Дистанційні методи навчання на уроках з математики

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Опис курсу

Дисципліна «Дистанційні методи навчання на уроках з математики» є вибірковою дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр початкової освіти, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 8 кредитів (240 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна «Дистанційні методи навчання на уроках з математики» є вибірковою дисципліною підготовки студентів ОР «бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» і передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Психологія загальна, вікова та педагогічна», «Дидактика та педагогічні технології у початковій школі» та фахових дисциплін початкової освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати набуті знання у освітній процес ЗВО.

Мета навчальної дисципліни «Дистанційні методи навчання на уроках з математики» є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової освіти та про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО та формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з методики розв’язування задач.

Рекомендована література

Основна:
1. Скворцова С.О.,Онопрієнко О.В.Нова українська школа: Методика навчання математики в 1-2 класах: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchannіa%20matematyky%20u%201–2%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf
2. Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів: Монографія.Одеса: Астропринт, 2016.- 256с.(дата звернення 28.08.21):: https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/
3. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». Частина І. Методика формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати сюжетні задачі. Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011.–268 с. (дата звернення 28.08.21): https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/
4. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». Частина ІІ. Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. Одеса: Фенікс, 2011. 156 с.URL: https://skvor.info/publications/books-and-workbooks/(дата звернення 29.08.21):

Інтернет джерела:
1.Сірант Н., Стадницька Н. Особливості застосування засобів наочності у контексті початкової освіти. «Актуальнi питання гуманiтарних наук». Вип 37, том 3, 2021. С.200-204.
Задачі на знаходження середнього арифметичного: URL: https://www.youtube.com/watch?v=JMl-ijHi47E ( дата звернення 21.08.21)
2. Середнє арифметичне : URL: https://www.youtube.com/watch?v=sZedSUI_rlc ( дата звернення 21.08.21)
3. Складена задача на знаходження суми: URL: https://www.youtube.com/watch?v=fQRWBtcHs9Q ( дата звернення 21.08.21)
4. Задачі на рух: URL: https://www.youtube.com/watch?v=uSKkY3or1WU ( дата звернення 21.08.21)
5. Задачі на пропорційне ділення: URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZyFwbzaJFcM ( дата звернення 21.08.21)
6. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями: URL: https://www.youtube.com/watch?v=MqWJZILkep0 ( дата звернення 21.08.21)

Силабус:

Завантажити силабус