Інноваційні методики в діяльності шкіл з інклюзивним навчанням. Магістратура 016 (2021/22)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Ферт О. Г.ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПЛ-51професор Ферт О. Г.

Опис курсу

Курс «Інноваційні методики в діяльності шкіл з інклюзивним навчанням» призначено для магістрів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку інклюзивного освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи.

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність закладах спеціальної освіти, а також у закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього вчителя-логопеда

Критерії оцінювання

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно  

 

зараховано

81-89 В добре
71-80 С
61-70 D задовільно
51-60 Е
35-50 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Знання студента оцінюються за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно незадовільно.

Оцінка «відмінно»; ставиться студенту в такому випадку: дана повна правильна і ґрунтовна відповідь на поставлене теоретичне питання; наведені всі необхідні методологічні, за необхідності графічні матеріали, які розкривають суть поставленого питання; проведено ґрунтовний аналіз проблеми та зроблені висновки в напрямі її вирішення.

Оцінка «добре»; ставиться студенту в такому випадку: правильно і з достатньою повнотою викладено суть поставленого питання; приведені аргументи викладають суть поставленого питання в цілому; вирішує поставлену задачу в повному обсязі; допущено несуттєві неточності у висвітленні поставлених питань.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту в такому випадку: за загальні знання і розуміння основного матеріалу як теоретичної, так і практичної частини завдання; у відповідях немає чіткості, логіки і послідовності викладення матеріалу; не повністю висвітлено суть питання; зокрема, не вистачає необхідних аргументів, які розкривають суть поставлених питань.

За невиконання мінімальних вимог оцінки «задовільно» студент може отримати оцінку «незадовільно».

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота (50) Підсумковий тест (екзамен) Сума
Т1

 

 

 

4

Т2

 

 

 

5

Т3

 

 

 

5

Т4

 

 

 

5

Т5

 

 

 

5

      Т6            МК

 

 

 

10                20

50             100

Т1, Т2, ….Т6 – теми занять

Максимальна оцінка, яку отримують студенти за теми 1-4 становить 5 бали 2 бали можна отримати за чітку і послідовну усну відповідь 3 бали за змістовну групову роботу протягом практичного заняття, або за якісно виконану письмову роботу із дотриманням усіх вимог академічної доброчесності

В темі 6 передбачена самостійна проектна робота за яку студенти можуть отримати додатково 5 балів за умов якісного і вчасного виконання такої роботи із дотриманням усіх вимог академічної доброчесності

Модульний контроль здійснюється комбіновано, 10 балів студент може отримати за письмову роботу за переліком питань, які студенти отримують на початку курсу, 10 балів за підготовку і представлення презентації на індивідуально задану тему, кожен студент отримує індивідуальне завдання та відповідний час на підготовку

 

 

 

Рекомендована література

Базова

  1. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Корекційна педагогіка та психологія. 2010. Вип. 15. С. 39‒42.
  2. Єфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 128 с.
  3. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 110 с.
  4. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2012. 576 с.
  5. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: «МП Леся», 779 с.
  6. Синьов В. М., Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець- Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 7., Т. 2. – С. 323–344
  1. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.
  2. Ферт О.Г. Педагогічний супровід дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Інноваційна педагогіка: Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 21. С. 73-78.
  3. Ферт. О.Г. Проблема становлення стосунків дітей з особливими потребами та їхніх однолітків в умовах спільного навчання. Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 23. С. 76-81.
  4. Ферт О.Г. Основи комплексної педагогічної підтримки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги в умовах освітнього середовища. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Збірник наукових праць. Дрогобич, 2020.  Вип. 27.  С. 152-156.

Силабус:

Завантажити силабус