Психологічне забезпечення дозвілля осіб з порушеннями розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Семенів Н. М.ФПЛ-41, ФПЛ-42,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПЛ-41доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-42доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Дисципліна «Психологічне забезпечення дозвілля осіб з порушеннями розвитку» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта для освітньої програми, яка викладається у VІІI семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Психологічне забезпечення дозвілля осіб з порушеннями розвитку» призначено для бакалаврів четвертого року денної форми навчання. У межах вивчення цього курсу формується професійна конфліктологічна компетентність, слухачі набувають достатній рівень дозвіллєвої культури для конструктивної соціальної та професійної взаємодії з особами з порушеннями розвитку, зокрема у контексті соціальної діяльності у соціальних та професійних практиках.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з психологічними засадами дозвілля осіб з порушеннями розвитку та його організації,  понятійним апаратом культурно-дозвіллєвої діяльності, її основними елементами соціалізацію вільного часу та особливості культурно-дозвіллєвого середовища, відображення особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності осіб з порушеннями розвитку.

Завдання дисципліни:

 • вивчити понятійний апарат дозвіллєвої діяльності, її основні елементи;
 • з’ясувати соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • проаналізуватаи соціалізацію вільного часу та особливості культурно-дозвіллєвого середовища, а також особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності;
 • вивчити механізм регулювання сприйняттям особами з порушеннями розвитку різноманітних програм у сучасних соціальних закладах.

Рекомендована література

 1. Безпалько О.В., Годлевська А.І., Ірза Г.О., Капська А.Й., Карпенко О.Г. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання / Український науково-дослідний інститут проблем молоді. – Київ: А.Л.Д., 1996. – 208 с
 2. Бойчелюк В.Й., Бойчелюк В.В. Дозвіллєзнавство.Навчальний посібник. – К., 2006.- 208 с.
 3. Донченко Н.П. Мистецтво гри:/Теорія і практика ігрової діяльності в умовах дозвілля: Навч. посібник.-К.: ДАКККіМ, 1999. – 176с.
 4. Ковальчук Т. І. Організація роботи у сфері дозвілля: інформаційна складова: монографія. Чернігів : Видавець Лозовий В. –  2013. – 536 с.
 5. Піча В. М. Садова Р. М. Соціологія вільного часу // Соціологія культури: Навч. посібник / За ред. Семашка О. М., Пічі В. М. – К.: Каравела, Львів: Новий світ, 2002. – С.135-172.
 6. Піча В.М. Вільний час: тенденції і проблеми розвитку. – К., 1992. – 106 с.
 7. Сидор І. П. Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/sudor. pdf – Загол. з екрану.
 8. Цимбалюк Н., Яковенко Ю. Еволюція дозвілля в контексті соціологічних категорій // Психологія і суспільство. – 2004. – №2. – С. 118- 124.
 9. Щерба Г.І., Яремкевич Р.В. Організація дозвілля відпочинку як складова молодіжної політики в Україні // Молодіжна політика: проблеми і перспективи [зб мат. ІV Міжнар. наук-практ. конф. 10–11 травня 2007 р.]. – Дрогобич, 2007. – С. 40–45.
 10. Яременко, Н.В. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. – Фастів: Поліфаст. – 2007. – 480 с.

Силабус:

Завантажити силабус