Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Контрольна робота
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
48доцент Семенів Н. М.ФПЛ-21, ФПЛ-22, ФПК-21
58доцент Семенів Н. М.ФПЛ-31, ФПЛ-32, ФПЛ-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
48ФПЛ-21доцент Семенів Н. М., доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-22доцент Семенів Н. М., доцент Семенів Н. М.
ФПК-21доцент Семенів Н. М.
58ФПЛ-31доцент Семенів Н. М., доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-32доцент Семенів Н. М., доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-33доцент Семенів Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФПЛ-21доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-22доцент Семенів Н. М.
ФПК-21доцент Семенів Н. М.
516ФПЛ-31доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-32доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-33доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Дисципліна «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» є нормативною дисципліною зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта для освітньої програми, яка викладається у IV-V семестрах в обсязі __4__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» призначено для бакалаврів другого-третього року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: дидактичні принципи і можливості активізації розумової діяльності учнів за допомогою використання інформаційних технологій (ІТ) та технічних засобів навчання (ТЗН); навчальні можливості інформаційних технологій та технічних засобів навчання і сучасні методи навчання; психологічні особливості використання інформаційних технологій та технічних засобів у навчально-виховному процесі; перспективи розвитку і використання інформаційно-комунікаційних технологій; загальні правила безпеки та санітарно-гігієнічні норми при використанні ІТ та ТЗН.

Метою нормативної дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» є формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця (педагога), а саме: формування системи знань, вмінь та навичок, спрямованих на використання інформаційно-комунікаційних технологій та ТЗН як засобів налагодження психологічно комфортної атмосфери занять, практичного запровадження особистісно-орієнтованої програми навчання та розвитку дитини.
Завдання:
 показати перспективи використання сучасних ІТ та ТЗН для урізноманітнення та збагачення змісту різних форм діяльності в освітньому процесі – ігрової, навчальної та комунікативної;
 навчити доцільно вибирати та використовувати хмарні технології, програмні продукти навчального призначення та цифрові інструменти у навчально-виховному процесі;
 навчити використовувати комп’ютерні програми для обробки інформації різними засобами;
 навчити створювати навчальний мережевий контент (глосарії, форуми, тести, відео- та аудіоресурси, блоги, мультимедійні бібліотеки тощо) та розробляти електронні (онлайн) курси, фрагменти уроків або виховних заходів із застосуванням LMS (Moodle), створювати презентації, персональні сайти, електронні публікації;
 сформувати бажання та мотивувати активно використовувати ІТ та ТЗН в освітньому процесі;
 навчити налагоджувати дистанційні форми спілкування (вебінари, форуми, чати) суб’єктів освітньої взаємодії;
 систематизувати знання студентів про сучасні електронні засоби діагностики та оцінки компетентностей;

 навчити проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання засобами ІКТ

 показати можливості професійного розвитку із застосуванням наявних електронних ресурсів підвищення кваліфікації спеціального педагога;
 сформувати інформаційну культуру майбутнього фахівця.

Рекомендована література

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
2. Гриценко В.І. Дистанційне навчання: теорія та практика / В.І.Гриценко, С.П.Кудрявцева, В.В.Колос, О.В.Веренич. – К. : Наукова думка, 2004. – 376 с.
3. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці». Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Від 7 грудня 2005 р. №1153.- 4 с.
4. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс : навчальний посібник. 3-тє вид. / В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко. – Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. – 320 с.
5. Літнарович Р.М. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум / Р.М. Літнарович., О.Б. Харченко. – МЕГУ, Рівне, 2009. – 231 с.:
6. Літнарович Р.М. Практика по Excel. – ВМУРоЛ, Рівне, 2008. – 116 с.
7. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 298 с.
8. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63. – 117 с. (Для викладачів, аспірантів, науковців і керівних працівників освіти та навчальних закладів).
9. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: [навч. посіб.] / М.М. Левшин,
Ю.З. Прохур, Р.Я. Ріжняк, Т.В. Фурсикова. – Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2007. − 244 с.
10. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: [навч. посіб.] / Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 60 с.
11. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE. Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
12. Теорія та практика змішаного навчання. Монографія / Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. // За ред. В.М. Кухаренка. – Харків : ХТІ “ХПІ”, 2016. – 284 с.
13. Холод О.М. Комунікаційні технології : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 212 с.

Матеріали

Metodychni-vkazivky-dlia-praktychnykh-robit-Informatsiyni-tekhnolohii-navchannia 2023

Силабус: Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Завантажити силабус