Спецметодики: формування елементарних математичних уявлень (cпеціальність 6.010105 “Корекційна освіта. Логопедія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616ФПЛ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Мета і завдання навчальної дисципліни

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів професійної компетентності, що передбачає вивчення спецметодики навчання елементарних математичних уявлень дошкільників з особливими освітніми потребами та  оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування у дітей  математичних уявлень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • правильно формувати математичні уявлення у дошкільників за допомогою вироблених у них знань та вмінь;
  • навчити студентів складати конспекти заняття з формування елементарних математичних уявлень;
  • розробляти та виготовляти дидактичні засоби, що дають змогу індивідуалізувати завдання; формувати уміння планувати та проводити заняття з елементарних математичних уявлень;
  • здійснювати в процесі формування елементарних математичних уявлень у дошкільників з вадами мовлення виховні та корекційно-розвивальні завдання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати  зміст, принципи, основні методи, прийоми та форми організації навчального процесу щодо формування елементарних математичних уявлень в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та іншими порушеннями психофізичного розвитку;

вміти використовувати методи i прийоми формування основних математичних знань, умінь та навичок у дітей з порушеннями розвитку; визначати основні напрямки роботи, труднощі, які можуть виникнути на шляху її здійснення, творчо підходити до їхньої реалізації, враховуючи індивідуальні мовленнєві та пізнавальні можливості та здібності кожної дитини.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

– розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг;

– володіння сучасними уявленнями про принципи організації навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовлення, інші порушення психофізичного розвитку у процесі формування у них елементарних математичних уявлень;

– володіння сучасними уявленнями про завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями розвитку щодо формування у них елементарних математичних уявлень, про шляхи вирішення актуальних проблем корекційної освіти з логіко-математичного розвитку дошкільнят;

– структурування навчального матеріалу з метою конкретизації цільових завдань;

– добирання навчальних завдань з урахуванням ступеня порушення розвитку, різних якостей знань умінь та навичок дошкільників (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість, тощо).

Рекомендована література

Основна:

1.Белошистая. А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 40с.:ил. 2.Белошистая. А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.

  1. Дитина. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років / Наук. кер. Програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. – К.: Київськ. ун- т імені Бориса Грінченка, 2012.
  2. Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением речи [Текст] : метод. пособие / А. В. Калинченко. – Москва : Айрис-пресс, 2005. – 218 с.

5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 261с.

Додаткова:

  1. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268с.:іл.
  2. Дуева, Т. И. Особенности математических представлений детей с нарушениями речи / Т. И. Дуева // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2010. – № 4. – С. 197-199.

8.Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. – 60с.

9.Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987. – 175с.

  1. Піроженко Т. Психічний розвиток дитини дошкільного віку. Запоріжжя, 2003.- 123с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму