Іноземна мова професійного спрямування (англ.) (магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПЛ-51доцент Лобода В. В.
1024ФПЛ-51доцент Лобода В. В.

Опис курсу

Програмні знання:

Володіння усною та письмовою комунікацією англійською мовою на високому професійному рівні (Upper Intermediate / Вищий Середній В2 за шкалою CEFR). Уміння налагоджувати контакт іноземною мовою, організовувати діалогічне спілкування з іншими слухачами курсу, викладачами, науковцями; уміння обирати й застосовувати доцільні стилі комунікативної поведінки, комунікативні стратегії і тактики, досягати комунікативної мети під час обговорень, дискусій, бесід; розуміти інформацію, намір мовця і комунікативні наслідки його/її висловлювання в ході професійно-наукових обговорень; уміння виступати з підготовленими презентаціями, доповідями на наукових конференціях, вести дискусії з науковцями, представниками громадськості з наукових проблем, відстоювати особистісну наукову позицію на демократичних засадах.

Знання та розуміння основних морфологічних і синтаксичних категорій іншомовного наукового мовлення, ключових характеристик наукового стилю; розу­міння детального змісту, структури і композиції основних видів автентичних наукових текстів за фахом з монографій, підручників, газет, науково-популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-видань, знання вимог до академічної і професійної кореспонденції.

Уміння чітко, граматично правильно, стилістично коректно, зв’язно, лаконічно і аргументовано формулювати думку іноземною мовою в монологічному, діалогічному і полілогічному мовленні, наводячи різноманітні аргументи “за” і “проти”; уміння використання типових мовленнєвих моделей та структур в умовно-комунікативних і комунікативних ситуаціях фахового спілкування.

Здатність до сприйняття, обробки інформації іноземною мовою та управління нею; здатність до аналітичного, критичного та системного мислення, що виявляється у різних видах іншомовної мовленнєвої діяльності; здатність критично аналізувати інформацію іноземною мовою, оцінювати її значущість, синтезувати і структурувати її у процесі оформлення власних висловлювань іноземною мовою; уміння застосовувати різні техніки читання наукової літератури.

Здатність успішно самостійно продукувати статті, тези доповіді, реферати та анотації з високим ступенем граматич­ної, лексичної та стилістичної коректності; здатність очолювати роботу в групі під час виконання проектів і підготовки презентацій; соціокультурна адаптивність та комунікабельність; креативність. Здатність нести відповідальність за якість і результати науково-дослідної діяльності. Здатність до навчання впродовж життя, до подальшого самовдосконалення у сфері іноземної мови.

Програмні компетентності:

Критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / Making judgements)

Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності (Комунікативні навики / Communication skills)

Соціальна відповідальність за результати прийняття рішень. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання інших (Навики навчання / Learning skills)

Рекомендована література

Базова література:

 1. Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary. Macmillan.
 2. Oxford Practice Grammar. Intermediate.
 3. English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate. Cambridge.
 4. Global: Upper Intermediate Coursebook. Macmillan.
 5. Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 1999. – 340 p.
 6. Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 3, Express Publishing, 2000
 7. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003
 8. English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press, 2002. – 315 p.
 9. Raymond Murphy, English Grammar in Use, A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students, Cambridge University Press, 1988
 10. Michael Swan, Catherine Walter, How English Works: A Grammar Practice Book, Oxford University Press, 1997. – 358 p.
 11. Prakhar Vasishtha, Perfect English Grammar And Unlimited Vocabulary: Rules, Exercises, Vocabulary Builder, Tips on Writing and Style, Kindle Edition, 2017. – 136 p.
 12. Michael Vince, Advanced Language Practice, Macmillan Education, 2003. – 326 p.
 13. Daniel P. Hallahan, James M. Kauffman, Paige C. Pullen, Exceptional Learners: An Introduction to Special Education, Prentice Hall, 2010. – 525 p.
 14. William L. Heward, Exceptional Children: An Introduction to Special Education, Prentice Hall, 2005. – 768 p.
 15. Bobby Hutchinson, Special Education, Sunflower Publishing, Kindle Edition, 2013. – 222 p.

Додаткова література:

Useful Tips for Academic Writing – by ResearchLeap (PDF)

Academic Curriculum Vitae – by Olena Kovalchuk (PDF)

Emotional Intelligence in the Workplace (reading)

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.better-english.com.exerciselist.html
 2. http://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online
 3. English Practice Test
 4. Speak Better English
 5. Learn English and Have Fun
 6. Oxford Online English
 7. Language Learning for Adults | British Council
 8. BBC Learning English Online

Матеріали


CV template 1 (General)

CV template 2 (Graduate)

CV template 3 (Career Change)

CV template 4 (EuroPass: create your CV online)


Writing a business letter (Presentation 1)


Writing an abstract (presentation in PPT)

How to write an abstract (tips, web-site)

Writing an abstract (guide in PDF) or (web-site)

How to write a good abstract (web-site)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму