Спецметодика дошкільного виховання (Спеціальність 6.010105 «Корекційна освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38ФПЛ-21
414ФПЛ-21

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Спецметодика дошкільного виховання» є формування систематизованих знань з методик спеціального дошкільного виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальна методика дошкільного виховання» є:

– ознайомлення студентів з теоретичними основами дошкільних методик навчання і виховання дітей з порушеннями розвитку, які підкріплюються конкретними практичними матеріалами;

– навчання умінню застосовувати теоретичні знання з даного курсу та споріднених дисциплін і знання, здобуті при самостійному опрацюванні спеціальної літератури, на практиці (під час підготовки до практичних занять, при написанні реферату, курсової роботи тощо);

– навчання складанню конспектів занять, зразків бесід з батьками, текстів та методичних розробок дидактичних ігор і вправ;

– навчання плануванню спільної роботи логопеда з вихователями з розвитку мовлення та інших розділів програми навчання і виховання дітей дошкільного віку;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: зміст, методи, форми, методики навчання і виховання дітей у спеціальному дошкільному закладі та сучасні вимоги до них;

вміти: складати конспекти занять, зразки бесід з батьками, тексти та методичні розробки дидактичних ігор, вправ; планувати та впроваджувати спільну роботу логопеда з іншими спеціалістами дошкільного закладу з розвитку мовлення та інших розділів програми навчання і виховання дітей дошкільного віку; що забезпечують формування таких компетенцій:

соціально-особистісних:

– здатність вивчати об’єкти і процеси з точки зору соціоекономічних та культурно-історичних умов їх виникнення;

– здатність вибудовувати соціальну взаємодію на принципах толерантності;

– здатність до самовдосконалення та саморозвитку на основі рефлексії своєї діяльності;

– здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

– розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

загальнонаукових:

– володіння базовими уявленнями про основи філософії освіти, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку;

– здатність брати участь у професійних дискусіях та інтерактивних обговореннях, логічно аргументуючи власну точку зору;

– здатність використовувати інноваційні технології в практичній діяльності;

– володіння практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних і знань;

– володіння дослідницькими навичками щодо вивчення актуальних проблем розвитку інклюзивної освіти в сучасному світі;

професійних:

– володіння уявлення про категорії осіб з порушеннями психофізичного розвитку, розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг в освітньому середовищі;

– володіння сучасними уявленнями про зміст, принципи організації, особливості навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку, в спеціальних дошкільних навчальних закладах;

– здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

– здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і якісно виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів професійної етики;

– здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії спеціалістів у вирішенні професійних завдань у галузі психолого- педагогічної діяльності з метою розроблення і впровадження індивідуальної корекційно-розвивальної програми розвитку дитини в освітньому середовищі;

–порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі навчально-виховної і корекційно-розвивальної роботи, спільну та індивідуальну діяльність дітей відповідно до вікових норм їх розвитку;

– володіння сучасними технологіями проектування і організації наукового дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного підходу до вирішення проблем професійної діяльності;

спеціалізовано-професійних:

– здатність використовувати професійно-профільовані знання під час організації навчально-виховної і корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення мовленнєвого розвитку;

– здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання в умовах спеціальних дошкільних навчальних закладів.

Програма складається з 2 модулів (5 кредитів) – 150 годин: 30 год. лекційних, 42 год. практичних, 78 годин самостійної позааудиторної роботи, 4 годин семестрового контролю. Вивчення студентами навчальної дисципліни “Спеціальна методика дошкільного виховання” завершується складанням заліку.

Рекомендована література

Основна література:

1 . Дитина. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років / Наук. кер. Програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У.

Кузьменко, Н.В. Кудикіна. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 94-99, 162-165, 239-243, 399-406.

 1. Кондукова С. В. Формування сенсорних здібностей дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобом ігрової діяльності [Текст] : [посібник] / С. В. Кондукова, В. О. Кондратенко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 111 с.
 2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М., 2001.
 3. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА» / Наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; наук. ред.

Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт.. кол. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець- Білоскаленко та ін. –– 3-є вид. доопрац. та доп. – К.: Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

 1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы коррекционной педагогіки / Н.В. Микляева, Ю.В Микляева; под ред. Селиверстова. – М., 2008. – 263с.
 2. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи / Ред. С.А. Миронова. – 1987.
 3. Основы логопедии с практикумом по произношению / М.Ф. Фомичёва, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др.; Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: Академия, 2002. 200с.
 4. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. – Ростов-на-Дону, 2002.
 5. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. К.: Академвидав, 2013.- 456с.
 6. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. –

К.: Слово, 2004. – 352 с.

 1. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие /Е.А.

Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия,2001.

 1. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под науч. ред. проф. Л.М.

Шипициной. – СПб: Речь, 2003. –240с.

 

Додаткова література

1.Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолєтова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. /За ред. А.М. Богуш. –К., 1992.

2.Борисова З.Н. Виховання дошкільника в праці. – К., 1997.

3.Венгер Л.А., Пилюгина Э.П., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры

ребёнка от рождения до 6 лет.: Кн. для воспитателя дет. сада / Под ред. Л.А.

Венгера. – М.,1988.

4.Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, Г.В.Бєлєнька, М.А.

Машовець та ін. – 2 – ге вид. – К.,2002. – 112с.

5.Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л.Н.Проколиенко. –

К.,1990.

 1. Пінчук Ю.В. Зміст та форми роботи з батьками дітей дошкільного

віку, що мають вади мовлення // Педагогіка та методики: спеціальні: Зб. Наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 2. – К., 2002. – С. 60-68.

 1. Пінчук Ю.В. Методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення / Ю.В. Пінчук // Логопедія. – №2 –2012. -–С.68-71.
 2. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.,1996.
 3. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників. – К.,2002.

–173с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму