Моделі та технології корекції, габілітації та реабілітації

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Семенів Н. М.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПЛ-11Слободян С. З.
ФПЛ-21Слободян С. З.
ФПК-11Слободян С. З.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основами  корекції, габілітації та реабілітації, понятійним апаратом, формуванням у студентів знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу професійно працювати з різними категоріями осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності; зв’язком із соціальним середовищем та визначенням ролі практика у  сфері соціальної допомого особам з особливими потребами .

 Завдання:

 • ознайомити студентів із сутністю, принципами, основними поняттями корекції, габілітації та реабілітації, з сучасною вітчизняною системою реабілітації дітей з порушенням розвитку та її правовою основою, поняттям про систему наукових підходів та методів корекції, які дозволяють приймати обґрунтовані рішення під час професійної діяльності.
 • отримання базових знань з розроблення габілітаційних та реабілітаційних програм;
 • застосування основних методів медико-психологічної діагностики та корекції в межах габілітаційних та реабілітаційних заходів;
 • розуміння можливостей та обмежень габілітаційних та реабілітаційних заходів відносно конкретних видів дитячих захворювань;

формування у студентів професійного розуміння сутності медико психологічної, педагогічної і соціальної габілітації і реабілітації.

Рекомендована література

 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. —К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с
 2. Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціальнопсихологічного навчання на матеріалі підготовки психологів-практиків. – Черкаси., – 241 с.
 3. Возняк Л. С. Соціально-психологічна адаптація як чинник ефективної професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності / Л. С. Возняк // Психологія : збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2000. – Випуск 1(8). – С. 282–289.
 4. Гаврилов О. В. Особливості гри глибоко розумово відсталих дітей і її вплив на формування у них соціальної поведінки.//Психолого-педагогічні умови підвищення результативності учіння школярів з психічними вадами./Під ред. В. І. Бондаря, І. Д. Беха. – К.: Інститут дефектології АПН України,
 5. Гаврилов О. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей // Дис… на здобуття наук. Ступеня канд.. психол. Наук. 19.00.08 – спеціальна психологія. – К.: Інституту спеціальної педагогіки АПН України, 1998.
 6. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.
 7. Інвалідність та суспільство: Навчальний посібник / Л. Байда, О. КрасюковаЕннс та ін.; під заг. ред. Л. Байди, О. Красюкової – Еннс. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 188 с.
 8. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. — 2011. -№ — С. 1, 20–25.
 9. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія /А. А. Колупаєва. — К.: Самміт-Книга, — 272 с. — (Інклюзивна освіта). —Бібліогр.: с. 240–269
 10. Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник/ Колупаєва А. А., Данілявічюте Е. А., Литовченко С. В. — К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012.—197 с.
 11. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М.- Основи практичної патопсихології.- К.: Перун,
 12. Синьов В. М., Коберник Г. М. Вступ до спеціальності „Дефектологія”.- К.: Вища школа,
 13. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, -327 с.
 14. Гридковець Л., Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.
 15. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навчальний посібник / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2013. – 301 с.
 16. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 284 с.
 17. Пророк Н., Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. Київ, 2018. 208 с.

Силабус:

Завантажити силабус