Технології соціальної роботи в Україні та світі

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

ВСТУП

                Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

Соціальні технології – це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленовування його на систему послідовних взаємозалежних процедур і операцій, що виконуються однозначно; стандартний комплекс методично описаних і практично впроваджених дій і/чи процедур, які об’єднанні у певній послідовності або сполученні і дають вимірюваний або інший відчутний соціальний результат у соціальній сфері.

Навчальний курс «Технології соціальної роботи в Україні та світі» є складовою частиною дисциплін професійного циклу нормативного блоку підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників і розкриває теоретичні основи технологій соціально-педагогічної діяльності, а також запропоновані різні технологічні підходи до розв’язання найбільш типових на сьогоднішній день соціально-педагогічних проблем, оскільки охопити всі напрямки соціально-педагогічної діяльності, враховуючи їх різноманіття, неможливо. Його вивчення передбачає підвищення професійної компетентності соціальних педагогів і соціальних працівників та сприяє оволодінню необхідними технологіями фахової діяльності.

              Мета курсу – ознайомлення студентів з основними характеристиками соціальних технологій, технологій соціальної (соціально-педагогічної) роботи в Україні та моделями соціальної роботи у світі.

              Завдання курсу:

 • розкрити зміст технологічного підходу до сучасної соціально-педагогічної діяльності та практики соціальної роботи з точки зору теоретичних засад технологій визначеної діяльності та їх характеристики;
 • визначити зміст поняття „технологізація соціальної (соціально-педагогічної) роботи”, функції технологій соціальної роботи та моделі СР;
 • надати базові знання, щодо загальних технологій соціальної роботи: соціальну діагностику, соціальну експертизу, соціальне передбачення і соціальне проектування, технології соціальної профілактики та адаптації, соціальної реабілітації та терапії, методу групової роботи, комунікативні технології;
 • розкрити специфіку міждисциплінарних технології і методик, які використовуються в соціальній роботі: організаційно-управлінські технології, соціологічні технології, соціально-педагогічні та психологічні методи в соціальній роботі;
 • ознайомити студентів із загальними технологіями соціально-педагогічної діяльності, що можуть бути використані у роботі з різними категоріями дітей, сімей, молоді (клієнтів);
 • сприяти оволодінню загальними і спеціальними соціально-педагогічними технологіями у роботі з сім’єю, дітьми та молоддю.

                 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

– характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів;

– можливості та умови ефективної реалізації

загальнонаукових та специфічних методів у практиці соціальної роботи ;

– принципи відбору організаційних форм соціально-педагогічної роботи та влучного їх застосування;

– зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників, основні аспекти підтримки дітей, сімей і молоді за рубежем та сучасний стан соціальної роботи у зарубіжних країнах (США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Росії, Нідерландах тощо).

                Вміти:

– добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації технології соціальної роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної роботи;

– проектувати, планувати, організовувати та аналізувати організаційні форми соціально-педагогічної роботи;

– будувати стратегію соціально-педагогічної роботи спрямовану на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу,

здібностей, задатків;

– будувати технології соціально-педагогічної взаємодії з різними соціальними інститутами, групами клієнтів;

– давати об’єктивну оцінку соціальній політиці в Україні та за кордоном, обґрунтовувати її альтернативні варіанти,

– аналізувати педагогічні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей, концепцій соціально-педагогічної роботи, а також практичних проблем соціальної освіти в різних країнах світу,

– творчо використовувати кращі ідеї теорії соціальної педагогіки і соціальної роботи на практиці;

– використовувати та трансформувати зарубіжний досвід різних країн і народів у сучасних умовах практики соціальної роботи в Україні.

   Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль І. Технології соціальної роботи в Україні. Технологічний підхід до сучасної соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи. Теоретичні засади технологій соціальної роботи. Типології соціальних технологій. Загальні технології соціальної роботи. Технології індивідуальної та групової соціальної роботи. Технологія реалізації соціальним працівником діагностичної функції. Технологія цілепокладання в соціальній роботі. Технології прогнозування й моделювання. Технологія проектування в соціальній роботі. Консультування як технологічний спосіб вирішення соціальних проблем. Технологія реалізації соціальним педагогом терапевтичної функції та технологія соціальної корекції. Технологія організації соціального патронажу. Спеціальні технології соціальної роботи. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Технології соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми. Технології профілактики адиктивної поведінки у молодіжному середовищі. Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці. Технології роботи соціального працівника в пенітенціарних закладах. Технології організації молодіжного дозвілля. Технології соціального захисту населення. Технології соціальної роботи з жінками. Технології соціальної роботи з людьми літнього та старого віку. Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю.

Змістовий модуль ІІ. Технології соціальної роботи в світі. Становлення і розвиток соціальної роботи в зарубіжних країнах. Теоретичні та практичні аспекти виникнення соціальної роботи в зарубіжних країнах. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі за рубежем. Виникнення та розвиток соціального захисту населення в зарубіжних країнах. Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та підтримки населення. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в зарубіжних країнах. Специфіка соціальної роботи з сім’єю в зарубіжних країнах. Піклування та соціально-правовий захист дітей та молоді за кордоном. Зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми, які мають інвалідність. Соціальна робота з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою. Соціальне обслуговування мігрантів та біженців за кордоном. Соціальна та соціально-педагогічна робота з неповнолітніми правопорушниками за кордоном. Сучасні вимоги до підготовки соціальних працівників/педагогів за кордоном.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с.
 2. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с.
 3. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси , 2008. – 456с.
 4. Соціальна діагностика : [курс лекцій / І. І.Парфанович]. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 182 с.
 5. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 240 с.
 6. Соціальна педагогіка: теорія і технології: [підручник] / за ред. І.Д. Звєрєвої — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с.
 7. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с.
 8. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 9. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: науково-навчально-методичний посібник. – Луганськ: «Альма-матер», 2003.- 198с.
 10. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: [навч.-метод. посібник] / за редакцією К.Б. Левченко, І.М. Трубанівої. І.І. Цушка — К.: ФОП «Чальцев», 2008. — 384 с.
 11. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий : [учеб. пособие] /Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.
 12. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М., 2001. – 400 с.
 13. Технология социальной работы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Под ред. И.Г. Зайнишева. – М., 2000.
 14. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. – К., 2000. – 372 с.
 15. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Альма – матер, 2005. – 552 с.
 16. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник] / В. М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 17. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / Лютий В. П. – К.: Академія праці та соціальних відносин ФПУ, 2003. – 75 с.

 

Допоміжна

 1. Дубовская Л. Н. Социальная геронтология : [учебно-методическое пособие по практическим занятиям и самостоятельной работе / Л. Н. Дубовская. – 2012. – 21 с.
 2. Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : [навч. посіб] / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
 3. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : [навч.посіб.] / М. П. Лукашевич, І. І. Минович. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
 4. Звітні матеріали соціального дослідження «Діти трудових мігрантів: особливості соціальної поведінки» [Електр.ресурс ] – Режим доступу http://caritas ua.org/index.php option=com_content&task=view&id=220&Itemid=23
 5. Наказ міністра праці та соціальної політики “Про створення належних умов для обслуговування громадян на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України” №168 від 14.05.2005 р. // Соціальний захист. – – №5. – С.40.
 6. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : методика викладання : [навч.-метод. посіб.] / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К .: Університет «Україна», 2011. – 340 с.
 7. Титов Д. С. Социальная геронтология : [учебное пособие] / Д. С. Титов. – Томск : Томский филиал Академии права и управления ФСИН России, 2006. – 106 с.
 8. Тюптя Л. П. Соціальна робота (теорія і практика) : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л. П. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРоЛ „Україна”, 2004.
 9. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : [уч. пособие для студентов высш. пед. уч. заведений] / М. В. Шакурова. – М. : Изд.центр „Академия”, 2002.
 10. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : [уч. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений] / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. – М : Издат. Центр „Академия”, 2001.
 11. Шомели Ж. Связи с общественностью. 9-е изд. / Ж. Шомели, Д. Уисман ; пер. с фр. под ред. Г. Е. Алпатова. – СПб. : Издательский Дом „Нева”, 2003. –-128 с.
 12. Юрій С. І. Соціальне страхування : [підручник] / С. І. Юрій, М. Л. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004.
 13. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
 14. Інформаційні ресурси

http://books.br.com.ua/40017

http://books.br.com.ua/40021

http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2010-06-10-20-29-09&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23

http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6059_41_Ponyattya_
tehnologii_socialnoi_roboti

http://pidruchniki.ws/16850303/sotsiologiya/sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti

http://pidruchniki.ws/11510513/sotsiologiya/spetsifika_sotsialnih_tehnologiy_sotsialniy_roboti

http://www.twirpx.com/file/302484/

http://pulib.if.ua/book/175

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму