Робота з людьми з порушеннями емоційно-вольової сфери

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Семенів Н. М.ФПЛ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Дисципліна «Робота з людьми з   порушеннями  емоційно-вольової сфери» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта для освітньої програми, яка викладається у VІІI семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс «Робота з людьми з   порушеннями  емоційно-вольової сфери» призначено для бакалаврів четвертого року денної форми навчання. У межах вивчення цього курсу формується професійна  компетентність, слухачі набувають достатній рівень знань для конструктивної соціальної та професійної взаємодії з особами з порушеннями розвитку у емоційно-вольовій сфері , зокрема у контексті соціальної діяльності у соціальних та професійних практиках.                                                                                               Мета дисципліни – ознайомити студентів з психологічними засадами роботи з людьми з   порушеннями  емоційно-вольової сфери  та принципами її організації,  понятійним апаратом   порушень емоційно-вольової сфери , їх основними механізмами та особливостями, зв’язком із соціальним середовищем та визначенням ролі практика у  сфері соціальної допомоги особам із порушеннями  емоційно-вольової сфери.

Рекомендована література

 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. —К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с
 2. Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціальнопсихологічного навчання на матеріалі підготовки психологів-практиків. – Черкаси., 2002.- 241 с.
 3. Возняк Л. С. Соціально-психологічна адаптація як чинник ефективної професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності / Л. С. Возняк // Психологія : збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2000. – Випуск 1(8). – С. 282–289.
 4. Гаврилов О. В. Особливості гри глибоко розумово відсталих дітей і її вплив на формування у них соціальної поведінки.//Психолого-педагогічні умови підвищення результативності учіння школярів з психічними вадами./Під ред. В. І. Бондаря, І. Д. Беха. – К.: Інститут дефектології АПН України, 1995.
 5. Гаврилов О. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей // Дис… на здобуття наук. Ступеня канд.. психол. Наук. 19.00.08 – спеціальна психологія. – К.: Інституту спеціальної педагогіки АПН України, 1998.
 6. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.
 7. Інвалідність та суспільство: Навчальний посібник / Л. Байда, О. КрасюковаЕннс та ін.; під заг. ред. Л. Байди, О. Красюкової – Еннс. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — 188 с.
 8. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. — 2011. -№ 10. — С. 1, 20–25.
 9. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія /А. А. Колупаєва. — К.: Самміт-Книга, 2009. — 272 с. — (Інклюзивна освіта). —Бібліогр.: с. 240–269
 10. Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник/ Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. — К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012.—197 с.
 11. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М.- Основи практичної патопсихології.- К.: Перун, 1996.
 12. Синьов В. М., Коберник Г. М. Вступ до спеціальності „Дефектологія”.- К.: Вища школа, 1995.
 13. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. -327 с.

Силабус: «Робота з людьми з порушеннями емоційно-вольової сфери»,

Завантажити силабус