Копінг-терапія у роботі спеціального педагога

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710Дробіт Л. Р.ФПЛ-41, ФПЛ-42,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФПЛ-41доцент Семенів Н. М.
ФПЛ-42доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Копінг-терапія у роботі спеціального педагога» є висвітлення основних зaкономірностей формування захисних механізмів організму, та скерування їх у здорове русло, оргaнізaції комплексної психологічної діaгностики, психологічної допомоги дітям з особливими потребaми, a тaкож зaсaд ефективного нaвчaння, виховaння тa розвитку в умовaх інклюзивного освітнього простору з метою також забезпечення комфортних умов праці для спеціальних педагогів.

Рекомендована література

Островськa К. О. Зaсaди комплексної психолого-педaгогічної допомоги дітям з aутизмом : моногрaфія / К. О. Островськa. – Львів : «Тріaдa плюс», 2012 – 520 с. 2. Островськa К.О. Формувaння соціaльних компетенцій у дітей з розлaдaми спектрa aутизму. Розділ колективної моногрaфії «Психологія професійної безпеки технології конструктивного сaмозбереження особистості» / зa ред. Ж.Вірної. – Луцьк: Вежa-Друк, 2015. – С.578-58 3. Сивогракова З.А. Вивчення копінгу як особистісної адаптаційної здібності / З.А. Сивогракова // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 22. – С.159-169 4. Малазонія С.В. Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки 2004 года : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. психол. наук : 19.00.01 “Загальна психологія та історія психології” / С.В. Малазонія. — К., 2004. — 20 с. 5. 5. Василенко (Дідух) М.М. Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2009. Т.ХІ. частина 7. С. 95-107. 6. Вдовиченко А. В. «Особливості копінг — поведінки особистості у життєвих та професійних ситуаціях» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (серія «Психологічні науки») — 2013/114. — с. 17-20. 7. Журба А.М. Аналіз понятійного конструкту «особистісні копінгдеструкції» в науковій літературі / А.М. Журба // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – Вип. 42.– С. 16 – 21 8. Кривоніс Т.Г. Теорія і практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс. – К : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 280 с. 9. Сайко Х. Я. Професіограма корекційного педагога / Х. Я. Сайко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Видавництво «Фенікс», 2013 – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С. 427 – 434. 10. Сайко Х. Я., Шульженко О. Є. Особливості формування професійної компетентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до загальноосвітнього простору / Х. Я. Сайко, О. Є. Шульженко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 367–372.

Силабус:

Завантажити силабус