Асистування в інклюзивному середовищі (20/21)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728

Опис курсу

Дисципліна  «Асистування в інклюзивному середовищі»  є  основною  дисципліною з спеціальності 011 Дошкільна освіта   для освітньої програми «Дошкільна освіта», яка викладається в __7 семестрі

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність у  закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку

професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього педагога

Рекомендована література

 1. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання: навч. посібник для педагогів і шкільних психологів / Т. Д. Ілляшенко, А. Бастун, Т. В. Сак. Київ: ІЗМН, 1997. 128 с.
 2. . Дятленко Н., Софій Н., Кавун Ю. Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту, звіт за результатами оцінки ВФ «Крок за кроком». Київ: 2004. 78 с.
 3. . Єременко І. Г. До питання про стандартизацію освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Дефектологія. 2000. № 6. С. 4–8.
 4. . Єфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.
 5. Журавльова Л. С. Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 26. С. 108‒110.
 6. Збірник нормативно-методичних матеріалів для керівників загальноосвітніх навчальних закладів із інклюзивною формою освіти / І. Хміль, В. Давнюк, Н. Атаманчук, Я. Главацька, О. Сай; Львівська спеціалізована школа «НАДІЯ». Львів. 2015. 102 с
 7. . Зброєва Н. Б. Готовність педагога до інклюзивної освіти. URL: Nzspp_2012_7_5.pdf.
 8. . Ілляшенко Т. Д. Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів. Київ: Початкова школа, 2003. 126 с.
 9. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія. Київ: «Самміт-Книга», 2009. 272 с. :іл. (Серія “Інклюзивна освіта”).
 10. . Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи: резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження Демократичні Ініціативи молоді. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/294/29475/ERA_INCLUSION_RESUME_FINAL_Ukr.doc.
 11. . Іона Лейсер, Ріа Кірк. Оцінюємо інклюзію. Вивчення батьківських поглядів і чинників, що впливають на їх формування. Інклюзивна освіта: збірник матеріалів проекту. Київ, 2013.
 12. . Католик Г., Михальчишин Г. Практикум з психології: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. С. 44.

Матеріали

IndyvidualnaProgramaRozvytruМетодичні матеріали

SpilneVikladannya (1) Методичні матеріали

Assist_teacher. Посібник

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус