Екологічна грамотність (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення урочної, позаурочної та позакласної роботи з формування екологічної грамотності здобувачів початкової освіти.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами екологічних знань, вміннями ведення екологічно доцільного способу життя, розумного  та раціонального природокористування, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, методики формування екологічної грамотності здобувачів початкової освіти.

Рекомендована література

Базова:

  1. Андрусенко І.В. Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» / [Електронне видання] : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка, 2020 — 75 с.
  2. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах. К.: Веселка, 1998. — 334 с
  3. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 1-2 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 256 с.
  4. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 3-4 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 240 с.
  5. Пометун О. І., Пилипчатіна Л. М., Сущенко І. М. П . Уроки для сталого розвитку : посібник для вчителя з навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл.  Д. : «ЛІРА», 2013.  100 с.
  6. Пометун, О. І. Моя щаслива планета : Уроки для стійкого розвитку : метод. по- сіб. для вчит. 3-4 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. І. Пометун. О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. К. : Видавничий дім «Освіта», 2011.
  7. Пономаренко Л. В. Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання. Х. : Вид. група Основа, 2009. 144 с.

Допоміжна:

  1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» : Київ. : Видавництво «Алатон», 2019.  128 с.
  2. Задорожна О. М. Формування світоглядних переконань студентів у природоохоронній діяльності : моногр. / О.М. Задорожна; МОН України Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2018.  185 с.
  3. Концепція екологічної освіти України. Затверджена рішенням Колегії міністерства освіти і науки України протокол № 13/6–19 від 20.12.2001 року // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 7. – С. 3 – 23/

Інформаційні ресурси:

https://ekoeksperymentarium.pl/

https://www.poznan.pl/mim/main/materialy-do-pobrania,p,60804,60811.html?wo_id=904

https://pracownia.org.pl/upload/filemanager/pracownia.org.pl/Publikacje/Zeszyty-ekologiczne-1.pdf

https://zerowastelviv.org.ua/