Семенів Наталія Миронівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: natalia.semeniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

Монографії.

1.              Семенів Н.М. Формування етнічної толерантності у студентському середовищі закладу вищої освіти. Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження  особистості у навчальному середовищі: колективна монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 144-175. 

2.              Семенів Н.М. Психологічна безпека особистості в площині міжетнічних взаємин. Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток: колективна монографія; за ред. Н.М.Гончарук, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 201-218.

3.              Семенів Н.М. Психологічне благополуччя особистості та етнічна сфера суспільства: взаємозв’язок і взаємодія / Н. М. Семенів, О. А. Лещинська, З.О.Романець та ін.  Психологічне благополуччя особистості в процесах соціальної взаємодії : колективна монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 83-114.

Наукові статті

1.              Семенів Н. М. Рівень конфліктності в середовищі сімей медичних працівників.  Молодий вчений. Херсон, 2020. №4. С. 499-504. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF) 

2.              Семенів Н.М. Проблематика формування позитивної етнічної свідомості в студентському середовищі. Молодий вчений. Херсон, 2019. №2 (66). С. 528-533. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF)

3.              Семенів Н.М. Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі. Молодий вчений. Херсон, 2019. №3 (67). С. 275-280. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF). 

4.              Семенів Н.М. Культурно-ціннісні характеристики як детермінанти розвитку особистості в студентському середовищі.  Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  Вип. 45.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019.  С. 338-358. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF) 

5.              Семенів Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості. Молодий вчений. Херсон, 2019. №10 (74). С.470-476. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF

6.              Семенів Н. М. Психологічні аспекти дослідження рівня особистісної зрілості. Молодий вчений. Херсон, 2019. №11 (75). С.480-487. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF)  

7.              Семенів Н.М. Рівень конфліктності в середовищі сімей медичних працівників. Молодий вчений. Херсон, 2020. №4 (80). С.499-505. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF)

8.              Семенів Н.М. Етнічна меншина як елемент структури міжетнічної взаємодії Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Випуск 37. – C. 308-319. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF)     

9.              Семенів Н.М. Міжетнічна комунікація як динамічна складова міжетнічної взаємодії / Н. М. Семенів. – Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. –С. 310-320. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF)  

10.           Семенів Н.М. Особливості формування етнічної атракції в контексті міжетнічної взаємодії. –Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 40. – Кам’янець-Подільський :Аксіома, 2018. – С. 343-353. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF

11.           Семенів Н.М. Методологія дослідження міжетнічних взаємин на міжособистісному рівні. –Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський :Аксіома, 2018. (Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, Research Bible, ERIH PLUS, OAJI, CIF).

12.           Семенів Н.М. Рівень етнічної толерантності в молодіжному середовищі закладу вищої освіти. Психологічний часопис: Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. Т. 6. №4. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. С.119-132.

 

Участь у міжнародних конференціях:

1.              Семенів Н.М. Психологічні аспекти безпеки праці як складова благополуччя персоналу організації. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: тези I Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 15–17 жовтня 2020 р.  Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2020.  С.186-188.

2.              Семенів Н.М. Вплив процесів міжетнічної взаємодії на трансформацію етнічної ідентичності. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції , 23 квітня 2021.  Кам’янець-Подільський, 2021. С. 95-99.

3.              Семенів Н.М. Взаємозв’язок  психологічного благополуччя особистості з етнічними процесами у суспільстві. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  С.157-159.

4.              Семенів Н.М. Заруба Н.С. Етносоціальні установки студентської молоді  у процесі навчання у ВНЗ. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.

5.              Семенів Н.М. Зуб Л.Р. Психологічні чинники формування етнічної ідентичності студентства. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  С.157-159..

6.              Семенів Н.М. Михайловська А. Рівень етнічної нетерпимості у міжособистісній взаємодії студентської молоді. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  С.157-159.

7.              Семенів Н.М. Чижук М.О. Етнічні стереотипи в особистісному самовизначенні студентства. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  С.157-159.

8.              Семенів Н.М. Вплив чинників етнічної ідентифікації особистості на формування психологічного благополуччя особистості. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 23 квітня 2019 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С.166-168.

9.              Семенів Н.М. Терміни та методи управління етнічними конфліктами в міжетнічних взаєминах. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи». Вип. 4: в 2-х томах. Т. 1. Київ–Львів–Бережани–Гомель, 2019. С.105-109. (0,2 др. арк) – 20 годин.

10.           Семенів Н.М., Онуфрієва Л.А. Культурно-ціннісні орієнтації розвитку особистості студентів в епоху євроінтеграції.  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 19 листопада 2019. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006» , 2019. С.107-111.

11.           Семенів Н.М. Визначення рівня толерантності в студентському середовищі. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 08–09 листопада 2019 р.  Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С. 108-111.

12.           Семенів Н.М., Онуфрієва Л.А. Культурно-ціннісні орієнтації розвитку особистості студентів в епоху євроінтеграції.   Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006». С.70-74

13.           Семенів Н.М. Дослідженнях психологічних аспектів національного характеру українського народу в працях О.Кульчицького / Наталія Семенів. – Матеріали Другої наукової конференції «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні» (15 січня 2018 р.), Львів, 2018.

14.           Семенів Наталія. Етнічна ідентичність та етноконфліктність у площині психологічної безпеки держави / Наталія Семенів. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М.Й. Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018.– С.177-179.

15.           Семенів Н.М. Роль етнічної атракції в розвитку міжетнічної взаємодії. – Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2018 р.: Матеріали Х  Міжнародної науково-практичної / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський :Аксіома, 2018. – С.166-168.

Біографія

Загальна інформація

Освіта вища, закінчила Тернопільський національний університет ім.В.Гнатюка зі спеціальності «Практична психологія».

У 2000 р. захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Місце захисту – спеціалізована вчена рада Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Звання доцента отримала у 2007 р.

Член наукового товариства ім. Шевченка, Товариства конфліктологів України.

Науково-практичні інтереси

  • етнопсихологія;
  • конфліктологія;
  • теорія управління.

Вибрані публікації

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць — більше 100, серед них дві монографії.

Нагороди

Розклад