Сидорович Ольга Ігорівна

Посада: асистент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-98

Електронна пошта: olha.sydorovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

професійна самосвідомість студентів, клінічна психологія.

Навчальні дисципліни:

 • Патопсихологія та психологія здоров’я
 • Арт-терапія в освіті
 • Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті

Курси

Публікації

 1. Гапон Н.П., Нежельченко О.І. Ціннісні засади здобуття студентами знань в перспективі українських досліджень / Гапон Н.П., Нежельченко О.І. // Суспільні науки ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р., Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2013. – С.45-49.
 2. Нежельченко О. І. Професійна самосвідомість студентів-дефектологів / О. І. Нежельченко  // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ; відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11. – С. 324–327.
 3. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації // О. І Нежельченко // Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей. – Львів : Ліга Прес, 2014. – С. 56–60.
 4. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів-дефектологів / О. І. Нежельченко // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists «Scientific genesis»: Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – Geneva (Switzerland), the 8th of August, 2014 / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2014, V. 2, p. 226–233.
 5. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – № 4. – 2015. – С. 97-100.
 6. Нежельченко О. І. Динаміка загальної самоефективності та рефлексії у студентів-майбутніх дефектологів / О. І. Нежельченко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 145 – 149.
 7. Нежельченко О. І. Просоціальна складова професійної самосвідомості студентів, майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том ІІ (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016, С. 359 – 366.
 8. Нежельченко О. І. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості студентів, майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Вип. 2, Том 1. – 2016. – С. 96 – 101.
 9. Нежельченко О. І. Динаміка розвитку поведінкового компоненту професійної самосвідомості студентів – корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Матеріали звітних науковоих конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 2. – С. 94–97.
 10. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості корекційного педагога в інклюзивному просторі / О. І. Нежельченко // Тези науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід» (28 лютого–1 березня 2017 р., Львів). – С. 77–79.
 11. Сидорович О. І. Особливості вияву чинників професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні ціннісної зорієнтованості / О. І. Сидорович // Науково-методологічні та соціальні аспекти психології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 38 – 41.
 12. Сидорович О. І.Діагностика професійної самосвідомості майбутніх дефектологів: комплекс методик / О. І. Сидорович // International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogist” : Conference proceedings, October 20-21, 2017. – Lublin, Rebublic of Poland : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, – P. 184–186.
 13. Сидорович О. І. Модель професійної самосвідомості майбутнього дефектолога / О. І. Сидорович // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 9. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 117– 124.
 14. Сидорович О. І. Особливості професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя / О. І. Сидорович // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць: вип.. 10. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – С. 295–307.
 15. Сидорович О.І. Розвиток професійної самосвідомості спеціального педагога в процесі навчальної діяльності / О. І. Сидорович // Scientific pedagogical internship «Education in the field of pedagogy and psychology: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27-December 1, 2017. – Lublin , Rebublic of Poland : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P. 162–165.
 16. Сидорович О. І. Особливості рефлексивності та емпатії у студентів-майбутніх спеціальних педагогів / О. І. Сидорович // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 3. – С. 160–162.
 17. Сидорович О. І. Динаміка професійної самосвідомості студентів-корекційних педагогів на рівні ціннісної зорієнтованості / О. І. Сидорович // Актуальні проблеми початкової освіти та корекційного навчання : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 90–92.
 18. Сидорович О. І., Гапон Н.П. Концептуальні параметри побудови психологічної програми розвитку професійної самосвідомості майбутніх педагогів. Study of modern problems of civilization: аbstracts of V International scientific-practical conference. October 2020, Oslo, Norway. 2020. Р. 401-405. DOI-10.46299/ISG.2020.II.V
 19. Сидорович О.І., Гапон Н.П. Особливості вияву компонентів ціннісної зорієнтованості у структурі професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. № 39, 2020. С. 166-174. ISSN 2310-0893 DOI 10.31392/NPU-nc.series 19.2020.39.22
 20. Сидорович О.І. Взаємозв’язки компонентів рівня сенсоутворення професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів. Knowledge, Education, Law, Management. 3 (31), vol. 2. P. 106-112. ISSN 2353-8406 DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.2.19
 21. Сидорович О.І. Моральні атитюди як засадничий рівень професійної самосвідомості майбутнього педагога / О. І. Сидорович, Н. П. Гапон // KELM (Knowledge, Education, Law, Management). – 2021. – № 1 (37).– vol. 2. – С. 3-10.

Біографія

Сидорович Ольга Ігорівна народилась 13 вересня 1986 року у м. Львові.

У 2008 році закінчила філосософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю: психолог. Викладач.

З 2008 року до 2009 року працювала секретарем деканату філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2009 року – викладач психології Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціаліст першої категорії.

2013 – 2017 рік – аспірант кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2015 року – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Методичні матеріали

Розклад