Методологія та методи педагогічних досліджень. Магістратура 016 (2021/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Ферт О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс «Методологія та методи педагогічних досліджень» призначено для магістрів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: ознайомити студентів із методологією і методами педагогічних досліджень, їх взаємодією з комплексом педагогічних, гуманітарних і наукових дисциплін. Способом аналізу соціально-антропологічної проблематики в контексті найвпливовіших сучасних методологій; сформувати навички самостійної орієнтації в концепціях і поняттях сучасної соціально антропологічної науки на підставі опрацювання текстів найбільш презентативних персоналій.
Дисципліна «Методологія і методи педагогічних досліджень»
01 Освіта/Педагогіка для освітньої програми яка викладається в __1 семестрі в обсязі __4__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

                                                                             Критерії оцінювання

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно  

 

зараховано

81-89 В добре
71-80 С
61-70 D задовільно
51-60 Е
35-50 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Знання студента оцінюються за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно незадовільно.

Оцінка «відмінно»; ставиться студенту в такому випадку: дана повна правильна і ґрунтовна відповідь на поставлене теоретичне питання; наведені всі необхідні методологічні, за необхідності графічні матеріали, які розкривають суть поставленого питання; проведено ґрунтовний аналіз проблеми та зроблені висновки в напрямі її вирішення.

Оцінка «добре»; ставиться студенту в такому випадку: правильно і з достатньою повнотою викладено суть поставленого питання; приведені аргументи викладають суть поставленого питання в цілому; вирішує поставлену задачу в повному обсязі; допущено несуттєві неточності у висвітленні поставлених питань.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту в такому випадку: за загальні знання і розуміння основного матеріалу як теоретичної, так і практичної частини завдання; у відповідях немає чіткості, логіки і послідовності викладення матеріалу; не повністю висвітлено суть питання; зокрема, не вистачає необхідних аргументів, які розкривають суть поставлених питань.

За невиконання мінімальних вимог оцінки «задовільно» студент може отримати оцінку «незадовільно»

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота (50) Підсумковий тест (екзамен) Сума
Т1

 

 

 

4

Т2

 

 

 

4

Т3

 

 

 

4

Т4

 

 

 

4

Т5

 

 

 

8

      Т6            МК

 

 

 

8                 18

50             100

Т1, Т2, ….Т6 – теми занять

Максимальна оцінка, яку отримують студенти за теми 1-4 становить 4 бали 2 бали можна отримати за чітку і послідовну усну відповідь 2 бали за змістовну групову роботу протягом практичного заняття, або за якісно виконану письмову роботу із дотриманням усіх вимог академічної доброчесності

В темах 5 і 6 передбачена самостійна проектна робота за яку студенти можуть отримати додатково 4 бали за умов якісного і вчасного виконання такої роботи із дотриманням усіх вимог академічної доброчесності

Модульний контроль здійснюється комбіновано, 9 балів студент може отримати за письмову роботу за переліком питань, які студенти отримують на початку курсу, 9 балів за підготовку і представлення презентації на індивідуально задану тему, кожен студент отримує індивідуальне завдання та відповідний час на підготовку

 

 

Рекомендована література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій: модульне навчання: навч. посібник.  К.: ІСДО,
1993.  220 с.
2. Валеев Г. Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного знания / Г. Х. Валеев. 
М.: Наука, 2005.  234 с.
3. Введение в научное исследование по педагогике учеб. пособие для студентов высших учеб. пед.
заведений / Под ред. Ю. К. Бабанского, В. И. Журавлева.  М.: Просвещение, 1988.  169 с.
4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою
навчання / С. С. Вітвицька. – 2-е вид. доп. та перероб. К.: Центр навч. літератури, 2011. – 384 с.
5. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям.  К. – Вінниця,
2008.  278 с.
6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. Ред. В. Г. Кремень.  К.: Юрінком Інтер, 2008. 
1040 с.
7. Євдокимов В. І. Педагогічний експеримент: навч. посібник для студентів пед. вузів / В. І. Євдокимов, Т.
П. Агапова та ін.  Харків: ХДПУ ім. Г. Сковороди, 2001.  147 с.
8. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студентов высших
учеб. пед. заведений / В. И. Загвязинский.  М.: Изд. центр “Академия”, 2006.  176 с.
9. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для
студентов высших учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Атаханов Р.  М.: Изд. центр “Академия”, 2001. 
208с.
10. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник для студентів вищих навч. закладів.  2-е вид.  К.: ” Освіта
України”, 2009.  528 с.
11. Клименюк А. В. Методология и методика педагогического исследования: учеб. пособие / А. В.
Клименюк, А. А. Калита, Э. П. Бережная.  К., 1988.  98 с.
12. Краевский В. В. Методология научного исследования: пособие для студентов и аспирантов пед. вузов /
В. В. Краевский.  СПб: СПбГПУ, 2001.  Вып.17.  148 с.
13. Краевский В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студентов 29 высших учеб.
пед. заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова.  М.: Изд. Центр “Академия”, 2006.  400с.
14. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень.  К.: Пед.
думка, 2009.  520 с.
15. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи.  2-ге вид., допов. / В. В. Кудіна М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. 
К.: Ленвіт, 2007.  194 с.
16. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: навч. посібник / В. С. Лутай.  К.: Центр “Магістр-S”, 1996. 
256 с.
17. Мартиненко С. М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін:
навч.-метод. посібник / С. М. Мартиненко, А. М. Москаленко.  К., 2007.
18. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка: навч. посібник / С. М. Мартиненко, Л. Л.
Хоружа.  К.: Вид-во МАУП, 2009.  176 с.
19. Новиков А. М. Методология образования / А. М. Новиков.  М.: Эгвес, 2002.  320с.
20. Новиков А. М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении / А. М. Новиков: 2-е
изд.  М.: Педагогика, 1998.  134с.
21.Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: навч. посібник / О.М. Пєхота. – 2-ге вид., перероб. та
допов. – К.: Знання, 2013. – 287 с.
22. Попков В. А., Коржуев А. В. Методология педагогики: учеб. пособие для студентов высших учеб.
заведений / В. А. Попков, А. В. Коржуев.  М.: Изд-во МГУ, 2007.  208 с.
23. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. К. Сидоренко, М. А. Хайруддінов,
У. А. Абдулгазіс.  Сімферополь: СОНАТ, 2000.  168 с.
24.Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник/
С.О.Сисоєва,Т.Є.Кристопчук.-Рівне,Волинські обереги,2013.-360 с.
25. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: учеб. пособие для студентов высших
учеб. заведений / С. Д. Смирнов.  3-е изд.  М.: Изд. Центр “Академия”, 2007.  400с.
26. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі
освіти.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.  120 с.
27. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В.
Сухомлинські.  К.: А.П.Н., 2003.  68 с.
28. Brown, Alice, and Patrick A. Danaher. 2019. “CHE Principles: Facilitating Authentic and Dialogical SemiStructured Interviews in Educational Research.” International Journal of Research & Method in Education 42 (1):
76–90. [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®], [Google Scholar]
29. Ebbelind, Andreas. 2020. “Becoming Recognised As Mathematically Proficient – The Role Of A Primary
School Teacher Education Programme.” PhD diss., Linnaeus university. [Google Scholar]
30. Mariguddi, Anna. 2020. “Perceptions of the Informal Learning Branch of Musical Futures.” British Journal of
Music Education 38 (1): 31–42. doi:10.1017/S0265051720000303. [Crossref], [Web of Science ®], [Google
Scholar]
31. REF. 2019. Guidance on Submissions.2019/01. Research Excellence Framework. Available at:
https://www.ref.ac.uk/publications [Google Scholar]
32. Roos, Helena. 2019. “The Meaning(S) of Inclusion in Mathematics in Student Talk. Inclusion as a Topic
When Students Talk About Teaching and Learning in Mathematics.” PhD diss., Linnaeus University. [Google
Scholar]
33. Stutchbury, K., 2019. Teacher educators as agents of change? A critical realist study of a group of teacher
educators in a Kenyan university. Doctorate in Education, The Open University. Available from:
http://oro.open.ac.uk/67021/. [Google Scholar]
34.Stutchbury, K., Amos, S., and Chamberlain, L., 2019. Supporting professional development through MOOCs:
the TESSA experience. Pan Commonwealth Forum 9, Edinburgh. Available from:
http://hdl.handle.net/11599/3340 [Accessed 23 May 2019]. [Google Scholar]

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус