Танчак Ярина Андріївна

Посада: , доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукові інтереси

Недержавний сектор у соціальній сфері; Соціальна робота у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Курси

Публікації

1. В. Фостяк, Я. Танчак, В.Другова, І.Алєксєєв, М.Бондарчук (2021). Депозитна політика банків України в умовах пандемії Covid-2019. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021, 3 (38), 15-24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415

2. Соціальне підприємство як інноваційна складова соціально-економічного розвитку держави: монографія / Я.А. Танчак, Миколишин М.М.; ‘Класичний приватний університет –  «Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації» –  Запоріжжя, 2020.- с. 156-169.

3. Корпоративна відповідальність бізнесу в Україні та закордоном у напрямку забезпечення  соціальних екопроектів/ Н.П.Дребот, Я.А. Танчак, М.М.Миколишин; Класичний приватний університет –  «Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України» –  Запоріжжя, 2020.- с. 126-140.

4. Фінансовий ринок : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 555 с.  (внесок автора підр. 12.1, 12.2, 12.3)

5. Program of state examination on professional disciplines for students of the speciality 072 «Finance, Banking and Insurance», field of knowledge «Management and Administration» / Mariia Rysin, Ulyana Grudzevych, Vitaliy Rysin, Yaryna Tanchak. – Lviv: Lviv Institute, SHEI «Banking University», 2019. – 15 p

6. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці» для студентів за напрямом підготовки магістр, спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика» / Танчак Я. А. –  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка – 2016 – 200 с.

7. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці” для студентів за напрямом підготовки магістр, спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика» / Танчак Я. А. –  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка – 2016 – 60 с.

8. Навчальна програма з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит», галузь знань   0305 – «Економіка та підприємництво» / Уклад. В.В Рисін, В.В. Гірняк, Я.А. Танчак, М.М. Миколишин.- Львів: Львівський навчально-науковий ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 16 с.

9. Робоча програма навчальної дисципліни «фінанси підприємств» для студентів за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси та банківська справа» / Я.А. Танчак, С.А. Кузнецова, С.О.Криниця, Н.Я. Юрків, Н.І. Кузьмук, Н.О. Гнип // Київ – 2019 р.- 26 с.

10. Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять студентів з дисципліни Страхування (Рівень В – Страхові послуги) для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // Львів. – 2019 р. – 23.

Тези конференцій

 1. «Окремі проблемні питання оподаткування доходів фізичних осіб», збірник тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року / Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2017. – 237 с. (ст. 18-21)
 1. «Фінансовий інжиніринг банку як інновація на ринку фінансових  інвестицій», СБОРНИК научных статей восьмой международной научно-практической конференции  по вопросам банковской экономики  «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА:  УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 27-28 апреля 2017 года / Полесский государственный університет. –    г. Пинск, Республика Беларусь, 2017. – 309 с.  (ст. 243-246)
 2. «Інноваційні технології як фактор розвитку вітчизняного ринку фінансових інвестицій», Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 495 с.  (ст. 342-344)
 3. Вплив інновацій на розвиток вітчизняного ринку банківських послуг / Я. А. Танчак // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. (ст. 237-240).
 4. Перспективи розвитку криптовалют на вітчизняному фінансовому ринку / Я. А. Танчак // Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів. 24 листопада 2017 р. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішного НАН України», 2017.
 5. Необхідність створення фонду гарантування виплат за договорами страхування життя / Я. А. Танчак // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – 169 с. (ст. 32-34)
 6. Формування культури заощадження коштів як соціально-обов’язкова складова добробуту населення України / Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // IІІ Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS», 22-24 березня 2020 Барселона, Іспанія
 7. Танчак Я.А. Досвід і небезпека фінансових пірамід у наданні фінансових послуг// Я.А Танчак, М.М. Миколишин // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток світової економіки в умовах глобалізації» / (3.12.2020 м.Ірпінь, Україна,) м.Ірпінь .-2020.-с.193-199.
 8. Танчак Я.А. Державна підтримка мсп в умовах пандемії covid-19// Я.А Танчак, М.М. Миколишин // науково-практична онлайн-конференція «Сучасна наука та освіта Волині»/ (20.11.2020 м.Луцьк, Україна) м.Луцьк.-2020.-с.248-249.
 9. Drugova V., Fostyak V., Tanchak Y. Deposit policy of Ukrainian banks in the context of the Covid-2019 pandemic 25th Anniversary International Scientific Conference on Restructuring Management. Knowledge and Creativity in the Face of Changes, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 27-28 October 2021

Біографія

Робота:

Керівник Центру соціальної роботи та громадських ініціатив Львівського національного університету імені Івана Франка.

Керівник навчального проєкту для учасників АТО/ООС «Veteran Start-Up Education», який реалізовано Університетом банківської справи спільно з Міністерством у справах ветеранів України

Член Експертної Ради Міністерства у справах ветеранів України

Керівник проєкту “Business Camp” для дітей учасників бойових дій та загиблих Захисників і Захисниць України, який реалізовано ЛНУ ім. І. Франка спільно з Міністерством у справах ветеранів України

Експерт з акредитації освітніх програм Державної служби якості освіти України

Освіта: 

Львівська державна фінансова академія. Спеціальність «Облік і аудит». Кваліфікація: Магістр з обліку й аудиту (2010 р.)

2014 рік — захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Проекти

 1. Участь в проєкті сценарій занять з громадянської освіти «Democracy Cake: Поговорімо про демократію», організований Фондом «Освіта для демокартії» та Громадською спілкою «Громадські ініціативи України» за підтримки Посольства США у Варшаві (травень-червень 2020 р). Назва сценарію «Управління особистими (сімейними) фінансами: планування, заощадження та інвестування».
 2. Участь в Хакатон «Hackyourfuture» з проєктом «All inclusive work», за фінансової підтримки Республіки Німеччини.
 3. Участь в трьох проєктах з організаційного розвитку «Ініціатива секторальної підтримки», який реалізовувався ІСАР Єднанням у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки фінансовій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку
 4. Участь в проєкті «Менторська програма 2.0» для підсилення адвокаційних спроможностей організацій громадянського суспільства, який координує Центр демократії та верховенства права, ІСАР Єднання та Український незалежний центр політичних досліджень завдяки фінансовій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку
 5. Участь в проєкті для дітей учасників АТО/ООС «Просто та цікаво про фінанси», за фінансової підтримки Уряду Німеччини та Фонду німецьких католиків «Реновабіс»
 6. Участь в проєкті для викладачів в підготовці до викладання курсу «Демократія:від теорії до практики», який реалізує IFES Ukraine за фінансової підтримки USAID, UKAID та Canada

Розклад