Спецметодики: математики (спеціальність 6.010105 “Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
61Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
57
616ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
57ФПЛ-32
616ФПЛ-32

Опис курсу

Мета і завдання навчальної дисципліни

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів професійної компетентності, що передбачає вивчення спецметодики навчання математики учнями з особливими освітніми потребами та оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів предметної математичної компетентності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– надати студентам знання та уміння, необхідні для розв’язування навчальновиховних задач, які виникають в процесі навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами основ математики;

– забезпечити професійну підготовку майбутнього корекційного педагога відповідно до потреб сучасної освіти;

– сформувати у студентів знання про сучасні технології навчання математики дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– основи математичних понять, які розглядаються в початкових класах;

– методи і прийоми, засоби та форми навчання основ математики молодших школярів з особливими освітніми потребами;

– основні завдання початкового курсу математики;

– роль корекційної освіти та педагогічної психології в системі курсу початкової математики для молодших школярів з особливими освітніми потребами;

– зв’язок методики викладання математики в початкових класах з іншими методиками.

вміти:

– поєднувати різні види навчання в процесі навчання основ математики (пояснювальноілюстративний, репродуктивний, проблемний) молодших школярів з особливими освітніми потребами;

– структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових завдань; – володіти відповідною математичною термінологією;

– добирати навчальні завдання з урахуванням різних якостей знань умінь та навичок учнів (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість, тощо);

– вибирати методи навчання з урахуванням рівня готовності молодших школярів до вивчення того чи іншого програмного матеріалу.

Рекомендована література

Базова

  1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі. //Упорядники О.В. Гаврилов, О.М.. Ляшенко. – Хмельницький: ПП Пантюк С.Д., 2003 р.
  2. Петрова М.Н. Методика преподавания математики в корекционной школе.- М.: Владос, 2001.-408с.
  3. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Ч.2 /Упорядники: О.В.Гаврилов, О.М.Ляшенко, Н.І.Королько. – Камянець-подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. – С.177-210.
  4. Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1990
  5. Эк В.В. Обучение математики учащихся младших классов вспомагательной школы.- М.: Просвещение, 1990.

 

Допоміжна

  1. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.]/ Л.М.Коваль, С.О.Скворцова. – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.
  2. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с.
  3. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. посіб. / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. — [3-є вид., перероб. і доп.]. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 336 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму