчає закономірності взаємозв’язку соціального і психологічного; •навчити осмислювати систему людських стосунків, знаходити способи вирішення питань, що виникають в комунікативній сфері міжособистісних і міжгрупових взаємодій.

Після вивчення студенти зможуть визначати предмет соціальної психології та добирати певні емпіричні методи вивчення психологічних явищ; навчаться давати психологічну характеристику особистості, її здібностям, темпераменту, характеру та зможуть враховувати специфіку психологічних властивостей особистості у стосунках з різними людьми; вміти давати характеристику міжособистісному спілкуванню та визначати фактори, що заважають ефективній комунікації; вміти визначати причини виникнення конфліктів та розповісти про основні способи поведінки в конфліктних ситуаціях.

Рекомендована література

Базова

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник. 5-е изд./ Г.М.Андреева  – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 363с.
 2. Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие. – К.: ТОВ «Кондор», 2010. – 320с.
 3. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.- метод. посіб./ Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова – К.: Каравелла, 2009. – 216с.
 4. Волянська О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. / О.В.Волянська, А.М. Ніколаєвська – К.: «Знання», 2008. – 275с.
 5. Еникеев М.И. Социальная психология: Учеб. для вузов – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – 160с.
 6. Зелінська Т.М. Соціальна психологія. Посібник. – К.: ТОВ «Кондор», 2010. – 216с.
 7. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебн. для вузов – М.: ВлаДос- Пресс, 2007. – 448с.
 8. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии – М.; СПб.: Питер, 2003. – 416с.
 9. Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник / А.Б.Коваленко, М.Н. Корнєв – К.: Геопринт, 2006. – 393с.
 10. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник для вузів. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 624с.
 11. Немов Р. Социальная психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. – 208с.
 12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник – К.: Академвидав, 2005. – 448с.
 13. Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.А. Лабунского – М.: Гардарики, 2001. – 397с.
 14. Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача – М.: Академия, 2001. – 600с.
 15. Циба В.Т., Шайгородський Ю.Ж. Соціальна психологія: навч. посіб. – Полтава, Дивосвіт, 2009. – 335с.
 16. Швачко О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. для вузів – К.: Вища школа, 2002. – 111с.

 

Додаткова

 1. Психология масс : хрестоматия / [редактор-составитель Д. Я. Райгородский]. – Самара : Бахрам – М., 2010. – 592 с.
 2. Психологія соціальної роботи : підручник / КНУ ім.Т. Шевченка ; [за ред. Ю. М. Швалба]. – К. : Київський ун-т, 2010. – 272 с.
 3. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. для ст-ів вузів / Н.М.Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. – 296 с.
 4. Бєрон Р. Социальная психология группы : процессы, решения, действия : пер. с англ./ Р.Бэрон, Н.Керр, Н. Миллер. – СПб : Питер, 2003. – 272 с. – (Серия «Концентрированная психология»).
 5. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник для ст-в вузів / О.І.Власова, Ю.В.Никоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.
 6. Корнєв М. Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : курс лекцій / Корнєв М. Н., Фомічева В. М. ; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім.Т. Шевченка. – К., 2004. – 222 с.
 7. Мерзлякова О. Як не потрапити на гачок маніпулятора. Програма занять для молоді / О.Мерзлякова. – К : Шкільний світ, 2010. – 128 с.
 8. Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (з міжн. участю), Полтава, 15-17 лютого 2013 р. / Полтавський нац. ун-т [та ін.]. – Полтава, 2013. – 252 с.
 9. Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник : словарь-справочник / В.Г.Крысько. – Минск ; Москва : Харвест АСТ, 2001. – 688 с. – (Библиотека практической психологи).
 10. Слюсаревський М. М. «Ми» і «Я» в сучасному світі. Вибрані твори / М. М. Слюсаревський ; Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2009. – 340 с.
 11. Почебут Л. Г. Социальна психология толпы / Л. Г. Почебут. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 240 с.
 12. Собченко О. М. Психологія впливу : навч. посіб. для проведеня семінарських і практичних занять / Собченко О. М. ; Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 158 с.
 13. Циба В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / В. Т. Циба ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 359 с.
 14. Новейший психологический словарь [Текст] / под ред. В.Б. Шапаря. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 808 с. – (Сер. “Словари”).
 15. Психологічна енциклопедія [Текст] / авт.-упоряд. О.М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с. – (Сер. “Енциклопедія ерудита”).
 16. Хрестоматия по психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В.Петровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1987. – 447 с.

 

 1. Інформаційні ресурси
 1. http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180703&at=exc&n=0
 2. http://studentam.net.ua/content/view/3171/86/
 3. http://uadoc.zavantag.com/text/11928/index-1.html?page=7
 4. http://www.mon.gov.ua –офіційний сайтМіністерстваосвіти і науки України.
 5. http://www.nmu.org.ua – офіційнийсайт НГУ.
 6. psylib.ukrweb.net– Навчально-пізнавальна бібліотека.

Матеріали

Робоча програма

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Зразки тестових завдань

Питання на екзамен

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму