Технології соціально-педагогічної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Немає
7Немає
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612доцент Кальченко Л. В.ФПС-31
712доцент Кальченко Л. В.ФПС-41
810доцент Кальченко Л. В.ФПС-41

Опис курсу

ВСТУП

                Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної роботи, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

Соціальні технології – це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленовування його на систему послідовних взаємозалежних процедур і операцій, що виконуються однозначно; стандартний комплекс методично описаних і практично впроваджених дій і/чи процедур, які об’єднанні у певній послідовності або сполученні і дають вимірюваний або інший відчутний соціальний результат у соціальній сфері.

Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» є нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка», денної форми навчання.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Навчальний курс «Технології соціально-педагогічної роботи» є складовою частиною дисциплін професійного циклу нормативного блоку підготовки соціальних педагогів та розкриває теоретичні основи технологій соціально-педагогічної діяльності, а також запропоновані різні технологічні підходи до розв’язання найбільш типових на сьогоднішній день соціально-педагогічних проблем, оскільки охопити всі напрямки соціально-педагогічної діяльності, враховуючи їх різноманіття, неможливо. Його вивчення передбачає підвищення професійної компетентності соціальних педагогів та сприяє оволодінню необхідними технологіями фахової діяльності.

Мета курсу – вивчення студентами вітчизняних технологій соціально-педагогічної роботи, з урахуванням специфіки організації соціальної та соціально-педагогічної роботи в Україні, а також розвиток технологічного мислення і формування практичних умінь студентів щодо вирішення соціальних проблем різних категорій дітей, сімей, молоді (клієнтів).

Завдання курсу:

 • розкрити зміст технологічного підходу до сучасної соціально-педагогічної діяльності з точки зору теоретичних засад технологій визначеної діяльності та їх характеристики;
 • визначити зміст поняття „технологізація соціальної (соціально-педагогічно) роботи”, функції технологій соціальної роботи та моделі практики соціально-педагогічної роботи;
 • надати базові знання, щодо загальних технологій соціальної роботи: соціальну діагностику, соціальну експертизу, соціальне передбачення і соціальне проектування, технології соціальної профілактики та адаптації, соціальної реабілітації та терапії, методу групової роботи, комунікативні технології;
 • розкрити специфіку міждисциплінарних технології і методик, які використовуються в соціальній роботі: організаційно-управлінські технології, соціологічні технології, соціально-педагогічні та психологічні методи в соціальній роботі;
 • ознайомити студентів із загальними технологіями соціально-педагогічної діяльності, що можуть бути використані у роботі з різними категоріями дітей, сімей, молоді (клієнтів);
 • сприяти оволодінню загальними і спеціальними соціально-педагогічними технологіями у роботі з сім’єю, дітьми та молоддю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність технологічного підходу у пізнанні сучасної соціальної дійсності й діяльності, причини технологізації соціально-педагогічної діяльності теоретичну модель соціальної технології та етапи технологізації соціальних процесів; зміст поняття „технологізація соціальної роботи”, функції технологій соціальної роботи та моделі практики соціально-педагогічної роботи; теоретичні основи діагностики й аналізу соціальної напруженості; специфіку і теоретичні основи розробки загальних технологій соціально-педагогічної роботи, міждисциплінарних технології та методик, які використовуються в соціальним педагогом в роботі; основні технології та методики соціально-педагогічної роботи, практичний досвід застосування соціальних технологій в роботі з конкретними соціальними групами дітей, сімей, молоді та в різних сферах життя.

вміти:

реалізовувати на практиці набуті теоретичні знання з „технологізація соціальної роботи” (самостійно або з залученням необхідних фахівців);

аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність застосування тієї або іншої соціальної технології в практиці соціальної роботи;застосовувати на практиці загальні технологій соціальної роботи;

застосовувати на практиці міждисциплінарні технології і методики в соціально-педагогічній роботі;

визначати комплексне застосування загальних і міждисциплінарних технологій соціальної роботи в конкретних ситуаціях соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дітей, сімей, молоді;

розробляти рекомендації щодо вдосконалення змісту технологій та поліпшення використання технологій в практиці соціально-педагогічної роботи з конкретними групами дітей, сімей та молоді (клієнтів).

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / Лютий В. П. – К.: Академія праці та соціальних відносин ФПУ, 2003. – 75 с.
 2. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси , 2008. – 456с.
 3. Соціальна діагностика : [курс лекцій / І. І.Парфанович]. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 182 с.
 4. Соціальна педагогіка: теорія і технології: [підручник] / за ред. І.Д. Звєрєвої — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с.
 5. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: науково-навчально-методичний посібник. – Луганськ: «Альма-матер», 2003.- 198с.
 6. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: [навч.-метод. посібник] / за редакцією К.Б. Левченко, І.М. Трубанівої. І.І. Цушка — К.: ФОП «Чальцев», 2008. — 384 с.
 7. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий : [учеб. пособие] /
  Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.
 8. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М., 2001. – 400 с.
 9. Технология социальной работы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Под ред. И.Г. Зайнишева. – М., 2000.
 10. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. – К., 2000. – 372 с.
 11. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Альма – матер, 2005. –
  552 с.
 12. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник] /
  В. М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

 

Допоміжна

 1. Дубовская Л. Н. Социальная геронтология : [учебно-методическое пособие по практическим занятиям и самостоятельной работе / Л. Н. Дубовская. – 2012. – 21 с.
 2. Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : [навч. посіб] / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
 3. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : [навч.посіб.] /
  М. П. Лукашевич, І. І. Минович. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
 4. Звітні матеріали соціального дослідження «Діти трудових мігрантів: особливості соціальної поведінки» [Електр.ресурс ] – Режим доступу http://caritas ua.org/index.php option=com_content&task=view&id=220&Itemid=23
 5. Наказ міністра праці та соціальної політики “Про створення належних умов для обслуговування громадян на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України” №168 від 14.05.2005 р. // Соціальний захист. – – №5. – С.40.
 6. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : методика викладання : [навч.-метод. посіб.] / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К .: Університет «Україна», 2011. – 340 с.
 7. Титов Д. С. Социальная геронтология : [учебное пособие] / Д. С. Титов. – Томск : Томский филиал Академии права и управления ФСИН России, 2006. – 106 с.
 8. Тюптя Л. П. Соціальна робота (теорія і практика) : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л. П. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРоЛ „Україна”, 2004.
 9. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : [уч. пособие для студентов высш. пед. уч. заведений] / М. В. Шакурова. – М. : Изд.центр „Академия”, 2002.
 10. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : [уч. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений] / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. – М : Издат. Центр „Академия”, 2001.
 11. Шомели Ж. Связи с общественностью. 9-е изд. / Ж. Шомели, Д. Уисман ; пер. с фр. под ред. Г. Е. Алпатова. – СПб. : Издательский Дом „Нева”, 2003. –-128 с.
 12. Юрій С. І. Соціальне страхування : [підручник] / С. І. Юрій, М. Л. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004.
 13. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
 14. Інформаційні ресурси

http://books.br.com.ua/40017

http://books.br.com.ua/40021

http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2010-06-10-20-29-09&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23

http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6059_41_Ponyattya_
tehnologii_socialnoi_roboti

http://pidruchniki.ws/16850303/sotsiologiya/sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti

http://pidruchniki.ws/11510513/sotsiologiya/spetsifika_sotsialnih_tehnologiy_sotsialniy_roboti

http://www.twirpx.com/file/302484/

http://pulib.if.ua/book/175

Матеріали

Плани семінарських занять з ТСПР

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму