Вікова та педагогічна психологія (Соціальна педагогіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216
314

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212
312

Опис курсу

Програма “Вікової та педагогічної психології” передбачає ознайомлення студентів з предметом вікової та педагогічної психології як самостійних галузей психологічного знання, з методами психологічних досліджень, з загальними закономірностями, динамікою психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі. При вивченні матеріалу цього курсу студенти повинні засвоїти вікові особливості психічного розвитку і психічні умови становлення особистості, а також психологічні умови виховання і навчання. Студенти також повинні засвоїти структуру педагогічної діяльності в її творчому характері, ролі особистості вчителя як організатора навчально-виховного процесу.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в психології, яка розкриває суть психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень, а також допомагає кожній особистості пізнати себе, розкрити свої можливості, адекватно оцінити і перетворити їх у дійсність, стати вільними у психічному, моральному, етичному та духовному самовдосконаленні; пізнати навколишній світ, щоб у своєму житті бути щасливим.

Міждисциплінарні зв’язки. Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, базується на знаннях з таких нормативних дисциплін, як фізіологія людини, педагогіка, філософія, загальна психологія, та є підґрунтям для вивчення дисциплін психологічного циклу.

Мета – формування теоретичних основ світогляду педагогів, інтересу до спеціалізації в дослідженнях і в прикладній діяльності педагога. Курс передбачає ознайомлення студентів із основними закономірностями вікових змін в психічному та особистому розвитку дитини, підлітка, юнака; допомогти майбутнім фахівцям у виробленні аналітичного підходу до сучасних концепцій навчання і виховання, а також до практики конструювання навчально-виховних ситуацій; сприяє формуванню наукового світогляду студента.

Провідними завданнями курсу є: ознайомлення студентів з предметом вікової та педагогічної психології як самостійною галуззю психологічного знання, з методами психологічних досліджень, із загальними закономірностями, динамікою психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі. Студенти також повинні засвоїти особливості структури педагогічної діяльності в її творчому характері, ролі особистості вчителя як організатора навчально-виховного процесу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати:

  • основні категорії та історичні передумови виникнення і розвитку вікової та педагогічної психології як науки;
  • закономірності психічного розвитку і формування особистості підростаючої дитини в процесі її навчання і виховання;
  • закономірності виникнення та розв’язання вікових криз протягом онтогенезу від народження до смерті;
  • потенційні можливості і тенденції розвитку творчих здібностей особистості, а також потреб у самовихованні і самоосвіті.

вміти:

  • використовувати результати психологічного аналізу соціальних ситуацій;
  • забезпечувати в умовах навчально-виховного процесу неперервний та ефективний процес соціалізації;
  • вирішувати психологічні задачі при конструктивному та деструктивному спілкуванні з дітьми різної вікової категорії;
  • виявляти індивідуально-психологічні особливості людини;
  • володіти методиками саморегуляції протікання основних психологічних функцій в різних умовах діяльності та вирішувати конфлікти;
  • своєчасно, усвідомлено знаходити оптимальне вирішення індивідуальних та суспільних проблем.

Рекомендована література

Базова

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159.
2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
3. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
4. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.
5. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.
6. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., 1996.
7. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1979.
8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1990.
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. Гл. 2. Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже (любое изд.).
10. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994.
11. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.
12. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.
13. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.
14. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.
15. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
16. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. — К., 2002. – 212 с.
17. Маркова А. К. Психология труда учителя. — М., 1993.
18. Коломінський Н. Л. Психологічні основи розвиваючого навчання // Рад. шк. — 1979.— № 3. — С. 22–28.
19. Кон И. С. Психология старшеклассника. — М., 1985.
20. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. — СПб., 1999.

Допоміжна

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1983.
2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1996.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с. 5. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу ―Вікова психологія‖. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки ―Психологія‖ (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.
6. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія‖. Для студентів спеціальності „Психологія‖заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.
7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.
8. Кон И. С. Открытие ―Я‖. — М., 1978.
9. Крайг Грейс. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. – 24 с.
10. Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.
11. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; Нальчик, 1996.
12. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.
13. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. — М.: Флинта, 1998.
14. Немов Р. С. Психология. — М.: Владос, 1996. — Кн. 2. — 608 с.
15. Обучение и развитие / Под ред. Л. В. Занкова. — М., 1975.
16. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. — М., 2001. — 228 с.
17. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. — М., 1995.
18. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С. А. Смирнова.- М.:Академия, 1999.- 512 с.
19. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования. — М.: Аспект-Пресс, 2000. — 607 с.
20. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М.,1982.
21. Подмазин С. И.Личностно ориентированное образование.—Запорожье, 2000.
22. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. К. А. Альбухавой, Н. В. Васиной, Л. Л. Лаптева, В. А. Сластенина. —М. : Соенство, 1998. — 320с.
23. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000.
24. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности.— М., 1994.
25. Скрипченко О. В., Лисянская Т. М., Скрипченко Л. О. Психолого-педагогический анализ урока. – К., 999.
26. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. — М., 1998.
27. Фейдимен Дж. Фрейгер. Личность и личностный рост.—М.,1994.—Вып. 1–4.
28. Эриксон Э.Идентичность: юность и кризис/Под ред.А.В.Толстых.—М., 1996.
29. Якунин В. А. Педагогическое общение. — М., 1998.
Та література рекомендована при вивченні кожного змістового модуля.

Інформаційні ресурси
Для студентів створена електрона бібліотека, яка записана на CD–диску (на даному диску знаходяться літературні джерела, подані у списку базової та допоміжної літератури). Решта книжок студенти можуть знайти в наукових бібліотеках, а також у мережі Інтернет за наступними адресами:
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/
http://library.evro-bit.ru/
http://www.alleng.ru/d/psy/psy075.htm
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/psychology/practice/
http://youmustknow.ru/lib/Book-19-67.html

Матеріали

Робоча програма

Методичні вказівки до проведення практичних занять

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Тестові завдання

Питання на екзамен

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму