Основи інклюзивного навчання (21/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Ферт О. Г.ФПЛ-21, ФПЛ-22, ФПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФПЛ-21доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-22доцент Семенів Н. М.
ФПК-21доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Курс «Основи інклюзивного навчання» призначено для бакалаврів другого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: історія та основи формування інклюзивної освітньої політики, практичні засади інклюзивного освітнього  процесу для дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку .

Дисципліна  «Основи інклюзивного навчання»  є  основною  дисципліною спеціальності 016 Спеціальна освіта для освітньої програми «Спеціальна освіта», яка викладається в 3 семестрі в обсязі _____5_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність у закладах спеціальної освіти, а також у закладах з інклюзивною формою навчання, в інклюзивно-ресурсних центрах, орієнтовану на роботу з дітьми з різними порушеннями психічного розвитку .

 

Рекомендована література

Lorman (1)Базова

Єфі мо ва С. М. Як зро би ти шко лу ін к лю зив ною? До свід про ек т ної ді яль нос ті:

ме то дич ний по сіб ник / С. М. Єфі мо ва. — К.: ТОВ «Ви дав ни чий дім «Пле я ди»,

 1. — 152 с.
 2. Інва лід ність та сус піль ст во: На вчаль ний по сіб ник / Л. Бай да, О. Кра сю ко –

ваЕннс та ін.; під заг. ред. Л. Бай ди, О. Кра сю ко вої-Еннс. — К.: Ви дав ни чополігра фіч ний центр «Ки їв ський уні вер си тет», 2012. — 188 с.

 1. Індекс ін к лю зії: до шкіль ний на вчаль ний за клад: На вчаль но-ме то дич ний по –

сібник / Кол. ав то рів: Пат ри ке є ва О. О., Дят лен ко Н. М., Со фій Н. З., Най да Ю.

М. / Під заг. ред.. Шин ка рен ко В. І. — К.: ТОВ «Ви дав ни чий дім «Пле я ди»,

 1. — 110 с.
 2. Індекс ін к лю зії: за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад: На вчаль но-ме то дич ний

по сіб ник / Кол. упо ряд ни ків: Пат ри ке є ва О. О., Со фій Н. З., Лу цен ко І. В., Ва –

си лаш ко І. П. / Під заг. ред. Шин ка рен ко В. І. — К.: ТОВ «Ви дав ни чий дім

«Плеяди», 2013. — 96 с.

 1. Інклю зив на осві та в те о рії і прак ти ці ді яль нос ті шко ли / А. Ко лу па є ва, Н. Со –

фій, Ю. Най да, Л. Да ни лен ко // Ди рек тор шко ли. Шкіль ний світ. — 2011. —

№ 7. — С. 17–22.

 1. Інклю зив на осві та в умо вах про фе сій но-тех ніч но го на вчаль но го за кла ду /

О. Па щен ко, І. Гри це нок, Н. Со фій // На вчаль но-ме то дич ний по сіб ник. — К.:

Арт Еко но мі, 2012. — 184 с.

 1. Інклю зив на осві та. Під трим ка роз ма їт тя у кла сі: прак тич ний по сіб ник /Тім

Лор ман, Джо а на Блейз, Де від Хар ві, пер. з англ., 2013.

 1. Ко лу па є ва А. А., Да ні ля ві чю те Е. А., Ли тов чен ко С. В. Про фе сій не спів ро біт –

ниц т во в ін к лю зив но му на вчаль но му за кла ді: на вчаль но-ме то дич ний по сіб ник

/ Ко лу па є ва А. А., Да ні ля ві чю те Е. А., Ли тов чен ко С. В. — К.: Ви дав ни ча гру па

«А.С.К.», 2012. — 197 с.

 1. Ко лу па є ва А. А. Інклю зив на осві та: ре алії та пер с пек ти ви: мо но гра фія /

А. А. Ко лу па є ва. — К.: Сам міт-Кни га, 2009. — 272 с. — (Інклю зив на осві та). —

Біб лі огр.: с. 240–269.

Допоміжна

 1. Загальна декларація прав людини. Режим доступу: http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/995_015.

 1. Закон України «Про Уповноваженого з прав людини». Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр.

 1. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
 2. Конвенція про права дитини. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/995_021.

 1. Конвенція про права інвалідів. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/995_g71.

 1. Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 2. Конституція України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/254к/96-вр.

 1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

 1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

 1. See Me, Hear Me. A guide to using the UN Convention on the Rights of Persons

with Disabilitiesto promote the rights of children. The Save the Children Fund.

– 2009

 

 

 1. Інклю зив не на вчан ня: пар т нер ські сто сун ки з ро ди на ми / А. Ко лу па є ва, Н. Со –

фій, Ю. Най да, Л. Да ни лен ко // Ди рек тор шко ли. Шкіль ний світ. — 2011. —

№ 10. — С. 1, 20–25.

Матеріали

Посібник інвалідність і суспільство

Силабус:

Завантажити силабус