Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу (012 Дошкільна освіта, магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Мета курсу: формування системи знань про психологічні особливості інформаційного суспільства, виклики і ризики перехідного періоду, основи рефлексивного підходу до медіаосвіти в інформаційному суспільстві, засвоєння пріоритетних принципів рефлексивного управління в просторі медійних технологій, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; формування професійної медіакомпетентності для здійснення ефективного професійно-педагогічного спілкування, вдосконалення індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування з урахуванням новітніх феноменів інформаційного суспільства.
Завдання курсу:
• допомогти слухачам глибоко оволодіти знаннями щодо психології розвитку людини в інформаційну добу людства, психотехнологічного підходу в медіатизованій освіті, інноваційних медіа-технологій комунікації та їх ефективності;
• навчитися застосовувати медіапсихологічні рефлексивні технології спілкування у процесі безпосередньої професійної діяльності та при виступах в ЗМК.

Програмні компетентності:
• Інтегративна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в організації та моніторингу освітнього процесу в системі дошкільної освіти. або під час навчання фахівців із системи дошкільної освіти.
• ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
• ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
• ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
• ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
• ЗК-5. Здатність працювати в команді.
• ЗК-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
• ЗК-7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
• ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
• ЗК-9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
• ФК-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.
• ФК-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.
• К-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.
• ФК-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.
• ФК-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
• ФК-10. Здатність розуміти тенденції в освіті, вміти розпізнавати їх потенційні результати і наслідки з метою удосконалення змісту підготовки педагогічних кадрів.

Програмні результати навчання (Р):
• Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
• Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності.
• Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти для формування в дітей поваги до різних національностей та здатності до взаємодії.
• Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.
• Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
• Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.
• Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
• Розв’язувати практичні завдання у сфері організації та управління дошкільною освітою на основі опрацювання та аналізу професійно важливих знань.
• Володіти навичками педагогічного коучингу та самокоучингу.
• Володіти методологією та методами здійснення психолого-педагогічних (прикладних) досліджень / проектів, презентувати результати наукового пошуку.
• Організовувати роботу в групі, колективі, забезпечувати профілактику та розв’язання конфліктних ситуацій, попереджувати виникнення загроз і небезпек у професійній діяльності.
• Демонструвати володіння технологіями комунікації, брати участь у фахових дискусіях, готувати усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• основоположні проблеми в області медіапсихології,;
• аспекти функціонування медіакультури в сучасному суспільстві.
вміти:
• самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції в області медіапсихологіі;
• застосовувати психологічні знання на практиці організації інформаційно-психологічної безпеки особистості.

Рекомендована література

Базова

1. Медіакультура: соціально-психологічний підхід / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с.
2. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу. Підручник / Л.А. Найдьонова; Національна академія педагогічних наукУкраїни, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 244 с.
3. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
4. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.

Допоміжна
1. Найденова Л. А. Последствия эскалации парасоциальных отношений с виртуальными персонажами / Л. А. Найденова // Современные тенденции в развитии российского медиаобразования : сб. материалов всерос. науч. практ. конф. в 2 т. – М., 2010. – Т. 1 – С. 212–220.
2. Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. – К.: Міленіум, 2008.
3. Найдьонова Л. А. Кібер-булінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики / Л. А. Найдьонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №8. – С. 10–18.
4. Субашкевич І. Ефективність застосування медіаосвіти у процесі фахової підготовки студентів психолого-педагогічних спеціальностей / І. Субашкевич, А. Медвецька. // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. – 2020. – С. 254–259.
5. Iryna Subashkevych, Vira Korniat. Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towardschildren with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in Ukraine // SPECIALUSIS UGDYMAS/ SPECIAL EDUCATION, ISSN 1392-5369 (Print), ISSN 2424-3299 (Online), No 1 (41), 2020, DOI: 10.21277/se.v1i41.521. (Scopus). – Режим доступу до ресурсу: http://www.socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/521

Інтернет-ресурси
1. www.medialiteracy.org.ua
2. mediaosvita.org.ua
3. osvita.mediasapiens.ua
4. www.aup.com.ua
5. www.mediakrytyka.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус