Конфлікти в педагогічній діяльності (англ.)

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Опис курсу

Курс «Конфлікти в педагогічній діяльності» призначено для магістрів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основи теорії конфліктології, прийоми та методи прийняття рішень в умовах виникнення конфліктних ситуацій, типологія конфліктів, види педагогічних конфліктів, основи вирішення педагогічних конфліктів, теоретичні положення та практичні рекомендації щодо подолання наслідків різних видів педагогічних конфліктів.

Рекомендована література

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992. – 475 с.
 2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. – С. 305-309.
 3. Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 159 с.
 4. Калагур С.М. Соціальна конфліктологія : навч. посібник / С.М. Калагур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 360 с.
 5. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Лариса Ковальчук. – Львів, Видавничий Цент ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 6. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В. Л. Андрєєнкова, К. Б. Левченко, Н. В. Лунченко, М. М. Матвійчук. – К: ТОВ «Агенство
  «Україна», 2018. – 144 с.
 7. Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання /В.Я.Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с.
 8. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, 2012. — 128 с.
 9. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування / Навчальний посібник. – К., 2010.
 10. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Смысл, 1999. – 365 с.
 11. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник / Г.В. Ложккін – К. : ВД «Професіонал», 2006. − 416 с.
 12. Миронова О. М. Конфліктологія : навчальний посібник / О. М. Миро-нова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.
 13. Нагаєв В.М. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант): навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.
 14. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчальний посібник / В.С. Орлянський. − К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.
 15. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Джагалі. – Харків – Київ, 2006. – 320 с.
 16. Робер М. А. Психология индивида и группы / М. А. Робер, Ф. Тильман; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова, предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1988. – 359 с.
 17. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. – [Навч.-метод.посібник] / К.: ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.
 18. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2018. – 174 с.
 19. Education and Confict Review: Theories and conceptual frameworks in education, confict and peacebuilding. – Centre for Education and International Development University College London, United Kingdom. – Issue 2, June 2019. – https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10081477/1/Education%20and%20Conflict%20Review_2019_2_final.pdf
 20. Isabu M. O. Causes and management of school related conflict. – African Educational Research Journal Vol. 5(2), pp. 148-151, May 2017. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1214170.pdf
 21. Valente S., Lourenço A.A., Németh Z. School Conflicts: Causes and Management Strategies in Classroom Relationships // in: Interpersonal Relationships. – Intechopen, 2020. https://www.intechopen.com/online-first/school-conflicts-causes-and-management-strategies-in-classroom-relationships