Арт терапія в освіті (2316 – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820/8доцент Зубрицька-Макота І. В.ФПС-41з, ФПС-41

Опис курсу

Дисципліна «Арт-терапія в освіті» є нормативною дисципліною фахового спрямування з спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається у 8 семестрі в обсязі 3.5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія в освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 231 «Соціальна робота». Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи арт- терапії та особливості її застосування в роботі соціальних працівників, психологів з дітьми та різними категоріями населення.

Мета навчальної дисципліни полягає у сприянні різнобічному розвитку особистості студентів; підготовка їх до впровадження засобів арт-терапії та арт-терапевтичного підходу у практичну діяльність соціального педагога і соціального працівника.

Рекомендована література

Базова
1. Калька Н. Практикум з арт-терапії : навчально-методичний посібник. Частина 2 / Наталія Калька, Зоряна Ковальчук, Галина Одинцова. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 148 с.
2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навчально-методичний посібник. Ч. 1. / Наталія Калька, Зоряна Ковальчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2020. – 232 с.
3. Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. М. Скнар, О. А. Бреусенко- Кузнєцов, О. О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; [за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП Назаренко Т.В., 2017. − 312 с.
4. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо- поліграфічний цент «Візаві», 2013. – 150 с.
5. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І. В.Бабій.- Умань, Алмі – 2014.
6. Ярощук, Н. П. Використання арт-терапії в роботі практичного психолога закладу освіти. Редакційна колегія: ГВ Старченко, АП Дука Рекомендовано до видання оргкомітетом конференції, протокол № 1 від 23.07. 2021 року., 2021, 357.
Допоміжна
1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова.- К. : Шкільний світ, 2007.- 120 с.
Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.
1. Гаслотин А.І. Діагнстика у арт терапії. Метод Мандала / І.А. Гаслотин. – Тернопіль: Видавництво “Мандрівець”, 2020. – 179 с.
2. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі. // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С.57-59.
3. Скнар О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб. наук. статей]. – К., 2012. – С. 125-137.
4. Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт- терапевтична асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2016.
Ð Вип. 2 (20). – С. 100-107.
Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 466 с.