Арт-терапія в освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Зубрицька-Макота І. В.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41Пиріг У. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Арт-терапія в освіті» є нормативною дисципліною фахового спрямування з спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається у 8 семестрі в обсязі  3.5  кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни «Арт-терапія в  освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 231 «Соціальна робота».  Предметом  вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи арт- терапії та особливості її застосування в роботі соціальних працівників, психологів з дітьми та різними категоріями населення.

Мета навчальної дисципліни полягає у сприянні різнобічному розвитку особистості студентів; підготовка їх до впровадження засобів арт-терапії та  арт-терапевтичного підходу у практичну діяльність соціального педагога і соціального працівника.

Денна форма навчання:

60 годин аудиторних занять.

З них  20 годин – лекцій, 40 години – практичних занять та 45 годин самостійної роботи

Заочна форма навчання:

30 годин аудиторних занять.

З них 12 годин лекцій, 18 годин практичних занять та 75 годин самостійної роботи&

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Фахові компетентності (ФК):

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

ФК19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи.

ФК21. Здатність здійснювати соціально-педагогічну діяльність у закладах освіти різного типу на засадах партнерської взаємодії, створювати умови для гармонійного розвитку особистості, її здібностей, організації її дозвілля.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин; володіти методиками збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я людини

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів, сприяти формуванню у них навиків ведення здорового способу життя

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи,надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

ПРН20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

ПРН 25. Організовувати взаємодію закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, сприяти їх адаптації до умов соціального середовища.

Рекомендована література

Базова

 1. Калька Н. Практикум з арт-терапії : навчально-методичний посібник. Частина 2 / Наталія Калька, Зоряна Ковальчук, Галина Одинцова. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 148 с.
 2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навчально-методичний посібник. Ч. 1. / Наталія Калька, Зоряна Ковальчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2020. – 232 с.
 3. Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. М. Скнар, О. А. Бреусенко- Кузнєцов, О. О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; [за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП Назаренко Т.В., 2017. − 312 с.
 4. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо- поліграфічний цент «Візаві», – 150 с.
 5. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І. В.Бабій.- Умань, Алмі –
 6. Ярощук, Н. П. Використання арт-терапії в роботі практичного психолога закладу освіти. Редакційна колегія: ГВ Старченко, АП Дука Рекомендовано до видання оргкомітетом конференції, протокол № 1 від 23.07. 2021 року., 2021, 357.

Допоміжна

 1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова.- К. : Шкільний світ, – 120 с.
 2. Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.
 3. Гаслотин А.І. Діагнстика у арт терапії. Метод Мандала / І.А. Гаслотин. – Тернопіль: Видавництво “Мандрівець”, 2020. – 179 с.
 4. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі. // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С.57-59.
 5. Скнар О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб. наук. статей]. – К., 2012. – С. 125-137.
 6. Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт- терапевтична асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, Вип. 2 (20). – С. 100-107.
 7. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 466 с.