Стандартизоване оцінювання та диференціоване навчання в інклюзивному просторі (дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПШ-41
ФПШ-42
ФПШ-43
ФПШ-44

Рекомендована література

 1. Богданова І. М. Соціальна педагогіка / І. М. Богданова. – К., 2008. –343 с.
 1. Боднар В. Виростити конкурентоспроможного учителя. Управління формуванням професійної компетентності вчителя початкового навчання / В. Боднар, І. Шапошнікова // Управління освітою. – 2006. – № 22. – С. 12–16.
 2. Боднар В. І. Вчитель про дітей, які мають труднощі у навчанні / В. І. Боднар // Почат. шк. – 1995. – № 10–11. – С. 6–9.
 3. Васянович Г. П. Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку / Г. П. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2013. – № 3. – С.9–30.
 4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с.
 5. Вісник проекту інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. – Жовтень 2009–лютий 2010. – С. 23.
 6. Выготский Л. С. Принципы воспитания физически дефективных детей / Л. С. Выготский // Основы дефектологии. – СПб. ; М. : “Лань”, 2003. – C.60–81.
 7. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. –255 с.
 8. Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко. – К. : Видавн. група “А.С.К.”, 2012. – 360 с. – (Серія “Інклюзивна освіта”).
 9. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / відп. ред. В. М. Синьов. – К. : НПУ, 2005. – С. 3–23.
 10. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / пер. с англ. Н. М. Никольской / Д. Дьюи ; под ред, Н. Д. Виноградова. – М. : Издание Т-ва “Мир”, 1999. – 202 с.
 11. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремень ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 12. Завьялов П. С. Формула успеха: маркетинг / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. – М. : МО, 1991. – 415 с.
 13. Звєрєва І. Д. Професійний етичний кодекс – нагальна вимога часу /І. Д. Звєрєва. Соціальна робота в Україні / І. Д. Звєрєва. – 2003. – № 3. –С. 33–39.
 1. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., 2012. –216 с.
 1. Інноваційні моделі соціальних послуг. Т. 1. Український фонд соціальних інвестицій. – К: 2006. – 320 с.
 2. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи: модульний курс дистанційного навчання / А. Й. Капська, О. В. Безпалько,Р. Х. Вайнола ; заг. ред. А. Й. Капської. – К. : [б. и.], 2002. – 164 с.
 1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : підручник / А. Й. Капська,О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола. – К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 488 с.
 1. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва : навч. посіб. / М. Д. Касьяненко. – К. : Вища шк.,1993. – 320 с.
 2. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті /С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с.
 1. Коваль Л. Т. Соціальна педагогіка / Л. Т. Коваль, І. Д. Звєрєва,С. Р. Хлебік. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
 1. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи / А. А. Колупаєва. – К. : “Самміт-книга”, 200. –, 269 с.
 2. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю // Резолюція Генеральної Асамблеї ООН. – 2009. – № 61/106.
 3. Конституційний закон Канади 1982 року. Канадська Хартія прав і свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdp.org.ua/legislation/bills-foreign/279-49-l4
 4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII,  від 21 лютого 2014 року № 742-VII. Сайт “Ліга закон” // [Електронний ресурс]/ Режим доступу – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254k. html
 1. Краплич Р. Проекти та управління ними : практ. посіб. для неприбуткових організацій. Фундація ім. князів-благодійників Острозьких [Україна] / Р. Краплич. – Рівне: 2004. – 120 с.
 2. Лорман Т. Інклюзивна освіта : практ. посіб. Проект інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девид Харві. – К., 2010. – 295 с.
 3. Лупарт Д. Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веббер ; Університет м. Калгарі, провінція Альберта. Проект освіти для особливих потреб у Канаді. Канадсько-українська мережа досліджень (КУМД). – 2007. – Лют. – 98 c.
 4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии /Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
 1. Синьов Віктор Миколайович // Педагогічний словник / за ред.М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 417–418.
 1. Сиротюк А. Л. Дифференцированное обучение младших школьников с учетом индивидуально-пcихологических особенностей : дис. … докт. псих. наук : 19.00.07 / А. Л. Сиротюк. – М., 2004. – 356 с.
 2. Соколянський, І. П. Про поведінку особистості / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 4. – С.7–20.
 3. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в совре-менной России : учебник / А. С. Автономов, Т. И. Виноградова,М. Ф. Замятина, Н. Л. Хананашвили / под общей ред. А. С. Автономова. – М. : Фонд “НАН”, 2003. – 852 с.
 1. Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю / відп. ред. В. М. Синьов. – К., 2004. – 312 с
 2. Специфіка роботи соціального гувернера з сім’ями, що мають дітей з особливими потребами : метод. реком. до вивчення курсу „Основи соціального гувернерства” / [уклад. Л. І. Кобилянська]. – Чернівці : ЧНУ, 2001. – 38 с.
 3. Тренінгові модулі. Серія навчальних матеріалів. Організаційний розвиток. Врядування неурядових організацій. Менеджмент неурядових організацій. Життєздатність неурядових організацій. Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами. – К., 2011. – 243 с.
 4. Ферт О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань /О. Ферт // Вища освіта України. – 2012. – С. 387–394.
 1. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – К., 2011. – Т. ІІ (27). – С. 436–440.
 2. Ферт О. Историческо-социальные аспекты развития инклюзивного образования. Основные тенденции формирования инклюзивной образовательной политики в Украине / О.Ферт // Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 12–14 апреля 2011 г.). – М. : Изд-во МГУ им. Ломоносова, 2011. – С. 435–443.
 3. Ферт О. Історико-соціальні засади становлення й розвитку інклюзивної освіти / О. Ферт // Вища освіта України. – 2010. – Т. І (19). – С. 524–530.
 4. Ферт О. Обдаровані діти з ГРДУ: позитивні сторони та складності у навчанні / О.Ферт // Креативність і творчість. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 2009. – Темат. вип. № 1. – С. 144–147.
 5. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18.
 6. Ферт О. Психолого-педагогічні умови підготовки фахівців до роботи з гіперактивними учнями в системі загальноосвітніх закладів України /О.Ферт // Вища освіта України. – К., 2008. – Т.ІІ (9). – С. 572–577.
 1. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169.
 2. Ферт О. Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в Україні і Канаді / О.Ферт // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – Вип. 29. – Т. ІV. – С. 512-519.
 3. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276.
 4. Ферт О. Формування інклюзивної освітньої політики як основний інструмент успішного залучення дітей з особливими освітніми потребами до умов загальноосвітнього середовища / О. Ферт // Вища освіта України. – 2009. – Т. 2. – С. 191–194.
 5. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи : методол. семінар, 22 листоп. 2000 р. : зб. наук. праць. Вип.3 / Заг. ред. В. Андрущенка. – К. : Знання, 2000. – 520 с.
 6. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – 559 с.
 7. Чарнов Д. Д. Як досягти змін : пер. з англ. / Чарнов Даєн Дж., Ратш Керолін. – Львів: 2002. – 115 с.

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Ферт О. Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. Аналіз досягнень та проблемних питань / О. Ферт // Вища освіта України. – 2012. – С. 387–394.
 2. Ферт О. Вплив просвітницької діяльності в середовищі педагогів на диференціацію навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх закладах та формування інклюзивної освітньої політики у Львівському регіоні / О. Ферт // Вища освіта України. – К., 2011. – Т. ІІ (27). – С. 436–440.
 3. Ферт О. Историческо-социальные аспекты развития инклюзивного образования. Основные тенденции формирования инклюзивной образовательной политики в Украине / О.Ферт // Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 12–14 апреля 2011 г.). – М. : Изд-во МГУ им. Ломоносова, 2011. – С. 435–443.
 4. Ферт О. Організація середовища та ефективної роботи у класній кімнаті для учнів з ГРДУ / О.Ферт // Дефектологія. – 2009. – Вип. 3. – С. 15–18.
 5. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX–XX ст.). T.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S 161–169.
 6. Ферт О. Формування готовності майбутнього вчителя до роботи з дітьми з поведінковими розладами / Ольга Ферт // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 271–276.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму