Диференційоване оцінювання і навчання в інклюзивному класі (21/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
646, 150професор Ферт О. Г.ФПЛ-32, ФПЛ-31, ФПЛ-33,
7професор Ферт О. Г.ФПЛ-41, ФПЛ-42, ,

Опис курсу

Курс призначено для бакалаврів третього року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку інклюзивного освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи .

Дисципліна  «Диференційоване оцінювання і навчання в інклюзивному класі»  є  основною  дисципліною з спеціальності 016  Спеціальна освіта для освітньої програми «Спеціальна освіта», яка викладається в __6, 7  семестрі в обсязі _____5_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність у  закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвиткупрофесійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього спеціального педагога

Рекомендована література

Базова

  1. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. 2010. Вип. 15. С. 39‒42.
  2. Єфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.
  3. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 110 с.
  4. 78.         Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2012. 576 с.
  5. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: «МП Леся», 2010. 779 с.
  6. Синьов В. М., Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 7., Т. 2. – С. 323–344
  7. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.

Матеріали

Диференційоване викладання в інклюзивному класі. Методичні матеріали

Assist_teacher. Посібник

Силабус:

Завантажити силабус