Конфліктологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6210доцент Семенів Н. М.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Опис курсу

Курс «Конфліктологія» призначено для бакалаврів третього року денної форми навчання. У межах вивчення цього курсу формується професійна конфліктологічна компетентність, слухачі набувають достатній рівень конфліктологічної культури для конструктивної соціальної та професійної взаємодії, зокрема у контексті соціальної діяльності, прагматичного аналізу, конструктивного вирішення та попередження конфліктів у соціальних та професійних практиках.

Мета дисципліни – формування у студентів системи компетенцій на основі оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками по суті управління конфліктами, забезпечити знаннями основ безконфліктної взаємодії; навчити управляти конфліктами і поведінкою людей в конфліктних ситуаціях; підготувати фахівців, які володіють методами гуманістичного управління, який забезпечує професійну та соціальну діяльність без конфліктів.

Завдання дисципліни:

  • засвоїти закономірності формування, чинники та механізми розвитку конфліктності особистості;
  • оволодіти знаннями щодо основних науково-психологічних типологій психологічних конфліктів;
  • розвинути здатність свідомо і соціально відповідально діяти на основі етичних принципів;
  • аналізувати і вирішувати завдання виявляти і конструктивно вирішувати конфлікти в соціальному середовищі.
  • сформувати здатність розробляти адекватні заходи щодо усунення негативних і стимулювання позитивних психічних явищ психології конфлікту, пов’язаних з розвитком, поведінкою, кризами, конкурентоспроможністю, деформацією, професійним і життєвим вигоранням особистості в різні періоди життя.

Дисципліна «Конфліктологія» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта для освітньої програми, яка викладається у VI семестрах в обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

 

  1. Ващенко І.В. та ін. Загальна конфліктологія: Підручник. – Харків: Оригінал, 2001. – 384 с
  2. Конфліктологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. проф. Л. М. Герасіної та М. I. Панова. – Х. : Право, 2002. – 256 с.
  3. Денисенко I. Д. Конфлікт та спілкування: теорія і практика створення позитивного іміджу сучасного педагога : навч. посібн. / I. Д. Денисенко, І. О. Ковальова. – Х. : Константа, 2001. – 100 с.
  4. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант) : навчальний посібник / В. М. Нагаєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

Силабус: Конфліктологія

Завантажити силабус