Спеціальна психологія та соціалізація особистості (Спеціальність 6.010102 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
526ФПД-31
67ФПД-31

Опис курсу

Мета – вивчення особливостей розвитку і освіти людини, яка має обмежені можливості життєдіяльності, особливостей становлення і соціалізації як особистості, а також використання цього знання для пошуку найкращих шляхів, засобів, умов, котрі забезпечать корекцію фізичних або психічних недоліків, компенсацію діяльності порушених органів та систем організму і освіта такої людини з метою її соціальної адаптації та інтеграції у суспільство та забезпечення їй можливості максимально незалежного життя.

 

Завдання – визначення тих умов навчання та виховання, які адекватно враховують всі особливості розвитку дитини з обмеженими можливостями і максимально сприяє подоланню наявних у неї порушень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • підходи держави і суспільства до організації спеціально-педагогічної допомоги дітям, які мають суттєві недоліки психофізич­ного розвитку,
 • основні поняття спеціальної педагогіки;
 • особливості і закономірності роз­витку різних категорій осіб з психофізичними вадами (глухих, сліпих, розумово відсталих, з порушеннями мовлення, емоцій­но-вольової сфери, соціальної поведінки, опорно-рухового апарату);
 • комплексні діагностичні обстеження дітей та ком­плектуванням освітніх установ для них,;
 • диференційо­вані та індивідуальні механізмами і прийоми корекційної допомоги кожній з категорій дітей, голов­ним чином, в умовах їх індивідуальної освіти.

 

вміти:

– допомагати майбутнім психо­логам освітніх установ забезпечити моніторинг психофізично­го і соціального розвитку дітей,

 • своєчасно виявити відхилення та враховувати їх для корекції (поліпшення, виправляння) процесів розвитку і соціалізації дитини, у якої внаслідок дії різних факторів ці процеси ушкоджені.

Рекомендована література

Основна література

 1. Выготский Л. С. Основные проблемы дефектологии – Москва, 1983.
 2. Выготський Л. С. Собрание починений. Т. 5. – Москва, 1983.
 3. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – Москва., 1985.
 4. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии – Санкт-Петербург., 2001.
 5. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Руководство по психологической диагностике. – Москва, 2000.

 

Допоміжна література

 1. Блейхер В. М. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.
 2. Богданова Т. Г. Сурдопсихология. – Москва, 2002.
 3. Вернер Д. Реабылытация детей-инвалидов. – Москва, 1995.
 4. Воложин А. И. , Субботин Ю. К. Адаптация и компенсація – универсальный биологический механізм приспособления. – Москва, 1987.
 5. Гонееев А. Д. и др. Основы коррекционной педагогики.– Москва., 1999.
 6. Забрамная С. Д. Наглядный матеріал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях. – К., 1988.
 7. Клиническая психология / Под. Ред. Б. Д. Карвасарского. – Санкт-Петербург., 2002.
 8. Мамайчук И. И. Психология дизонтогенеза. – Санкт-Петербург., 2000.
 9. Максимова Н. Ю. Курс лекцій по детской патопсихологии. – Ростов-на Дону, 2000.
 10. Мамайчук И. И. Психология дизонтогенеза. – Санкт-Петербург., 2000.
 11. Мамайчук И. И. Психокоррекция слепых детей и подростков с нарушениями в развитии. – Санкт-Петербург., 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму